Forslag til beslutning - B8-0852/2016Forslag til beslutning
B8-0852/2016

  FORSLAG TIL BESLUTNING om synergi til fremme af innovation mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og andre europæiske innovationsfonde

  29.6.2016 - (2016/2695(RSP))

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen B8-0852/2016

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0851/2016

  Procedure : 2016/2695(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0852/2016
  Indgivne tekster :
  B8-0852/2016
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om synergi til fremme af innovation mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og andre europæiske innovationsfonde

  (2016/2695(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 4, 162 og 174-178,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (herefter "forordningen om fælles bestemmelser")[1],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006[2],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006[3],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde[4],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion[5],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006[6],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005,

  –  der henviser til sin beslutning af 14. januar 2014 om "Intelligent specialisering: topkvalitet gennem netværksdannelse for en velgennemtænkt samhørighedspolitik"[7],

  –  der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om "Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen"[8],

  –  der henviser til sin beslutning af 26. november 2015 om "Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020"[9],

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. juni 2014 med titlen "Forskning og innovation som kilde til fornyet vækst" (COM(2014)0339),

  –  der henviser til Kommissionens sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed med titlen "Investering i job og vækst" af 23. juli 2014,

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014: "En investeringsplan for Europa" (COM(2014)0903),

  –  der henviser til Kommissionens guide fra 2014 med titlen "Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes",

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010 med titlen "Regionalpolitikkens bidrag til intelligent vækst i Europa 2020" (COM(2010)0553),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

  –  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 30. juli 2013 med titlen "Bygge bro over innovationskløften" (2013/C 218/03),

  –  under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget af 20. november  2014 med titlen "Støtteforanstaltninger til økosystemer for opstart af højteknologiske virksomheder" (2014/C 415/02),

   

  A. der henviser til, at samhørighedspolitikken i den finansielle programmeringsperiode 2014-2020 fortsat er det vigtigste EU-instrument, som dækker alle regioner, for investeringer i realøkonomien og grundpillen i EU's økonomiske treenighed af finanspolitisk konsolidering, strukturreformer og investeringer i vækst, samtidig med, at den er udtryk for europæisk solidaritet, da den øger væksten og velstanden og mindsker de økonomiske, sociale og territoriale uligheder, som blev forstærket af den økonomiske krise og finanskrisen;

  B. der henviser til, at samhørighedspolitikken er fuldt ud på linje med Europa 2020-strategien vedrørende intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og bygger på sammenhængen mellem dens tre instrumenter, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden (SF) sammen med et bredere samarbejde under en fælles strategisk ramme (FSR) med fondene for udvikling af landdistrikterne, navnligt Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), samt for hav- og fiskerisektoren, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF);

  C. der henviser til, at der blev fastsat fælles bestemmelser for alle fem fonde – de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) - i forordningen om fælles bestemmelser, mens de særlige bestemmelser for de enkelte strategiske investeringsfonde og for målene for der europæiske territoriale samarbejde var nedfældet i særforordninger;

  D. der henviser til, at den seneste reform af samhørighedspolitikken indførte et begrænset antal mål og prioriteter, hvilket har skabt et tematisk fokus/en tematisk koncentration, men samtidig skabt mulighed for en vis grad af fleksibilitet og tilpasning til særlige forhold; derudover indebar den en styrkelse af partnerskabsprincippet, et solidt grundlag for forvaltning på flere niveauer, en veldefineret tilgang til territorial udvikling, styrkelse af synergien mellem de fem fonde og andre relevante fonde (f.eks. Horisont 2020, EaSI, Cosme, Life), yderligere forenkling af gennemførelsesbestemmelserne, et effektivt overvågnings- og evalueringssystem, en gennemsigtig ydelsesramme, klare bestemmelser om brugen af finansielle instrumenter samt et godt forvaltnings- og kontrolsystem og en effektiv finansiel forvaltning;

