Rezolūcijas priekšlikums - B8-0841/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0841/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Apvienotās Karalistes referenduma rezultātu

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Syed Kamall ECR grupas vārdā

Procedūra : 2016/2800(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0841/2016

B8-0841/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Apvienotās Karalistes referenduma rezultātu

(2016/2800(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

1.  norāda, ka Apvienotās Karalistes referendumā par dalību Eiropas Savienībā 51,9 % dalībnieku nobalsoja par izstāšanos no Savienības; respektē šo Lielbritānijas pilsoņu demokrātiski pieņemto lēmumu;

2.  atzīst, ka 27 Eiropas Savienības dalībvalstu attiecībās ar Apvienoto Karalisti tagad ir sācies pārejas periods, lai sagatavotu AK oficiālu izstāšanos no Eiropas Savienības;

3.  atzīmē, ka sarunām par izstāšanās līgumu būtu jāsākas tuvākajā laikā un jānotiek saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu; prasa šīs sarunas īstenot apdomīgi un samērīgi, lai nodrošinātu, ka izstāšanās līgums ļauj nākotnē veidot pozitīvu un konstruktīvu partnerību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Apvienoto Karalisti;

4.  mudina ES iestāžu un dalībvalstu vadītājus uzskatīt Apvienotās Karalistes referenduma rezultātus par svarīgu signālu, kas liecina par plašu neapmierinātību; aicina viņus apsvērt iespējas reformēt Savienību, lai to tuvinātu iedzīvotājiem un garantētu labāku subsidiaritātes principa ievērošanu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropadomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.