Resolutsiooni ettepanek - B8-0841/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0841/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Ühendkuningriigi referendumi tulemuste kohta

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2016/2800(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0841/2016

B8-0841/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ühendkuningriigi referendumi tulemuste kohta

(2016/2800(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

1.  märgib, et Ühendkuningriigi referendumil tema Euroopa Liidu liikmesuse üle hääletas 51,9 % osalenutest väljaastumise poolt; austab Ühendkuningriigi rahva demokraatlikku otsust;

2.  tunnistab, et suhted Euroopa Liidu ülejäänud 27 liikmesriigi ja Ühendkuningriigi vahel on nüüd jõudnud üleminekuetappi, valmistudes Ühendkuningriigi ametlikuks Euroopa Liidust välja astumiseks;

3.  märgib, et läbirääkimised väljaastumislepingu üle peaksid algama lähiajal ning need peaksid toimuma Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 2 kohaselt; nõuab, et läbirääkimised toimuksid järelemõeldult ja tasakaalukalt, et tagada väljaastumislepinguga tulevikus positiivse ja konstruktiivse partnerluse sisseseadmine Euroopa Liidu liikmete ja Ühendkuningriigi vahel;

4.  nõuab tungivalt, et ELi institutsioonide ja liikmesriikide juhid suhtuksid Ühendkuningriigi referendumi tulemustesse kui olulisse signaali laialdasemast rahulolematusest; kutsub neid mõtlema järele selle üle, kuidas tuleks liitu reformida, et tuua see kodanikele lähemale ja tagada subsidiaarsuse põhimõtte parem järgimine;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Ülemkogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.