Διαδικασία : 2016/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0852/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0852/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0311

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 489kWORD 91k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0851/2016
29.6.2016
PE585.287v01-00
 
B8-0852/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων καινοτομίας (2016/2695(RSP))


Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský, Angel Dzhambazki εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων καινοτομίας (2016/2695(RSP))  
B8-0852/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 162 και 174 έως 178,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα: «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2014 με τίτλο «Η έρευνα και η καινοτομία ως πηγές ανανέωσης της οικονομικής ανάπτυξης» (COM(2014)0339),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2014 για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2014 σχετικά με την ενεργοποίηση των συνεργειών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του «Ορίζων 2020» και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης για την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020» (COM(2010)0553),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 30ής Ιουλίου 2013, με θέμα «Γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 20ής Νοεμβρίου 2014, της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Μέτρα για την υποστήριξη της δημιουργίας περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής κατά την περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθεί να συνιστά τον κύριο μηχανισμό της ΕΕ για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία σε όλες τις περιφέρειες, συγκροτεί τον κεντρικό πυλώνα του τριγώνου οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο απαρτίζεται από τη δημοσιονομική εξυγίανση, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναπτυξιακές επενδύσεις, και ταυτόχρονα αποτελεί έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, καθώς στηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία ενώ αμβλύνει τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και βασίστηκε στη συνάρθρωση των τριών μηχανισμών της – του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής – καθώς και στον ευρύτερο συντονισμό, δυνάμει του κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΚΣΠ), με τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης, ήτοι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και, στον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίστηκαν κοινές διατάξεις για τα πέντε αυτά ταμεία – τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – στο πλαίσιο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ενώ ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται για κάθε ένα από τα ΕΔΕΤ και για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας αποτέλεσαν αντικείμενο ξεχωριστών κανονισμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής, η οποία έθεσε έναν μικρό αριθμό στόχων και προτεραιοτήτων και δημιούργησε μία θεματική εστίαση/επικέντρωση, αλλά ταυτόχρονα επέτρεψε έναν βαθμό ευελιξίας και προσαρμογής σε ορισμένα χαρακτηριστικά· λαμβάνοντας, επιπροσθέτως, υπόψη ότι διασφάλισε τη βελτίωση της αρχής της εταιρικής σχέσης και τη σταθερότητα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, προσέφερε μια σαφώς προσδιορισμένη προσέγγιση για εδαφική ανάπτυξη, αύξησε τις συνέργειες μεταξύ των πέντε ταμείων καθώς και άλλων σχετικών ταμείων (π.χ. «Ορίζων 2020», Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, COSME, LIFE), απλούστευσε περαιτέρω τους κανόνες εφαρμογής και θέσπισε ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, ένα διαφανές πλαίσιο επιδόσεων, σαφείς κανόνες για τη χρήση των χρηματοδοτικών μηχανισμών, αλλά και ένα σύστημα χρηστής διαχείρισης και ελέγχου και ένα σύστημα αποτελεσματικής δημοσιοοικονομικής διαχείρισης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η εστίαση στις επιδόσεις και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θεσπίστηκε αποθεματικό επίδοσης για κάθε κράτος μέλος, το οποίο αποτελείται από 6% των πόρων που κατανέμονται στο ETΠA (χωρίς τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας), το EKT, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, και προβλέπεται να κατανεμηθεί, βάσει αξιολόγησης επιδόσεων που θα πραγματοποιηθεί το 2019, μόνο σε προγράμματα και προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημιουργήθηκε ένας στενότερος σύνδεσμος μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δαπανών δυνάμει των ΕΔΕΤ, ενώ η θέση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 ως η πλέον αξιολογούμενη πολιτική στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ εξασφαλίζεται χάρη σε αυστηρή παρακολούθηση και αξιολόγηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συμβολή των ΕΔΕΤ στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, στο επενδυτικό σχέδιο και στις προτεραιότητες της Επιτροπής για την επόμενη δεκαετία, που συνιστά στην πραγματικότητα την έκθεση, την οποία προβλέπει το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ, για τη μέχρι τούδε εφαρμογή τους και η οποία περιλαμβάνει, επίσης, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις συμφωνίες και τα προγράμματα εταιρικής σχέσης, καθώς και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα·

1.  επαναλαμβάνει ότι οι δεσμοί της πολιτικής συνοχής με άλλες ενωσιακές πολιτικές και πρωτοβουλίες («Ορίζων 2020», μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ανάπτυξη της υπαίθρου, ενιαία ψηφιακή αγορά, ενεργειακή ένωση), έχουν ενισχυθεί εντός του κοινού στρατηγικού πλαισίου που θεσπίστηκε από τον κανονισμό κοινών διατάξεων και, ως εκ τούτου, συμβάλλει σημαντικά, μέσω όλων των μηχανισμών και στόχων του, συμπεριλαμβανομένων του αστικού θεματολογίου, της εδαφικής ατζέντας, των επενδύσεων σε ΜΜΕ, της έξυπνης ανάπτυξης και των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες συνέργειες διαμορφώνονται ήδη κατά το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, και ως εκ τούτου απαιτούνται εξ αρχής στρατηγικές επιλογές και σχεδιασμός εκ μέρους των περιφερειών και των κρατών μελών για τον εντοπισμό και τη δημιουργία ευκαιριών, π.χ. για την προαγωγή της αριστείας στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης· επισημαίνει ότι, στην περίπτωση του «Ορίζων 2020», τούτο συνίσταται στην εφαρμογή των προγραμμάτων με τρόπο που σέβεται τις συνέργειες όσον αφορά την ευαισθητοποίηση, την παροχή πληροφοριών, τη συμμετοχή σε εκστρατείες επικοινωνίας και στη διασύνδεση των εθνικών σημείων επαφής (NCP) όσο το δυνατόν περισσότερο με τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και τις διαχειριστικές αρχές των ΕΔΕΤ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

3.  τονίζει ότι είναι επιβεβλημένη η ανάπτυξη στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης μέσω της συμμετοχής εθνικών ή περιφερειακών διαχειριστικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων, όπως τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η βιομηχανία και οι κοινωνικοί εταίροι, στο πλαίσιο μιας διεργασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επενδύσουν πόρους του ETΠA στην έρευνα και την καινοτομία, δεδομένου ότι οι στρατηγικές έξυπνης ειδίκευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις προηγούμενου σταδίου (δημιουργία ικανοτήτων και βελτίωση των εθνικών/περιφερειακών συστημάτων έρευνας – καινοτομίας) και επόμενου (καινοτομία/αγορά) δυνάμει του «Ορίζων 2020», που με τη σειρά του τονώνει τη συνεργασία σε κλίμακα ΕΕ και βασίζεται σε σχέσεις πρωτοπόρων – ακολούθων, ενώ παράλληλα η μεθοδολογία έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να αναχθεί σε υπόδειγμα για τη διάρθρωση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 επιτρέπει στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο και επισημαίνει ότι οι χρηματοδοτικοί αυτοί μηχανισμοί έχουν τη δυνατότητα, αν εφαρμοστούν σωστά, να αυξήσουν τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

5.  τονίζει ότι οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (για τη συνοχή, αλλά και την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αλιεία) στοχεύουν σε διαφορετικά πολιτικά και θεσμικά επίπεδα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αλληλοενισχύονται, ιδίως όσον αφορά τους πόρους·

6.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι συνέργειες με άλλες πολιτικές και άλλους μηχανισμούς προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, το πιλοτικό σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ με τίτλο «κλίμακα αριστείας», το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει την ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ σε περιφέρειες 13 κρατών μελών· υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία που έχει ο εντοπισμός σχετικών τομέων εξειδίκευσης σε άλλες περιφέρειες και άλλα κράτη μέλη με στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία, την καλύτερη προετοιμασία με στόχο την ανεύρεση ευκαιριών για σχέδια πολυεθνικού επιπέδου, καθώς και τη δημιουργία διεθνών συνδέσεων·

7.  επικροτεί την εφαρμογή των σημαντικών τμημάτων του προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020» που αφορούν συμπράξεις φορέων του δημοσίου και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός που θα προσφέρει ευκαιρίες αξιοποίησης των μηχανισμών διακυβέρνησης των συμπράξεων φορέων του δημοσίου για τη βελτιστοποίηση συνεργειών με τη RIS3 και με προγράμματα μέσω της διαμόρφωσης των ετήσιων σχεδίων εργασίας·

8.  υπογραμμίζει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και επιπρόσθετα προς τα ΕΔΕΤ και άλλα ενωσιακά προγράμματα, όπως το «Ορίζων 2020», καθώς και προς παραδοσιακές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης συνοχή καθώς και συνέργειες μεταξύ όλων των μηχανισμών της ΕΕ προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις ή αντιφάσεις μεταξύ τους ή μεταξύ των διαφόρων επιπέδων υλοποίησης της πολιτικής· υπενθυμίζει ότι η αναθεώρηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους, δεδομένου ότι η ποσότητα, η ποιότητα και ο αντίκτυπος των επενδύσεων σε έρευνα – καινοτομία θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω της συντονισμένης χρήσης των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής και του «Ορίζων 2020»·

9.  αναλογίζεται το «σύμφωνο καινοτομίας», που εισήχθη κατά την 7η ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την καινοτομία, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητεί μια οριζόντια προσέγγιση στη διαμόρφωση ενωσιακής πολιτικής για την καινοτομία, τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ βιομηχανικών, ψηφιακών και περιφερειακών πολιτικών και μια κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία ευνοϊκών προς την καινοτομία συνθηκών προκειμένου να εξαλειφθούν γνωστές αδυναμίες όσον αφορά τη μετατροπή της παραχθείσας από έρευνες και εφευρέσεις γνώσης σε καινοτομία, και ως εκ τούτου να παρέχεται προστιθέμενη αξία για την οικονομία και τους πολίτες της Ευρώπης·

10.  αναλογίζεται τις προετοιμασίες του Επιτρόπου αρμόδιου για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες οι οποίες θα οδηγήσουν πιθανώς στη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τον καλύτερο συντονισμό των πρωτοβουλιών καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Δεκέμβριος 2015)· επισημαίνει ότι ο βασικός στόχος ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας θα πρέπει να είναι η συμβολή στην εξάλειψη των εμποδίων που απαντά η εμπορευματοποίηση στην Ευρώπη και στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας· τονίζει ότι σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, να διεξάγονται διαφανείς, ταχείες διαβουλεύσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να συμπληρώνονται χωρίς επικαλύψεις άλλα όργανα της ΕΕ· υπογραμμίζει, επιπροσθέτως, ότι δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω μειώσεις στις πιστώσεις που προβλέπει ο προϋπολογισμός του «Ορίζων 2020», δεδομένου ότι έχουν ήδη γίνει περικοπές ως μέρος του ΕΤΣΕ·

11.  ζητεί τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της επιτυχίας των συνεργειών με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και την αποκόμιση διδαγμάτων πριν από την αναθεώρηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

12.  εφιστά την προσοχή στο θέμα της σχέσης μεταξύ του «Ορίζων 2020» και των ΕΔΕΤ, όσον αφορά την ασφάλεια (δηλαδή την ανάγκη να είναι ίδιο σε όλη την Ευρώπη το επίπεδο των υποδομών ΤΠΕ), και στη βιομηχανική διάσταση της σχέσης αυτής· θα επικροτούσε την εναρμόνιση των δομών ασφαλείας ΤΠΕ έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν οι κανονισμοί των ΕΔΕΤ για την επόμενη προγραμματική περίοδο και αυτά τα ζητήματα, ενώ τονίζει ότι θα πρέπει για τον σκοπό αυτόν να παρασχεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι·

13.  ζητεί να εκδώσει η Επιτροπή ανακοίνωση σχετικά με την αξιοποίηση των συνεργειών δεδομένου ότι, με εξαίρεση μια αναφορά στο δυναμικό τους για τη χρήση σπανιζόντων επενδυτικών πόρων και στις γενικές προοπτικές για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων στο μέλλον, το ζήτημα αυτό δεν αναλύεται στην έκθεση που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ενώ οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) αποτελούν μέρος των συνεργειών αυτών·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.

(4)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.

(5)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.

(6)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.

(7)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0002.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0308.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου