Procedure : 2016/2708(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0842/2016

Indgivne tekster :

B8-0842/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0319

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 256kWORD 64k
27.6.2016
PE585.274v01-00
 
B8-0842/2016

jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c)


om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 433/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D44599/02 – 2016/2708(RPS))


Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Christel Schaldemose
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 433/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D44599/02 – 2016/2708(RPS))  
B8-0842/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning (D44599/02),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer(1), særlig artikel 13, stk. 3,

–  der henviser til udtalelse af 12. april 2016 fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i ovennævnte forordning,

–  der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(2),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c)

A.  der henviser til, at artikel 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 pålægger Kommissionen senest den 19. januar 2009 at fastsætte særlige ernæringsprofiler, som fødevarer eller visse fødevarekategorier skal overholde for at bære ernærings- eller sundhedsanprisninger, og betingelserne for anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer eller fødevarekategorier for så vidt angår ernæringsprofiler;

B.  der henviser til, at Kommissionen endnu ikke har fastsat disse ernæringsprofiler;

C.  der henviser til, at en dåse energidrik på 250 ml kan indeholde op til 27 g sukker og 80 mg koffein;

D.  der henviser til, at i henhold til udkastet til Kommissionens forordning må påstandene om, at koffein bidrager til at øge opmærksomheden og til at forbedre koncentrationen, ikke anvendes i forbindelse med fødevarer, der er målrettet mod børn og unge;

E.  der henviser til, at unge udgør den største gruppe af forbrugere af energidrikke;

F.  der henviser til, at 68 % af unge og 18 % af børn regelmæssigt indtager energidrikke;

G.  der henviser til, at energidrikindustriens frivillige adfærdskodeks for markedsføring og mærkning af energidrikke kun forpligter sig til ikke at markedsføre energidrikke til børn under 12 år(3);

H.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i sin videnskabelige udtalelse om koffeins uskadelighed konkluderede, at der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger til at fastsætte et sikkert niveau for børns indtagelse af koffein, men at et indtag svarende til 3 mg pr. kg kropsvægt pr. dag formentlig ikke ville give anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder for børn og unge(4);

I.   der henviser til, at det af artikel 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1924/2006 fremgår, at "ernærings- og sundhedsanprisninger ikke må [...] tilskynde til eller billige overdrevent forbrug af en fødevare";

J.  der henviser til, at 25 % af unge forbrugere af energidrikke drikker tre eller flere dåser i træk;

K.  der henviser til, at energidrikke er blevet sammenkædet med hovedpine, søvnforstyrrelser og adfærdsproblemer hos børn og unge, som regelmæssigt indtager dem;

1.  modsætter sig vedtagelse af udkastet til Kommissionens forordning;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens forordning ikke er i overensstemmelse med formålet og indholdet i forordning (EF) nr. 1924/2006;

3.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til forordning tilbage;

4.  opfordrer Kommissionen til at overveje at indføre restriktioner for markedsføringen af energidrikke til børn og unge;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)

EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3)

http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf

(4)

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik