Menettely : 2016/2695(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0852/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0852/2016

Keskustelut :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0311

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 265kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0851/2016
29.6.2016
PE585.287v01-00
 
B8-0852/2016

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


synergioista Euroopan rakenne- ja investointirahastojen, Horisontti 2020 -puiteohjelman ja muiden eurooppalaisten innovaatiorahastojen välillä innovoinnin edistämiseksi (2016/2695(RSP))


Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys synergioista Euroopan rakenne- ja investointirahastojen, Horisontti 2020 -puiteohjelman ja muiden eurooppalaisten innovaatiorahastojen välillä innovoinnin edistämiseksi (2016/2695(RSP))  
B8-0852/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan, 162 artiklan ja 174–178 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013(1),

–  ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013(2),

–  ottaa huomioon Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013(3),

–  ottaa huomioon Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013(4),

–  ottaa huomioon eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja toiminnan selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1302/2013(5),

–  ottaa huomioon koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1300/2013(6),

–  ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013(7),

–  ottaa huomioon 14. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman älykkäästä erikoistumisesta: huippuosaamisen verkottuminen toimivan koheesiopolitiikan osatekijänä(8),

–  ottaa huomioon 9. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman investoimisesta työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen(9),

–  ottaa huomioon 26. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020”(10),

–  ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Tutkimus ja innovointi tulevan kasvun lähteinä” (COM(2014)0339),

–  ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2014 annetun komission kuudennen kertomuksen taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta ”Sijoituksia työpaikkoihin ja kasvuun”,

–  ottaa huomioon 26. marraskuuta 2014 annetun komission tiedonannon Euroopan investointiohjelmasta (COM(2014)0903),

–  ottaa huomioon komission vuonna 2014 antaman ohjeistuksen ”Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes”,

–  ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Aluepolitiikan panos Eurooppa 2020 -strategian mukaisessa älykkäässä kasvussa” (COM(2010)0553),

–  ottaa huomioon 30. heinäkuuta 2013 annetun alueiden komitean lausunnon innovaatiokuilun umpeen kuromisesta (2013/C 218/03),

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2014 annetun alueiden komitean lausunnon uusien huipputeknologiayritysten ekosysteemien luomista edistävistä toimenpiteistä (2014/C 415/02),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikka on edelleen unionin tärkein kaikki alueet kattava väline reaalitalouteen tehtäviä investointeja varten ja että se on julkisen talouden tervehdyttämisestä, rakenneuudistuksista ja kasvuinvestoinneista koostuvan unionin kolmitahoisen talouspolitiikan kulmakivi; toteaa, että se on samalla eurooppalaisen solidaarisuuden ilmaus, sillä se lisää kasvua ja vaurautta ja vähentää taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja, joita talous- ja rahoituskriisi kärjistivät;

B.  ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka tukee kaikin tavoin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa ja sen perustana on kolmen välineen – Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston – sovittaminen yhteen sekä laajempi koordinointi yhteisen strategiakehyksen puitteissa maaseudun kehittämisen rahaston eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja meri- ja kalatalousalan rahaston eli Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kanssa;

C.  ottaa huomioon, että kaikille näille viidelle rahastolle – Euroopan rakenne ja investointirahastoille (ERI-rahastot) – on vahvistettu yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa yhteiset säännökset ja että kutakin ERI-rahastoa ja Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitetta koskevat erityiset säännöt on annettu erillisissä asetuksissa;

D.  ottaa huomioon, että viimeaikaisella koheesiopolitiikan uudistuksella otettiin käyttöön rajattu määrä tavoitteita ja painopisteitä, minkä avulla voidaan keskittyä määrättyihin aiheisiin, kuitenkin niin, että tietty jousto ja mukautuminen tiettyihin piirteisiin on mahdollista; toteaa, että lisäksi uudistuksella varmistettiin vahvistetun kumppanuuden periaate ja vakaa monitasoinen hallinto, tarkasti määritelty toimintamalli alueelliseen kehittämiseen, synergioiden lisääntyminen näiden viiden rahaston välillä ja myös muiden asiaan liittyvien varojen kanssa (esim. Horisontti 2020, EaSI, COSME, Life), täytäntöönpanosääntöjen yksinkertaistaminen edelleen, tehokas seuranta- ja arviointijärjestelmä, avoin tuloskehys ja selkeät säännöt rahoitusvälineiden käytölle sekä luotettava hallinto- ja valvontajärjestelmä ja toimiva varainhoito;

E.  toteaa, että tuloksellisuuspyrkimysten ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi kullekin jäsenvaltiolle vahvistettiin suoritusvaraus, joka on kuusi prosenttia EAKR:ään (ilman Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitetta), ESR:ään, koheesiorahastoon, maatalousrahastoon ja EMKR:ään myönnetyistä varoista, ja vuonna 2019 suoritettavan tulostarkastelun perusteella tämä varaus on tarkoitus kohdentaa ainoastaan niille ohjelmille ja painopisteille, joiden tavoitteet on saavutettu; toteaa, että lisäksi yhteyksiä koheesiopolitiikan ja unionin talouden ohjausjärjestelmän välillä tiivistettiin ERI-rahastojen vaikuttavuuden varmistamiseksi ja että tiiviillä seurannalla ja arvioinneilla varmistetaan, että kaudella 2014–2020 koheesiopolitiikka on unionin talousarviossa se toimintapolitiikka, jota arvioidaan eniten;

F.  ottaa huomioon, että 14. joulukuuta 2014 komissio antoi tiedonannon ERI-rahastojen vaikutuksista unionin kasvustrategiaan, investointiohjelmaan ja komission ensisijaisiin tavoitteisiin seuraavan kymmenen vuoden aikana; toteaa, että kyseessä on itse asiassa rahastojen yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklassa tarkoitettu kertomus säännösten tähänastisesta täytäntöönpanosta, johon kuuluu myös kaikkien jäsenvaltioiden kanssa kumppanuussopimuksista ja ohjelmista käytävien neuvottelujen tulokset ja kunkin maan keskeiset haasteet;

1.  toteaa jälleen, että yhteyksiä koheesiopolitiikan ja muiden unionin toimintapolitiikkojen ja aloitteiden (Horisontti 2020, Verkkojen Eurooppa -väline, maaseudun kehittämispolitiikka, digitaaliset sisämarkkinat, energiaunioni) välillä on tiivistetty yhteisistä säännöksistä annetussa asetuksessa säädetyn yhteisen strategiakehyksen puitteissa ja että näin ollen kaikki sen välineet ja tavoitteet, mukaan lukien kaupunkeja koskeva toimintasuunnitelma, alueellinen toimintasuunnitelma, investoinnit pk-yrityksiin, älykäs kasvu ja älykkäät erikoistumisstrategiat, edistävät huomattavasti sisämarkkinoiden vahvistumista ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista;

2.  korostaa, että edellä mainittujen synergioiden kehittäminen alkaa strategioiden suunnitteluvaiheessa ja edellyttää näin ollen jo alusta alkaen alueilta ja jäsenvaltioilta strategisia valintoja ja suunnittelua mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja luomiseksi muun muassa huippuosaamisen tukemiseen älykkään erikoistumisen aloilla; muistuttaa, että Horisontti 2020- puiteohjelmassa tämä tarkoittaa ohjelmien täytäntöönpanoa synergioita edistävällä tavalla, niin että lisätään asioiden tuntemusta, annetaan tietoa ja käynnistetään tiedotuskampanjoita, sekä mahdollisimman hyvien yhteyksien luomista kansallisten yhteyspisteiden ja kansallisten ja alueellisten ERI-rahastoista päättävien ja niitä hallinnoivien viranomaisten välille;

3.  painottaa, että älykkään erikoistumisen strategioiden kehittäminen ottamalla yrittäjyyttä edistävään prosessiin mukaan kansallisia tai alueellisia hallintoviranomaisia sekä sidosryhmiä, kuten yliopistoja muita korkeakouluja, teollisuus ja työmarkkinosapuolet, on välttämätöntä alueille ja jäsenvaltioille, jotka haluavat investoida EAKR:n varoja tutkimukseen ja innovointiin, sillä älykkään erikoistumisen strategioilla olisi sisällytettävä ennakoivia (valmiuksen kehittäminen, kansalliset/alueelliset tutkimuksen ja innovoinnin järjestelmät) ja seurantatoimia (innovointi/markkinat) Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, joka vuorostaan kannustaa yhteistyöhön unionin laajuisesti edelläkävijöiden ja näitä seuraavien välisten yhteyksien pohjalta; toteaa, että älykkään erikoistumisen menetelmistä on tultava malli koheesiopolitiikan sovittamiseksi yhteen muiden toimien kanssa vuoden -2020 jälkeen;

4.  toteaa tyytyväisenä, että ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikka mahdollistaa rahoitusvälineille vahvemman aseman, ja huomauttaa, että rahoitusvälineiden tehokas täytäntöönpano voi lisätä huomattavasti rahoituksen vaikutusta vähemmän kehittyneillä alueilla;

5.  korostaa, että koska Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (koheesio- sekä maaseutu- ja kalatalousrahastojen) toimet kohdistuvat toimintapoliittisesti ja institutionaalisesti eri tasoille, niiden on tuettava toisiaan varsinkin resurssien osalta;

6.  panee merkille, että synergioita muiden politiikanalojen ja välineiden kanssa on tehostettava edelleen investointien vaikutuksen maksimoimiseksi; palauttaa tässä yhteydessä mieliin unionin talousarvion pilottihankkeen ”huippuosaamisen portaikko” (S2E), jolla edelleen autetaan kolmentoista jäsenvaltion alueita kehittämään ja hyödyntämään ERI-rahastojen välisiä synergioita; korostaa, että on tärkeää myös määrittää samansuuntaisia erikoistumisaloja muilla alueilla ja jäsenvaltioissa, jotta niiden kanssa voidaan ryhtyä yhteistyöhön ja siten valmistautua paremmin monen valtion hankemahdollisuuksiin ja luoda kansainvälisiä yhteyksiä;

7.  pitää myönteisenä, että huomattava osa Horisontti 2020-puiteohjelman talousarviosta käytetään julkisen sektorin tai julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, mikä tarjoaa mahdollisuuksia käyttää julkisen sektorien kumppanuuksien hallintamekanismeja synergioiden optimointiin älykkääseen erikoistumiseen tähtäävien tutkimus- ja innovointistrategioiden (RIS3) kanssa sekä ohjelmiin muokkaamalla vuotuisia työsuunnitelmia;

8.  korostaa, että ESIR:n on täydennettävä ERI-rahastoja ja muita unionin ohjelmia, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmaa, sekä Euroopan investointipankin perinteistä toimintaa; painottaa, että kaikkien unionin välineiden välillä olisi varmistettava täydellinen johdonmukaisuus ja synergia, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja ristiriitaisuuksia niiden kesken tai politiikan täytäntöönpanon eri tasojen välillä; muistuttaa, että Eurooppa 2020 -strategian väliarvioinnissa on tartuttava tähän haasteeseen, jotta voidaan käyttää kaikkia saatavilla olevia resursseja tehokkaasti ja saavuttaa toivotut tulokset yleisten strategisten tavoitteiden suhteen, sillä tutkimukseen ja innovointiin tehtävien investointien määrää, laatua ja vaikutusta olisi nostettava koheesiopolitiikan ja Horisontti 2020 -puiteohjelman koordinoidun käytön avulla;

9.  pohtii Euroopan parlamentissa joulukuussa 2015 järjestetyssä innovointia käsitelleessä eurooppalaisessa huippukokouksessa esitettyä innovaatiosopimusta ja kehottaa monialaiseen lähestymistapaan unionin innovointipolitiikassa, synergioiden maksimointiin teollisuus-, digitaali- ja aluepolitiikkojen välillä ja yhteisiin toimiin innovointia edistävien olosuhteiden luomiseksi, jotta päästäisiin eroon tunnetuista heikkouksista tutkimuksen ja keksintöjen muuttamisessa innovaatioiksi ja voitaisiin siten tuottaa lisäarvoa unionin taloudelle ja kansalaisille;

10.  tarkastelee tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaavan komissaarin valmistelutyötä, joka koskee Euroopan innovointineuvoston mahdollista perustamista. jotta voitaisiin paremmin sovittaa yhteen innovointialoitteet Euroopan unionissa (joulukuu 2015); panee merkille, että Euroopan innovointineuvoston tärkeimpänä tavoitteena olisi oltava auttaa vähentämään kaupallistamisen esteitä Euroopassa ja kuroa umpeen innovointikuilu; korostaa, että kaikkien asiaan kuuluvien sidosryhmien olisi osallistuttava Euroopan innovointineuvostoon, sen olisi oltava avoin, sen kuulemisten ja päätöksentekoprosessien olisi oltava nopeita ja sen olisi täydennettävä muita unionin elimiä, jotta vältetään päällekkäisyyttä; pitää lisäksi tärkeänä, että Horisontti 2020 -puiteohjelman asiaan kohdennettuja määrärahoja ei tulisi enää vähentää, sillä niitä jo leikattiin osana ESIR:ää;

11.  kehottaa luomaan seurantajärjestelmän onnistuneiden synergioiden kirjaamiseksi, jotta on mahdollista levittää parhaita käytäntöjä ja kokemuksia Eurooppa 2020 -strategian uudelleentarkastelua ajatellen;

12.  kiinnittää huomiota Horisontti 2020 -ohjelman ja ERI-rahastojen väliseen yhteyteen turvallisuuden osalta (tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin tason oltava sama koko unionissa) sekä tämän yhteyden tuotantoulottuvuuteen; pitää toivottavana tieto- ja viestintätekniikan rakenteiden yhdenmukaistamista siten, että seuraavaa ohjelmakautta koskevissa ERI-rahastoasetuksissa käsiteltäisiin myös näitä näkökohtia, ja toteaa, että tähän tarkoitukseen on osoitettava riittävät rahoitusvarat;

13.  kehottaa komissiota antamaan tiedonannon synergioiden täytäntöönpanosta, koska lukuun ottamatta mainintaa niiden tarjoamista mahdollisuuksista niukkojen investointivarojen käytössä sekä yleisistä näkymistä tulevaisuuden uusiin haasteisiin vastaamisessa tätä aihetta ei käsitellä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan mukaisesti laaditussa komission kertomuksessa, ja toteaa, että maakohtaiset suositukset ovat osa näitä synergioita;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470.

(4)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259.

(5)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 303.

(6)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 281.

(7)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0002.

(9)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0308.

(10)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0419.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö