Rezolūcijas priekšlikums - B8-0840/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0840/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Apvienotās Karalistes referenduma rezultātu

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2016/2800(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0840/2016

B8-0840/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Apvienotās Karalistes referenduma rezultātu

(2016/2800(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  ņemot vērā vēsturisko faktu, ka vienas dalībvalsts iedzīvotāji referenduma rezultātā ir nolēmuši pamest Eiropas Savienību;

B.  ņemot vērā rezultātus referendumam, kurā Apvienotās Karalistes iedzīvotāji skaidri nobalsoja par izstāšanos no ES (Brexit); tā kā nevar neņemt vērā augošo Eiropas Savienības kritiku, kura ir jāatbruņo ar tālejošu reformu darba programmu, kas nodrošina pārredzamību, atklātību un demokratizāciju, tostarp spēcīgāku iedzīvotāju dalību;

C.  tā kā referenduma rezultāti parāda, ka sociālās nevienlīdzības palielināšanās dalībvalstīs un starp tām ir viens no lielākajiem draudiem ES stabilitātei un kohēzijai;

D.  tā kā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pants paredz iespēju dalībvalstij izstāties no Savienības;

E.  tā kā vienošanās, kuru 2016. gada februāra Eiropadomes sanāksmē Deivids Kamerons Apvienotās Karalistes valdības vārdā panāca ar Eiropas Savienību, vairs nav spēkā,

1.  respektē Lielbritānijas iedzīvotāju lēmumu, kas jāuzskata par iespēju izveidot citādu Eiropu;

2.  aicina nekavējoties izmantot LES 50. pantu;

3.  atgādina, ka saskaņā ar LES 50. pantu ir nepieciešama Parlamenta piekrišana un aicina Parlamentu iesaistīt visos sarunu procedūras posmos attiecībā uz izstāšanās nolīgumu;

4.  atgādina, ka visu lēmumu pamatā, kuri tiks pieņemti par turpmākajām ES un Apvienotās Karalistes attiecībām pēc tās izstāšanās, ir jābūt demokrātiskam procesam un ka to pieņemšanā jāiesaista gan Eiropas Parlaments, gan valstu parlamenti;

5.  uzsver, ka referenduma rezultāti parāda, ka ir nepieciešama savādāka Eiropa, kura ir jāveido, vienojoties ar iedzīvotājiem, kuri sagaida konkrētus lēmumus par tādiem sociālajiem jautājumiem kā nodarbinātība, pārredzamība, labklājība un taupības pasākumu noraidīšana;

6.  uzsver, ka referenduma rezultāti un Lielbritānijas iedzīvotāju lēmums skaidri parāda, ka ES pastāv dziļa krīze, kuras cēlonis ir neoliberālā un taupības politika, kā arī demokrātijas vājināšanās; tādēļ uzskata, ka ES ir laiks pievērsties un stāties pretī iedzīvotāju reālajām problēmām, īstenojot būtiskas politiskas izmaiņas, kurām ir jāatbilst iedzīvotāju cerībām;

7.  no jauna aizstāv demokrātijas, tolerances, progresa un tautu solidaritātes un sadarbības vērtības; pauž nosodījumu labējā spārna nacionālistisko spēku pieaugumam un uzsver, ka turpmākā ceļa pamatā ir jābūt Eiropai, kura uzņemas lielāku atbildību par bēgļu uzņemšanu, nevis aizver savas robežas tiem, kuri bēg no kara un konfliktiem;

8.  atzīmē, ka Ziemeļīrija nobalsoja par palikšanu Eiropas Savienībā; uzskata, ka Apvienotās Karalistes valdība ir zaudējusi pilnvaras pārstāvēt Ziemeļīrijas iedzīvotāju intereses saistībā ar ES;

9.  uzskata, ka pastāv demokrātiska nepieciešamība rīkot referendumu par Īrijas vienotību saskaņā ar Lielās piektdienas vienošanos;

10.  aicina Eiropas Savienību arī turpmāk atbalstīt miera procesu Īrijā;

11.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.