  E. der henviser til, at der med henblik på at sætte fokus på resultater og virkeliggørelsen af Europa 2020-strategien blev indført en resultatreserve for hver medlemsstat, som består af 6 % af bevillingerne til EFRU (uden det europæiske territoriale samarbejdsmål), ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL og EHFF, og til, at denne resultatreserven kun vil blive udbetalt til programmer og prioriteter, som på grundlag af en kontrol af resultaterne i 2019 har opnået de tilsigtede resultater, samtidig med at der blev indført en tættere sammenhæng mellem samhørighedspolitikken og EU's økonomiske forvaltning med henblik på at sikre effektiviteten af midlerne fra ESI-fondenes, samtidig med at en streng kontrol og evaluering er med til at sikre, at samhørighedspolitikken for 2014-2020 er den mest evaluerede politik på EU's budget;

  F. der henviser til, at Kommissionen har vedtaget en meddelelse om ESI-fondenes bidrag til EU's vækststrategi, investeringsplanen og Kommissionens prioriteter for det næste årti, hvilket rent faktisk er rapporten, jf. artikel 16 i de fælles bestemmelser om fondene, om den hidtidige gennemførelse, som også omfatter resultaterne fra forhandlingerne med alle medlemsstater om partnerskabsaftaler, programmer og hovedproblemerne i de enkelte medlemsstater;

  1.bekræfter at der er sket en styrkelse af sammenhængen mellem samhørighedspolitikken og andre EU-politikker og initiativer (Horisont 2020, »Connecting Europe«-faciliteten, udvikling af landdistrikter, det digitale indre marked, energiunionen) inden for den fælles strategiske ramme, der blev indført med forordningen om fælles bestemmelser, og at den fælles strategiske ramme gennem alle de forskellige instrumenter og mål, herunder bydagsordenen, den territoriale dagsorden, investering i SMV'er, intelligent vækst og intelligente specialiseringsstrategier, i væsentlig grad har bidraget til en styrkelse af det indre marked og til at nå de strategiske mål for Europa 2020;

  2.understreger, at ovennævnte synergi allerede skabes på det strategiske planlægningsplan, hvorfor den første indsats består i regionernes og medlemsstaternes strategiske valg, planlægning og udvikling af muligheder, dvs. fremme af topresultater inden for intelligent specialisering; minder for så vidt angår Horisont 2020 om, at dette skal gøres ved at gennemføre programmerne på en synergi-venlig måde med hensyn til bevidstgørelse, oplysning, medvirken i oplysningskampagner samt ved i videst muligt omfang at forbinde nationale kontaktpunkter med politiske beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder på nationalt og regionalt niveau, som beskæftiger sig med ESI-fondene;

  3.understreger, at udviklingen af intelligente specialiseringsstrategier med inddragelse af nationale eller regionale forvaltningsmyndigheder og interesserede parter som universiteter og andre højere læreanstalter, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter i en iværksætteragtig opdagelsesproces er obligatorisk for de regioner og medlemsstater, der ønsker at investere EFRU-midler i forskning og innovation, da intelligente specialiseringsstrategier skal omfatte en indsats up-stream (kapacitetsopbygning, nationale/regionale forsknings- og innovationssystemer) og down-stream (innovation/marked) i sammenhæng med Horisont 2020, som til gengæld stimulerer et samarbejde på EU-niveau, som bygger oven på forbindelser mellem frontløbere og efterfølgere, samtidig med at den intelligente specialiseringsmetodologi er blevet en model for udformningen af samhørighedspolitikken i tiden efter 2020;

  4.giver udtryk for tilfredshed med, at samhørighedspolitikken i programmeringsperioden 2014-2020 tillader, at finansielle instrumenter spiller en stærkere rolle, og understreger, at finansielle instrumenter, hvis de gennemføres effektivt, mærkbart kan forøge effektiviteten af finansiering i mindre udviklede regioner;

  5.understreger, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og de europæiske struktur- og investeringsfonde (samhørighed, men også udvikling af landdistrikterne og fiskeriet) er nødt til at styrke hinanden, ikke mindst ressourcemæssigt, da de er målrettet forskellige politikker og institutionelle niveauer;

