Návrh uznesenia - B8-0841/2016Návrh uznesenia
B8-0841/2016

NÁVRH UZNESENIA o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve

24.6.2016 - (2016/2800(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Syed Kamall v mene skupiny ECR

Postup : 2016/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0841/2016

B8-0841/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve

(2016/2800(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  konštatuje, že v referende v Spojenom kráľovstve o jeho členstve v Európskej únii hlasovalo 51,9 % voličov za vystúpenie; rešpektuje toto demokratické rozhodnutie britského ľudu;

2.  uznáva, že vzťah medzi ostatnými 27 členskými štátmi Európskej únie a Spojeným kráľovstvom vstúpil do prechodnej fázy prípravy na formálne vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie;

3.  konštatuje, že rokovania o dohode o vystúpení by mali začať čoskoro a mali by sa uskutočniť v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii; žiada, aby sa tieto rokovania uskutočnili rozvážnym a umierneným spôsobom, aby sa zabezpečilo, že dohoda o vystúpení vytvorí pozitívne a konštruktívne partnerstvo medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom v budúcnosti;

4.  naliehavo vyzýva vedúcich predstaviteľov inštitúcií EÚ a členských štátov, aby výsledky referenda v Spojenom kráľovstve považovali za dôležitý signál širšej nespokojnosti; vyzýva ich, aby uvažovali o spôsobe, akým by sa Únia mala zreformovať s cieľom priblížiť ju občanom a zabezpečiť lepšie dodržiavanie zásady subsidiarity;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej rade a vládam a parlamentom členských štátov.