Förslag till resolution - B8-0840/2016Förslag till resolution
B8-0840/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2016/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0840/2016

B8-0840/2016

Europaparlamentets resolution om resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket

(2016/2800(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det är ett historiskt faktum att folket i en medlemsstat har valt att lämna Europeiska unionen efter en folkomröstning.

B.  I folkomröstningen röstade det brittiska folket tydligt för Brexit. Den växande kritiken mot EU får inte avfärdas, utan bör bemötas med hjälp av en långtgående reformagenda som säkerställer insyn, öppenhet och demokratisering, men också ökad delaktighet från medborgarnas sida.

C.  Folkomröstningsresultatet visar att ökad social och ekonomisk ojämlikhet inom och mellan medlemsstaterna är ett av de största hoten mot stabilitet och sammanhållning i EU.

D.  Enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) får en medlemsstat besluta att utträda ur unionen.

E.  Den överenskommelse som ingicks mellan David Cameron, på den brittiska regeringens vägnar, och Europeiska unionen vid Europeiska rådets möte i februari 2016 är nu ogiltig.

1.  Europaparlamentet respekterar det brittiska folkets beslut, som bör betraktas som en utmaning att bygga ett annat Europa.

2.  Europaparlamentet begär att artikel 50 i EU-fördraget omedelbart ska åberopas.

3.  Europaparlamentet påminner om att dess godkännande krävs enligt artikel 50 i EU‑fördraget, och begär att parlamentet ska göras delaktigt i alla skeden av förhandlingarna om avtalet om utträde.

4.  Europaparlamentet påminner om att alla beslut om det framtida förhållandet mellan EU och Förenade kungariket efter det brittiska utträdet måste vara ett resultat av en demokratisk process och involvera både Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

5.  Europaparlamentet framhåller att folkomröstningsresultatet visar att ett annat Europa är nödvändigt och att det måste byggas med folkets samtycke. Folket förväntar sig att det fattas konkreta beslut i sociala frågor som sysselsättning, öppenhet och välfärd och att åtstramningsåtgärderna stoppas.

6.  Europaparlamentet framhåller att folkomröstningsresultatet och det brittiska folkets beslut tydligt visar att EU befinner sig i en djup kris, som är ett resultat av den nyliberala politiken, åtstramningarna och urholkningen av demokratin. Det är därför hög tid för EU att ta sig an folkets verkliga problem genom en genomgripande omläggning av politiken i syfte att infria folkets förväntningar.

7.  Europaparlamentet står fast vid sitt försvar av värdena demokrati, fred, tolerans, framsteg och solidaritet och samarbete mellan folk. Parlamentet tar avstånd från de växande nationalistiska krafterna på den politiska högerkanten, och påpekar att vägen framåt måste vara att skapa ett Europa som tar större ansvar för flyktingmottagandet och inte stänger sina gränser för människor på flykt från krig och konflikter.

8.  Europaparlamentet konstaterar att folket i norra Irland röstade för att stanna kvar i EU. Parlamentet anser att den brittiska regeringen inte längre har något som helst mandat att företräda intressena för folket i norra Irland när det gäller EU.

9.  Europaparlamentet anser att det nu är demokratiskt nödvändigt att hålla en folkomröstning om irländsk förening i enlighet med långfredagsavtalet.

10.  Europaparlamentet begär att EU ska fortsätta att stödja fredsprocessen i Irland.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.