Διαδικασία : 2016/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0851/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0851/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0311

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 497kWORD 99k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0851/2016
29.6.2016
PE585.286
 
B8-0851/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ (2016/2695(RSP))


Ernest Maragall, Davor Škrlec, Bronis Ropė εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ (2016/2695(RSP))  
B8-0851/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 162 και 174 έως 178,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα: «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2014 με τίτλο «Η έρευνα και η καινοτομία ως πηγές ανανέωσης της οικονομικής ανάπτυξης» (COM(2014)0339),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2014 για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2014, σχετικά με την ενεργοποίηση των συνεργειών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του «Ορίζων 2020» και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης για την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (SWD(2014)0205),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020» (COM(2010)0553),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 30ής Ιουλίου 2013, με θέμα «Γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 20ής Νοεμβρίου 2014, με θέμα «Μέτρα για την υποστήριξη της δημιουργίας περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής κατά την περίοδο οικονομικού προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθεί να συνιστά τον κύριο μηχανισμό της ΕΕ για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία σε όλες τις περιφέρειες και ταυτόχρονα αποτελεί έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, καθώς στηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία ενώ αμβλύνει τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και ότι βασίζεται στη συνάρθρωση των τριών μηχανισμών της – του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής – καθώς και στον ευρύτερο συντονισμό, δυνάμει του κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΚΣΠ), με τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης, ήτοι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και, στον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίστηκαν κοινές διατάξεις για τα πέντε αυτά ταμεία — τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – στο πλαίσιο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ενώ οι ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται για κάθε ένα από τα ΕΔΕΤ και για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας αποτέλεσαν αντικείμενο ξεχωριστών κανονισμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής έθεσε έναν μικρό αριθμό στόχων και προτεραιοτήτων και δημιούργησε μία θεματική εστίαση/επικέντρωση, ενώ επέτρεψε έναν βαθμό ευελιξίας και προσαρμογής σε ορισμένα χαρακτηριστικά· λαμβάνοντας, επιπροσθέτως, υπόψη ότι η μεταρρύθμιση αυτή διασφάλισε τη βελτίωση της αρχής της εταιρικής σχέσης και τη σταθερότητα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, προσέφερε μια σαφώς προσδιορισμένη προσέγγιση για εδαφική ανάπτυξη, αύξησε τις συνέργειες μεταξύ των πέντε ταμείων καθώς και άλλων σχετικών ταμείων (π.χ. «Ορίζων 2020», πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, COSME και LIFE), απλούστευσε περαιτέρω τους κανόνες εφαρμογής και θέσπισε ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, ένα διαφανές πλαίσιο επιδόσεων, σαφείς κανόνες για τη χρήση των χρηματοδοτικών μηχανισμών, αλλά και ένα σύστημα χρηστής διαχείρισης και ελέγχου και ένα σύστημα αποτελεσματικής δημοσιοοικονομικής διαχείρισης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η εστίαση στις επιδόσεις και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θεσπίστηκε αποθεματικό επιδόσεων για κάθε κράτος μέλος, το οποίο αποτελείται από 6% των πόρων που διατίθενται στο ETΠA (χωρίς τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας), το EKT, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπεται να διατίθεται, βάσει αξιολόγησης επιδόσεων που θα πραγματοποιηθεί το 2019, μόνο σε προγράμματα και προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι εισήχθησαν εκ των προτέρων όροι με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δαπανών των ΕΔΕΤ, ενώ αυτή η αυστηρή παρακολούθηση και αξιολόγηση διασφαλίζει τη θέση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 ως την πιο αξιολογούμενη πολιτική στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με τη συμβολή των ΕΔΕΤ στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και στις προτεραιότητες της Επιτροπής για την επόμενη δεκαετία, που συνιστά στην πραγματικότητα την έκθεση, την οποία προβλέπει το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ, για τη μέχρι τούδε εφαρμογή τους και η οποία περιλαμβάνει, επίσης, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τα επιχειρησιακά προγράμματα καθώς και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχορηγήσεις αποτελούν το κατάλληλο μέσο για την υποστήριξη έργων με υψηλές θετικές εξωτερικές επιπτώσεις, ήτοι των έργων που ωφελούν την κοινωνία ως σύνολο και είναι κατά συνέπεια δύσκολο να εκτιμηθούν με βάση τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη οικονομική απόδοσή τους, και ότι τα χρηματοδοτικά μέσα είναι το κατάλληλο μέσο για την υποστήριξη έργων με χαμηλότερες θετικές εξωτερικές επιπτώσεις, και τα οποία πρέπει ως εκ τούτου να εκτιμώνται πρωτίστως με βάση την οικονομική τους απόδοση·

1.  τονίζει ότι οι δεσμοί της πολιτικής συνοχής με άλλες ενωσιακές πολιτικές και πρωτοβουλίες («Ορίζων 2020», μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ανάπτυξη της υπαίθρου, ενιαία ψηφιακή αγορά και ενεργειακή ένωση), έχουν ενισχυθεί εντός του κοινού στρατηγικού πλαισίου που θεσπίστηκε από τον κανονισμό κοινών διατάξεων και, ως εκ τούτου, μέσω όλων των μηχανισμών και των στόχων του, περιλαμβανομένων του αστικού θεματολογίου, της εδαφικής ατζέντας, των επενδύσεων σε ΜΜΕ, της έξυπνης ανάπτυξης και των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της «Ευρώπης 2020»·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες συνέργειες διαμορφώνονται ήδη κατά το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, και ως εκ τούτου απαιτούνται εξ αρχής στρατηγικές επιλογές και σχεδιασμός εκ μέρους των περιφερειών και των κρατών μελών για τον εντοπισμό και τη δημιουργία ευκαιριών· επισημαίνει ότι, στην περίπτωση του «Ορίζων 2020», τούτο συνίσταται στην ευαισθητοποίηση, την παροχή πληροφοριών, τη συμμετοχή σε εκστρατείες επικοινωνίας και στη διασύνδεση των εθνικών σημείων επαφής (NCP) όσο το δυνατόν περισσότερο με τους εθνικούς και περιφερειακούς αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα των ΕΔΕΤ και με τις διαχειριστικές αρχές·

3.  τονίζει ότι είναι επιβεβλημένη η ανάπτυξη στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης μέσω της συμμετοχής εθνικών ή περιφερειακών διαχειριστικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων, όπως τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η βιομηχανία και οι κοινωνικοί εταίροι, στο πλαίσιο μιας διεργασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επενδύσουν πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην έρευνα και την καινοτομία, δεδομένου ότι οι στρατηγικές έξυπνης ειδίκευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις προηγούμενου σταδίου (δημιουργία ικανοτήτων και βελτίωση εθνικών / περιφερειακών συστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας) και επόμενου (καινοτομίας / αγορά) δυνάμει του «Ορίζων 2020», που με τη σειρά του τονώνει τη συνεργασία σε κλίμακα ΕΕ για τη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας στην Ευρώπη και επενδύει ιδιαίτερα σε συνδέσεις μεταξύ πρωτοπόρων και ακολούθων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εξάπλωσης της αριστείας και διεύρυνσης της συμμετοχής, και παράλληλα η μεθοδολογία έξυπνης εξειδίκευσης μπορεί να αναχθεί σε σημαντικότερο υπόδειγμα για τη διάρθρωση της πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020·

4.  θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο προσανατολισμός της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη αποτελεσμάτων· υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθούν οι συνέργειες με άλλες πολιτικές της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα, ιδίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, των ΤΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ΜΜΕ, με στόχο την αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, καθώς και την προώθηση της πράσινης οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιλογές για να αυξηθεί η συνεργατική χρήση των διαφόρων μέσων της ΕΕ, ιδίως μεταξύ του «Ορίζων 2020» και των πρωτοβουλιών για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)·

5.  σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 επιτρέπει στα χρηματοδοτικά μέσα να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο και ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν τη δυνατότητα, αν εφαρμοστούν σωστά, να αυξήσουν τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης για τη διείσδυση της καινοτομίας στην αγορά, παραδείγματος χάριν στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης· τονίζει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά· υπενθυμίζει ότι οι επιχορηγήσεις και τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν χρηματοδοτούν τους ίδιους τύπους δραστηριοτήτων και ότι τα διάφορα αυτά μέσα στήριξης έχουν διαφορετικούς τύπους δικαιούχων και έργων· εκφράζει έντονη ανησυχία για το μέλλον της επιχορήγησης στα προγράμματα της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της συνέχισης των επιχορηγήσεων για ορισμένους τομείς ή τύπους δραστηριοτήτων· υπογραμμίζει ότι η σωστή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών μέσων πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον· υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω η λογοδοσία και η διαφάνεια των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και ο προσανατολισμός τους στην επίτευξη αποτελεσμάτων·

6.  τονίζει ότι οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (για τη συνοχή, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αλιεία) στοχεύουν σε διαφορετικά πολιτικά και θεσμικά επίπεδα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται, ιδίως όσον αφορά τους πόρους· εκφράζει την ανησυχία του για την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία το μέρος των επενδύσεων με την υψηλότερη ανάληψη κινδύνων θα καλύπτεται από τα ΕΔΕΤ αντί του ΕΤΣΕ όταν τα μέσα συνδυάζονται· πιστεύει ότι το γεγονός αυτό οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τη χρήση των ΕΔΕΤ, και έρχεται σε αντίθεση με την αρχική λογική του ΕΤΣΕ που ήταν να παρέχεται νέα ικανότητα ανάληψης κινδύνων για τις επενδύσεις της ΕΕ·

7.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι συνέργειες με άλλες πολιτικές και άλλους μηχανισμούς προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το δοκιμαστικό σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ με τίτλο «κλίμακα αριστείας» (S2E), το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει την ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ σε περιφέρειες 13 κρατών μελών· υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία που έχει ο εντοπισμός σχετικών τομέων εξειδίκευσης σε άλλες περιφέρειες και άλλα κράτη μέλη με στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία, την καλύτερη προετοιμασία με στόχο την ανεύρεση ευκαιριών για σχέδια πολυεθνικού επιπέδου, καθώς και τη δημιουργία διεθνών συνδέσεων·

8.  επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» και ότι έργα που έχουν αξιολογηθεί ως άριστα, δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση· τονίζει ότι πρέπει να αποδεσμευθούν μέσα εναλλακτικής χρηματοδότησης, παραδείγματος χάριν τα ΕΔΕΤ θα μπορούσαν να αναλάβουν επιχορηγήσεις για έργα αριστείας του «Ορίζων 2020» με τη βοήθεια της «σφραγίδας αριστείας»·

9.  υπογραμμίζει ότι το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και επιπρόσθετα προς τα ΕΔΕΤ και άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως το «Ορίζων 2020»· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης συνοχή καθώς και συνέργειες μεταξύ όλων των μηχανισμών της ΕΕ προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις ή αντιφάσεις μεταξύ τους ή μεταξύ των διαφόρων επιπέδων υλοποίησης της πολιτικής· υπενθυμίζει ότι η αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους, δεδομένου ότι η ποσότητα, η ποιότητα και ο αντίκτυπος των επενδύσεων σε έρευνα – καινοτομία θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω της συντονισμένης χρήσης των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής και του «Ορίζων 2020»·

10.  σημειώνει το διερευνητικό έργο του αρμόδιου Επιτρόπου για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία με στόχο την πιθανή θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τον καλύτερο συντονισμό των πρωτοβουλιών καινοτομίας στην ΕΕ (Δεκέμβριος 2015)· προειδοποιεί για τον κίνδυνο να προστεθούν κι άλλες δυσκολίες στο ήδη πολύπλοκο τοπίο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ μέσων (όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), οι Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (ΜΑΤ), οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (ΚΤΠ), οι ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας, το InnovFin και η χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ) και υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η καινοτομία επιτυγχάνεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και ως εκ τούτου ένα κεντρικό όργανο ή όργανο λήψης αποφάσεων είναι πολύ πιθανόν να μην είναι το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο·

11.  εφιστά την προσοχή στο εν εξελίξει έργο προς μια περιφερειακή οικονομική σύγκλιση της ΕΕ (TREC), που αποσκοπεί στη συγκέντρωση βιομηχανικών ομίλων και τεχνολογικών κέντρων σε διάφορες περιφέρειες της ΕΕ, τόσο στις πρωτοπόρους όσο και σε εκείνες που ακολουθούν, με σκοπό την προώθηση της συγκριτικής αξιολόγησης, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την καινοτομία και τις στρατηγικές κάλυψης της υστέρησης· ζητεί τη στενή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του και τον προσδιορισμό, εφόσον το σύστημα σημειώσει επιτυχία, τρόπων για να συμπεριληφθεί στα εν εξελίξει χρηματοδοτικά μέσα το πλαίσιο του κονδυλίου του προϋπολογισμού για την ανταγωνιστικότητα·

12.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, όπως αναγνωρίστηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η χρηματοδότηση του ΕΙΚΤ είναι πολύ συγκεντρωμένη σε λίγες μόνο χώρες και σε περιορισμένο αριθμό εταίρων Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας , το δε 73% της χρηματοδότησης από το ΕΙΚΤ κατευθύνεται σε πέντε χώρες· καλεί την Επιτροπή και το ΕΙΚΤ να ενισχύσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση και τις δραστηριότητες στο πλαίσιο των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας για την υποστήριξη της καινοτομίας σε μεγαλύτερο αριθμό περιφερειών και τη διάδοση δραστηριοτήτων στήριξης του ΕΙΚΤ ευρύτερα·

13.  ζητεί να εκδώσει η Επιτροπή ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των συνεργειών, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό, με εξαίρεση μια αναφορά στο δυναμικό τους για την αξιοποίηση σπανιζόντων επενδυτικών πόρων και τις γενικές προοπτικές για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων στο μέλλον, δεν αναλύεται στην έκθεση που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ενώ οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) αποτελούν μέρος των συνεργειών αυτών·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 289.

(3)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 470.

(4)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 259.

(5)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 303.

(6)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 281.

(7)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487.

(8)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 104.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0002.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0308.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου