Процедура : 2016/2695(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0852/2016

Внесени текстове :

B8-0852/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0311

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 491kWORD 91k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0851/2016
29.6.2016
PE585.287v01-00
 
B8-0852/2016

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно полезните взаимодействия за иновациите между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други европейски фондове за иновации (2016/2695(RSP))


Ружа Томашич, Евжен Тошеновски, Ангел Джамбазки от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно полезните взаимодействия за иновациите между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други европейски фондове за иновации (2016/2695(RSP))  
B8-0852/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 4, член 162 и членове 174 – 178 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“)(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1080/2006(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно „Интелигентно специализиране: изграждане на мрежи за върхови постижения за ефективна политика на сближаване“(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно „Инвестиции за работни места и икономически растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза“(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г., озаглавена „Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 – 2020 г.“(10),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2014 г., озаглавено „Научните изследвания и иновациите като източници за възстановяване на растежа“ (СOM(2014)0339),

–  като взе предвид шестия доклад на Комисията от 23 юли 2014 г. за икономическото, социалното и териториалното сближаване, озаглавен „Инвестиции за работни места и икономически растеж“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

–  като взе предвид наръчника на Комисията от 2014 г., озаглавен „Постигане на синергии между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други програми на Европейския съюз на научни изследвания, иновации и конкурентоспособност“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено „Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“ (COM(2010)0553),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 юли 2013 г., озаглавено „Преодоляване на иновационната пропаст“,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 20 ноември 2014 г., озаглавено „Мерки в подкрепа на създаването на „екосистеми“ от стартиращи предприятия в областта на високите технологии“,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че политиката на сближаване през финансовия програмен период 2014 – 2020 г. продължава да представлява основния инструмент на ЕС за инвестиции в реалната икономика, който обхваща всички региони, че тя е ключов стълб на триъгълника на икономическата политика на ЕС, включващ фискалната консолидация, структурните реформи и инвестициите за растеж, и същевременно е израз на европейската солидарност, като увеличава растежа и благоденствието и намалява икономическите, социалните и териториалните неравенства, задълбочени от икономическата и финансова криза;

Б.  като има предвид, че политиката на сближаване е приведена в пълно съответствие със стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и че тя се основава на своите три инструмента: Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), наред с по-широката координация по общата стратегическа рамка (ОСР) с фондовете за развитие на селските райони, по-конкретно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), който касае морския и рибния сектор;

В.  като има предвид, че за всички тези пет фонда – европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) бяха установени общи разпоредби с Регламента за общоприложимите разпоредби, като същевременно специфичните правила за всеки ЕСИ фонд и за целта „Европейско териториално сътрудничество“ са определени в отделни регламенти;

Г.  като има предвид, че неотдавнашната реформа на политиката на сближаване въведе ограничен брой цели и приоритети, като създаде тематичен акцент/тематична концентрация и същевременно позволи известна степен на гъвкавост и адаптиране към някои характеристики; като има предвид освен това, че тя гарантира прилагането на засилен принцип на партньорство и стабилно многостепенно управление, добре определен подход за териториално развитие, увеличени полезни взаимодействия между петте фонда, и с други съответни фондове (например, програмата „Хоризонт 2020“, Програмата за социална промяна и социални иновации (PSCI), програмите COSME и LIFE), по-нататъшно опростяване на правилата за изпълнение, ефективна система за мониторинг и оценка, прозрачна рамка на изпълнението, ясни правила за използването на финансовите инструменти, както и стабилна система за управление и контрол и ефективна система за финансово управление;

Д.  като има предвид, че за да се улесни насочването на усилията към изпълнението и постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, за всяка държава членка беше въведен резерв за изпълнение, включващ 6 % от средствата, предвидени за ЕФРР (без целта за европейско териториално сътрудничество), ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР, и въз основа на преглед на изпълнението през 2019 г. се планира предоставяне на резерва само за програмите и приоритетите, постигнали своите цели; като има предвид, че е въведена също така по-тясна връзка между политиката на сближаване и икономическото управление на Съюза, с оглед гарантиране на ефективността на разходите по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове, като строгото наблюдение и оценки гарантират, че политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. е най-често оценяваната политика в рамките на бюджета на ЕС;

Е.  като има предвид, че на 14 декември 2014 г. Комисията прие съобщение относно приноса на ЕСИ фондовете за стратегията за растеж на ЕС, плана за инвестиции и приоритетите на Комисията за следващото десетилетие, което всъщност е докладът относно изпълнението на фондовете до момента, предвиден в член 16 от Регламента за общоприложимите разпоредби за ЕСИ фондове, като в този доклад са включени и резултатите от преговорите с всички държави членки по споразуменията за партньорство, програмите и основните предизвикателства за всяка държава;

1.  потвърждава, че връзките между политиката на сближаване и другите политики и инициативи на ЕС (програмата „Хоризонт 2020“, Механизъм за свързване на Европа, развитие на селските райони, цифров единен пазар и енергиен съюз) бяха укрепени в общата стратегическа рамка, въведена по силата на Регламента за общоприложимите разпоредби, и по този начин чрез всички свои инструменти и цели, включително програмата за градовете, териториалната програма, инвестициите в МСП, стратегиите за интелигентен растеж и интелигентна специализация, тя допринася значително за укрепване на единния пазар и за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

2.  подчертава факта, че горепосочените полезни взаимодействия се изграждат още на етап стратегическо планиране, и поради това изискват още от самото начало стратегически избор и планиране от страна на регионите и държавите членки, с цел откриване и създаване на възможности, например за насърчаване на високите постижения в различните области на интелигентната специализация; изтъква, че при програмата „Хоризонт 2020“ това се изразява в изпълнение на програмите по начин, който улеснява полезните взаимодействия във връзка с повишаването на осведомеността, предоставянето на информация, участието в комуникационни кампании и възможно най-прякото свързване на националните звена за контакт с отговорните политически фактори, определящи националните и регионалните политики за ЕСИФ, както и с техните управителни органи;

3.  подчертава, че развитието на стратегии за интелигентна специализация чрез включване на националните или регионалните управителни органи и заинтересованите страни, като например университети и други висши учебни заведения, промишлеността и социалните партньори, в процес на опознаване на сферата на предприемачеството, е задължително за регионите и държавите членки, които желаят да инвестират средства от ЕФРР в научни изследвания и иновации, тъй като стратегиите за интелигентна специализация следва да включват действия нагоре по веригата (изграждане на капацитет, национални/регионални изследователски и иновационни системи) и действия надолу по веригата (иновации/пазар) в рамките на програма „Хоризонт 2020“, което от своя страна стимулира сътрудничеството на равнище ЕС, като изгражда връзки между лидерите и техните последователи, а методологията за интелигентна специализация трябва да се превърне в модел за изготвянето на политиката на сближаване за периода след 2020 г.;

4.  изразява задоволство за това, че през програмния период 2014—2020 г. политиката на сближаване позволява финансовите инструменти да играят по-голяма роля, и отбелязва, че финансовите инструменти, ако се прилагат ефективно, могат значително да увеличат въздействието на финансирането за по-слабо развитите региони;

5.  подчертава, че тъй като политиките във връзка с Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и европейските структурни и инвестиционни фондове (сближаване, но също така развитие на селските райони и рибарство) са насочени към различни политически и институционални равнища, те трябва да се подкрепят взаимно, не на последно място по отношение на ресурсите;

6.  отбелязва, че полезните взаимодействия с други политики и инструменти трябва да бъдат допълнително засилени, с цел да се постигне максимално въздействие на инвестициите; припомня в този контекст бюджетния пилотен проект на ЕС „Път към високи постижения“ (S2Е), който продължава да подкрепя регионите на 13 държави членки във връзка с развитието и използването на полезните взаимодействия между ЕСИ фондовете; подчертава, че е важно също така да се идентифицират съответните области на специализация в други региони и държави членки с оглед на съвместната работа с тях, по-добрата им подготовка за възможностите за реализация на многонационални проекти и международната им свързаност;

7.  приветства изпълнението на значителна част от бюджета на програмата „Хоризонт 2020“, делегирано на партньорствата в рамките на публичния сектор и публично-частните партньорства, което ще осигури възможности за използване на механизмите за управление на партньорствата в рамките на публичния сектор, с цел оптимизиране на полезните взаимодействия с регионалните иновационни стратегии за интелигентна специализация (RIS3) и програмите чрез изготвянето на годишни работни планове;

8.  подчертава, че ЕФСИ следва да допълва ЕСИ фондовете и други програми на ЕС, като например „Хоризонт 2020“, както и традиционните дейности на Европейската инвестиционна банка; подчертава, че пълната съгласуваност и полезните взаимодействия между всички инструменти на ЕС трябва да бъдат гарантирани, за да се избегне припокриване или противоречия между тях или между различните равнища на изпълнение на политиката; припомня, че преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ трябва да отговори на това предизвикателство с оглед на ефективното използване на всички налични ресурси и постигането на очакваните резултати по отношение на общите стратегически цели, като се има предвид, че количеството, качеството и въздействието на инвестициите в научни изследвания и иновации следва да бъдат увеличени чрез координирано използване на инструментите на политиката на сближаване и програмата „Хоризонт 2020“;

9.  разглежда „пакта за иновации“, лансиран по време на Седмата европейска среща на високо равнище за иновациите (декември 2015 г.) в Европейския парламент, като призовава за прилагане на хоризонтален подход при формулирането на политиката за иновации в ЕС, за оптимизиране на полезните взаимодействия между промишлената, цифровата и регионалната политика, както и за полагане на съвместни усилия за създаване на условия за подпомагане на иновациите, с цел преодоляване на познатите слабости чрез превръщане на знанията от научноизследователската и развойна дейност в иновации, като по този начин се осигури добавена стойност за европейската икономика и граждани;

10.  размишлява върху подготовката на члена на Комисията, отговарящ за научните изследвания, науката и иновациите, във връзка с евентуалното създаване на Европейски съвет по иновациите с цел по-добро координиране на инициативите в областта на иновациите в рамките на ЕС (декември 2015 г.); отбелязва, че основната цел на Европейския съвет по иновациите следва да бъде да съдейства за намаляване на бариерите пред търговията в Европа и преодоляване на различията в областта на иновациите; подчертава, че Европейският съвет по иновациите следва да включва всички съответни заинтересовани страни, да провежда прозрачни и бързи консултации и процеси на вземане на решения, както и да допълва дейността на други органи на ЕС, като същевременно се избягва припокриване на функциите; освен това подчертава, че не следва допълнително да се намаляват бюджетните кредити, понастоящем предвидени в бюджета на програмата „Хоризонт 2020“, предвид факта, че те вече бяха съкратени като част от ЕФСИ;

11.  призовава за осигуряване на система за наблюдение, която да следи успеха на полезните взаимодействия, с оглед разпространение на най-добри практики и извличане на поуки за прегледа на стратегията „Европа 2020“;

12.  обръща внимание на въпроса за връзката между програмата „Хоризонт 2020“ и ЕСИ фондовете от гледна точка на сигурността (необходимостта от наличие на еднакво равнище на ИКТ инфраструктура в целия ЕС) и производственото измерение на тази връзка; би приветствал хармонизирането на структурите за ИКТ сигурност, така че в регламентите за ЕСИ фондовете за следващия програмен период да се разгледат и тези аспекти, и подчертава, че трябва да бъдат осигурени достатъчно финансови средства за тази цел;

13.  отправя искане до Комисията да представи съобщение относно прилагането на полезните взаимодействия предвид факта, че с изключение на едно посочване на техния потенциал за използването на оскъдните инвестиционни ресурси и на общите перспективи за справяне с новите предизвикателства в бъдеще, този аспект липсва в нейния доклад, изготвен в съответствие с член 16 от Регламента за общоприложимите разпоредби, докато специфичните за всяка държава препоръки (СДП) са част от тези взаимодействия;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470.

(4)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.

(5)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 303.

(6)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281.

(7)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(8)

Приети текстове, P7_TA(2014)0002.

(9)

Приети текстове, P8_TA(2015)0308.

(10)

Приети текстове, P8_TA(2015)0419.

Правна информация - Политика за поверителност