Διαδικασία : 2016/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0841/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0841/2016

Συζήτηση :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Ψηφοφορία :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 62k
24.6.2016
PE585.271v01-00
 
B8-0841/2016

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (2016/2800(RSP))


Syed Kamall εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (2016/2800(RSP))  
B8-0841/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη συμμετοχή του τελευταίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 51,9% υπέρ της αποχώρησης· σέβεται τη δημοκρατική αυτή απόφαση του βρετανικού λαού·

2.  αναγνωρίζει ότι η σχέση μεταξύ των 27 άλλων κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εισέλθει πλέον σε μεταβατική φάση ενόψει της επίσημης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

3.  επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να αρχίσουν σύντομα και να διεξαχθούν σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με νηφαλιότητα και σύνεση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η συμφωνία αποχώρησης θα θεσπίσει μια θετική και εποικοδομητική εταιρική σχέση μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου βασιλείου στο μέλλον·

4.  καλεί τους ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να θεωρήσουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαντικό μήνυμα ευρύτερης δυσαρέσκειας· τους ζητεί να προβληματιστούν σχετικά με το πώς θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί η Ένωση προκειμένου να προσεγγίσει περισσότερο τους πολίτες και να εγγυάται καλύτερη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου