Návrh uznesenia - B8-0840/2016Návrh uznesenia
B8-0840/2016

NÁVRH UZNESENIA o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2016/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0840/2016

B8-0840/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve

(2016/2800(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  so zreteľom na historickú skutočnosť, že občania členského štátu sa rozhodli vystúpiť z Európskej únie na základe referenda;

B.  so zreteľom na výsledok referenda, v ktorom sa britský ľud rozhodol jednoznačne za vystúpenie Británie z Únie; keďže zvyšujúcu sa kritiku EÚ nie je možné ignorovať, ale treba na ňu reagovať programom hlbokých reforiem, ktorým sa zabezpečí transparentnosť, otvorenosť a demokratizácia vrátane širšej účasti občanov;

C.  keďže výsledok referenda ukazuje, že zvyšujúce sa sociálne a ekonomické rozdiely v členských štátoch a medzi nimi sú jednou z najväčších hrozieb pre stabilitu a súdržnosť EÚ;

D.  keďže v článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa stanovuje možnosť vystúpenia členského štátu z Únie;

E.  keďže dohoda zo zasadnutia Európskej rady vo februári 2016 medzi Davidom Cameronom, v mene britskej vlády, a Európskou úniou je teraz neplatná;

1.  rešpektuje rozhodnutie britského ľudu, ktoré treba chápať ako výzvu na vybudovanie inej Európy;

2.  požaduje okamžité uplatnenie článku 50 ZEÚ;

3.  pripomína, že podľa článku 50 ZEÚ sa vyžaduje súhlas Parlamentu, a požaduje, aby sa Parlament zúčastnil na rokovaniach o dohode o vystúpení vo všetkých etapách postupu;

4.  pripomína, že všetky rozhodnutia týkajúce sa budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po jeho vystúpení musia byť výsledkom demokratického postupu a Európsky parlament aj národné parlamenty sa na nich musia podieľať;

5.  zdôrazňuje, že výsledok referenda ukazuje, že je potrebná iná Európa, ktorá musí byť vybudovaná so súhlasom občanov, ktorí očakávajú konkrétne riešenia sociálnych problémov, ako je nezamestnanosť, transparentnosť, sociálne zabezpečenie a odmietnutie úsporných opatrení;

6.  zdôrazňuje, že výsledok referenda a rozhodnutie britského ľudu sú jasným dôkazom toho, že EÚ je v hlbokej kríze, ktorá je výsledkom neoliberálnych a úsporných politík a narušenia demokracie; domnieva sa preto, že nadišiel čas, aby EÚ riešila skutočné problémy ľudí zásadnou zmenou politiky, ktorá by mala naplniť ich očakávania;

7.  opäť potvrdzuje, že treba chrániť hodnoty demokracie, mieru, tolerancie, pokroku a solidarity, ako aj spoluprácu medzi národmi; odsudzuje nárast pravicových nacionalistických síl a poukazuje na skutočnosť, že pokrok musí vychádzať z Európy, ktorá prevezme väčšiu zodpovednosť za prijímanie utečencov, namiesto uzatvárania svojich hraníc pred tými, ktorí utekajú pred vojnou a konfliktom;

8.  poznamenáva, že obyvatelia Severného Írska hlasovali za zotrvanie v EÚ; domnieva sa, že britská vláda stratila akýkoľvek mandát na zastupovanie záujmov obyvateľov Severného Írska, pokiaľ ide o EÚ;

9.  domnieva sa, že referendum o zjednotení Írska je teraz demokratickým imperatívom v súlade s Dohodou z Veľkého piatka;

10.  vyzýva EÚ, aby aj naďalej podporovala mierový proces v Írsku;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.