  6.bemærker, at det er nødvendigt at styrke synergien med andre politikker og instrumenter for at effekten af investeringer kan maksimeres; minder i den forbindelse om pilotprojektet »Stairway to Excellence« (S2E) på EU's budget, som fortsat bistår regionerne i 13 medlemsstater med at udvikle og udnytte synergien mellem ESI-fondene; understreger betydningen af også at identificere beslægtede specialiseringsområder i andre regioner og medlemsstater, med henblik på at samarbejde med dem for at være bedre forberedt på projektmuligheder, der involverer flere lande, og for at blive forbundet til den videre verden;

  7.glæder sig over gennemførelsen af væsentlige dele af Horisont 2020-budgettet, som vil blive uddelegeret til offentlige-offentlige-partnerskaber og offentlige-private-partnerskaber, hvilket vil skabe muligheder for at bruge forvaltningsmekanismerne fra de offentlige-offentlige-partnerskaber til at optimere synergien med RIS3 og andre programmer gennem udformningen af de årlige arbejdsplaner;

  8.understreger, at EFSI skal supplere ESI-fondene og andre EU-programmer, såsom Horisont 2020, samt Den Europæiske Investeringsbanks traditionelle virksomhed; understreger, at der skal sikres fuld sammenhæng og synergi mellem alle EU-instrumenter for at undgå overlapninger eller modsætninger mellem dem eller mellem forskellige niveauer af gennemførelsen af de forskellige politikker; minder om, at revisionen af Europa 2020-strategien skal være målrettet denne udfordring med henblik på at sikre, at alle tilgængelige ressourcer anvendes effektivt, og at der opnås de forventede resultater i forhold til de overordnede strategiske mål i betragtning af, at kvantiteten, kvaliteten og følgevirkningerne af investeringer i forskning og innovation bør forhøjes gennem en koordineret anvendelse af samhørighedspolitikinstrumentet og Horisont 2020;

  9.henviser til, at »Innovationspagten«, der blev nævnt på syvende innovationstopmøde (december 2015) i Europa-Parlamentet, og som opfordrer til en horisontal tilgang i fastlæggelsen af EU's innovationspolitik, der skal maksimere synergien mellem industrielle, digitale og regionale politikker, og til en fælles indsats for at lave innovationsfremmende betingelser der skal overvinde velkendte svagheder i processen med at omdanne viden, der er opnået gennem forskning og opfindelser, til innovation, der skaber merværdi for Europas økonomi og befolkning;

  10.henviser til overvejelserne hos kommissionsmedlemmet med ansvar for forskning, videnskab og innovation om eventuelt at oprette et Europæisk Innovationsråd for bedre at koordinere innovative initiativer i EU (december 2015); bemærker at hovedformålet med et Europæisk Innovationsråd skal være at hjælpe med at fjerne hindringer for markedsføring i Europa samt lukke innovationskløften; understreger, at et Europæisk Innovationsråd skal inddrage alle relevante interesserede parter og have gennemsigtige og hurtige høringsprocedurer samt beslutningsprocesser og supplere andre EU-organer, samtidig med at der undgås overlapninger; understreger derudover, at der ikke må ske yderligere nedskæringer i de nuværende bevillinger på budgettet for Horisont 2020, i betragtning af at der allerede er sket nedskæringer gennem oprettelsen af EFSI;

  11.opfordrer til, at indføres et overvågningssystem til at spore vellykkede eksempler på synergi med henblik på at udbrede bedste praksis og indhente erfaringer inden revisionen af Europa 2020-strategien;

  12.gør opmærksom på sikkerhedsproblemerne i forbindelse med sammenkoblingen af Horisont 2020 og ESI-fondene (behovet for at have samme niveau af IKT-infrastruktur i hele EU), samt produktionsdimensionen af denne forbindelse; glæder sig over en harmonisering af IKT-sikkerhedsinfrastruktur, så bestemmelserne for ESI-fondene for den næste programmeringsperiode kan tage højde for disse aspekter, og så der kan afsættes tilstrækkelige bevillinger;

  13.opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en meddelelse om opnåelse af synergi, da denne problemstilling mangler i rapporten i henhold til artikel 16 i de fælles bestemmelser, bortset fra en kort omtale af potentiale i forbindelse med knappe investeringsressourcer samt generelle muligheder i at løse nye problemer i fremtiden, selv om CSR danner en del af disse;

  14.pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.