Projekt rezolucji - B8-0840/2016Projekt rezolucji
B8-0840/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wyniku referendum w Wielkiej Brytanii

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL

Procedura : 2016/2800(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0840/2016

B8-0840/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyniku referendum w Wielkiej Brytanii

(2016/2800(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  uwzględniając historyczne wydarzenie, jakim jest podjęta w referendum decyzja ludności jednego z państw członkowskich o wystąpieniu z Unii Europejskiej;

B.  uwzględniając wynik referendum, w którym Brytyjczycy wyraźnie opowiedzieli się za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE (tzw. Brexit); mając na uwadze, że problem nasilającego się krytycznego stosunku do Unii Europejskiej nie może być ignorowany, lecz powinno się go rozwiązać za pomocą dalekosiężnego planu reform, który zagwarantuje przejrzystość, otwartość i demokratyzację, w tym szerszy udział obywateli;

C.  mając na uwadze, że wynik referendum świadczy o tym, że rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne w państwach członkowskich i występujące między nimi to jedno z największych zagrożeń dla stabilności i spójności UE;

D.  mając na uwadze, że art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) daje państwom członkowskim możliwość wystąpienia z Unii;

E.  mając na uwadze, że umowa zawarta w lutym 2016 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej między reprezentującym rząd brytyjski Davidem Cameronem a Unią Europejską traci obecnie moc prawną;

1.  szanuje decyzję Brytyjczyków oraz uważa, że należy ją postrzegać jako wezwanie do budowania nowej Europy;

2.  domaga się natychmiastowego zastosowania art. 50 TUE;

3.  przypomina, że na mocy art. 50 TUE wymagana jest zgoda Parlamentu, i zwraca się o angażowanie Parlamentu na wszystkich etapach procedury negocjacji umowy o wystąpieniu;

4.  przypomina, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłych stosunków UE z Wielką Brytanią po jej wystąpieniu powinny być rezultatem demokratycznego procesu i być podejmowane z udziałem zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i parlamentów narodowych;

5.  podkreśla, że wynik referendum świadczy o tym, że konieczna jest nowa Europa budowana z udziałem jej obywateli, którzy oczekują konkretnych decyzji w kwestiach społecznych takich jak zatrudnienie, przejrzystość, opieka społeczna i odrzucenie polityki wyrzeczeń;

6.  podkreśla, że wynik referendum i decyzja Brytyjczyków jasno pokazują, że UE znajduje się w głębokim kryzysie, który jest rezultatem neoliberalnej polityki wyrzeczeń i erozji demokracji; uważa zatem, że naszedł czas, aby UE zajęła się realnymi problemami ludzi i się z nimi zmierzyła, dzięki dokonaniu głębokiej zmiany politycznej, która zaspokoi oczekiwania ludności;

7.  potwierdza, że stoi na straży takich wartości jak demokracja, pokój, tolerancja, postęp oraz solidarność i współpraca między narodami; potępia rosnące w siłę prawicowe ruchy nacjonalistyczne i podkreśla fakt, że przyszłość musi mieć za podstawę Europę, która weźmie większą odpowiedzialność za przyjmowanie uchodźców zamiast zamykać granice przed osobami uciekającymi przed wojną i konfliktem;

8.  stwierdza, że mieszkańcy Irlandii Północnej zagłosowali za pozostaniem w UE; uważa, że brytyjski rząd stracił prawo do reprezentowania interesów ludności Irlandii Północnej, jeśli chodzi o UE;

9.  uważa, że zachodzi demokratyczna konieczność zorganizowania referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii, jak przewidziano w porozumieniu wielkopiątkowym;

10.  apeluje do UE o dalsze wspieranie procesu pokojowego w Irlandii;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.