Resolutsiooni ettepanek - B8-0842/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0842/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited

  27.6.2016 - (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

  vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 ning lõike 4 punktile c
  Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

  Raportöör: Christel Schaldemose


  Menetlus : 2016/2708(RPS)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0842/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-0842/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0842/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited

  (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu (D44599/02),

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta[1], eriti selle artikli 13 lõiget 3,

  –  võttes arvesse ülalnimetatud määruse artikli 25 lõikes 1 osutatud komitee 12. aprilli 2016. aasta arvamust,

  –  võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)[2] artikli 5a lõike 3 punkti b,

  –  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c,

  A.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 4 on ette nähtud, et 19. jaanuariks 2009 kehtestab komisjon täpsed toitainelised põhijooned, millele toit või teatavad toidugrupid peavad vastama, et kanda toitumis- või tervisealaseid väiteid, ning tingimused toitumis- või tervisealaste väidete kasutamiseks toidu või toidugruppide kohta, võttes arvesse toitainelisi põhijooni;

  B.  arvestades, et komisjon ei ole veel selliseid toitainelisi põhijooni kehtestanud;

  C.  arvestades, et 250-milliliitrine energiajoogi purk võib sisaldada kuni 27 g suhkrut ja 80 mg kofeiini;

  D.  arvestades, et komisjoni määruse eelnõu kohaselt ei kasutata väiteid, et kofeiin aitab erksust suurendada ja et kofeiin aitab parandada keskendumisvõimet, lastele ja noorukitele suunatud toidu puhul;

  E.  arvestades, et noorukid on energiajookide suurim tarbijarühm;

  F.  arvestades, et 68 % noorukitest ja 18 % lastest tarbivad energiajooke regulaarselt;

  G.  arvestades, et energiajoogitööstuses vabatahtlikult järgitavas energiajookide turustamise ja märgistamise heas tavas on üksnes kohustus mitte turustada energiajooke alla 12-aastastele lastele[3];

  H.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet järeldas oma teaduslikus arvamuses kofeiini ohutuse kohta, et lastele ohutu kofeiiniannuse kindlaksmääramiseks puudub piisav teave, kuid päevaannus, mis jääb suurusjärku 3 mg kehakaalu kg kohta, ei tohiks arvatavasti lastele ja noorukitele ohtlikuks osutuda[4];

  I.   arvestades, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 3 punkti c kohaselt „ei tohi toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamine [...] soodustada või õigustada toidu ülemäärast tarbimist“;

  J.  arvestades, et 25 % energiajooke tarbivatest noorukitest joovad kolm või enam purki korraga;

  K.  arvestades, et energiajooke on seostatud neid regulaarselt tarbivate laste ja noorukite peavalu, une- ja käitumishäiretega;

  1.  on vastu komisjoni määruse eelnõu vastuvõtmisele;

  2.  on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 1924/2006 eesmärgi ja sisuga;

  3.  palub komisjonil oma määruse eelnõu tagasi võtta;

  4.  palub komisjonil kaaluda energiajookide turustamist lastele ja noorukitele käsitlevate piirangute kehtestamist;

  5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.