Предложение за резолюция - B8-0841/2016Предложение за резолюция
B8-0841/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно резултата от референдума в Обединеното кралство

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Сайед Камал от името на групата ECR

Процедура : 2016/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0841/2016
Внесени текстове :
B8-0841/2016
Приети текстове :

B8-0841/2016

Резолюция на Европейския парламент относно резултата от референдума в Обединеното кралство

(2016/2800(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1.  отбелязва, че референдумът в Обединеното кралство относно членството му в Европейския съюз доведе до резултат от 51,9 % в подкрепа на оттеглянето; зачита това демократично решение на британския народ;

2.  отчита, че взаимоотношенията между останалите 27 държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство понастоящем навлизат в една преходна фаза на подготовка за официалното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз;

3.  отбелязва, че преговорите по споразумението за оттегляне следва да започнат скоро и следва да се проведат в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз; призовава за обмисленото и добре премерено провеждане на преговорите, така че да се гарантира, че споразумението за оттегляне обезпечава установяването в бъдеще на едно положително и градивно партньорство между членовете на Европейския съюз и Обединеното кралство;

4.  настоятелно призовава лидерите на институциите на ЕС и на държавите членки да възприемат резултатите от референдума в Обединеното кралство като важен сигнал за едно по-широко недоволство; призовава ги да размислят относно начина, по който Съюзът следва да бъде реформиран, така че се приближи до гражданите и да се гарантира по-добро спазване на принципа на субсидиарност;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския съвет и на правителствата и парламентите на държавите членки.