ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 60k
11.6.2016
PE585.282v01-00
 
B8-0849/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η εισροή μεταναστών, ειδικότερα για τις γυναίκες και τα ομοφυλόφιλα άτομα


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η εισροή μεταναστών, ειδικότερα για τις γυναίκες και τα ομοφυλόφιλα άτομα   
B8-0849/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υποστήριξε ότι είναι απαραίτητη η υποδοχή των μεταναστών και φρόντισε να προβλέψει εργαλείο για την κατανομή των παράνομων αυτών ατόμων στις επικράτειες των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν τούτοις, οι μετανάστες που έχουν εισέρθει μέχρι σήμερα, έχουν αποδείξει ότι δεν εντάσσονται στη ζωή στις κοινωνίες μας, ιδίως όταν παρενοχλούν ή επιτίθενται σε γυναίκες και ομοφυλόφιλα άτομα·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει εμπεριστατωμένη εκτίμηση της οπισθοδρόμησης που έχει σημειωθεί ως προς τα δικαιώματα των γυναικών και των ομοφυλόφιλων ατόμων στις ζώνες που έχουν υποδεχθεί μετανάστες·

2.  καλεί την Επιτροπή, τουλάχιστον δυνάμει της αρχής της προφύλαξης, να θέσει τέρμα στην πολιτική της στον τομέα της υποδοχής των μεταναστών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου