Ontwerpresolutie - B8-0841/2016Ontwerpresolutie
B8-0841/2016

ONTWERPRESOLUTIE over de uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Syed Kamall namens de ECR-Fractie

Procedure : 2016/2800(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0841/2016
Ingediende teksten :
B8-0841/2016
Aangenomen teksten :

B8-0841/2016

Resolutie van het Europees Parlement over de uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk

(2016/2800(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

1.  wijst erop dat bij het referendum in het Verenigd Koninkrijk over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie 51,9 % van de stemgerechtigden voor terugtrekking heeft gestemd; respecteert deze democratische beslissing van het Britse volk;

2.  erkent dat voor de betrekkingen tussen de 27 overige lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nu een overgangsfase aanbreekt waarin de formele terugtrekking van het VK uit de Europese Unie wordt voorbereid;

3.  merkt op dat de onderhandelingen over het terugtrekkingsakkoord op korte termijn moeten beginnen en moeten verlopen overeenkomstig artikel 50, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie; dringt erop aan deze onderhandelingen op zorgvuldige en weloverwogen wijze te laten plaatsvinden, teneinde te zorgen voor een terugtrekkingsakkoord dat voorziet in een positief en constructief partnerschap tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in de toekomst;

4.  roept de leiders van de EU-instellingen en de lidstaten op de uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk te beschouwen als een belangrijk signaal van bredere onvrede; dringt er bij hen op aan na te denken over de wijze waarop de Unie moet worden hervormd teneinde de kloof met de burgers te verkleinen en betere naleving van het subsidiariteitsbeginsel te waarborgen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Raad en de regeringen en parlementen van de lidstaten.