Förfarande : 2016/2695(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0852/2016

Ingivna texter :

B8-0852/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0311

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 267kWORD 72k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0851/2016
29.6.2016
PE585.287v01-00
 
B8-0852/2016

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om synergieffekter för innovation mellan Europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 och andra europeiska innovationsfonder (2016/2695(RSP))


Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om synergieffekter för innovation mellan Europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 och andra europeiska innovationsfonder (2016/2695(RSP))  
B8-0852/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 4, 162 och 174–178,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (nedan kallad förordningen om gemensamma bestämmelser)(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013 av den 17 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet av sådana grupperingar och deras funktion(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 januari 2014 om smart specialisering: Expertnätverk för en sund sammanhållningspolitik(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 september 2015 om investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 november 2015 om en förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik 2014–2020(10),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 juni 2014 Forskning och innovation som källor till förnyad tillväxt (COM(2014)0339),

–  med beaktande av kommissionens sjätte rapport om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning av den 23 juli 2014 Investera i sysselsättning och tillväxt,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2014 En investeringsplan för Europa (COM(2014)0903),

–  med beaktande av kommissionens vägledning från 2014 om skapande av synergieffekter mellan europeiska struktur- och investeringsfonder, Horisont 2020 och andra forsknings-, innovations- och konkurrensrelaterade EU-program,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010 Hur regionalpolitiken kan bidra till smart tillväxt i Europa 2020 (COM(2010)0553),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 30 juli 2013 Överbrygga innovationsklyftan,

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 20 november 2014 Åtgärder för att stödja skapandet av ekosystem för grundandet av högteknologiska företag,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Under budgetplaneringsperioden 2014–2020 kvarstår sammanhållningspolitiken som det viktigaste EU-instrumentet – där alla regioner omfattas – för investeringar i den reella ekonomin och är den viktigaste pelaren i EU:s ekonomipolitiska triangel finanspolitisk konsolidering, strukturreformer och investeringar i tillväxt. Samtidigt är den ett uttryck för europeisk solidaritet i det att den breddar tillväxten och välståndet och minskar ekonomiska, sociala och territoriella klyftor, som förvärrats av den ekonomiska och finansiella krisen.

B.  Sammanhållningspolitiken ligger helt i linje med Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla och är uppbyggd kring en sammanjämkning av dess tre instrument, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden, tillsammans med en vidare samordning enligt en gemensam strategisk ram med fonderna för landsbygdsutveckling, närmare bestämt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och – för havs- och fiskerisektorn – Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

C.  Gemensamma bestämmelser har fastställts för alla fem fonder – de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) – i förordningen om gemensamma bestämmelser, medan särskilda regler för varje ESI-fond och för målet om europeiskt territoriellt samarbete har varit föremål för separata förordningar.

D.  Genom den senaste reformen av sammanhållningspolitiken infördes ett begränsat antal mål och prioriteringar som skapade ett tematiskt fokus eller en tematisk koncentration, samtidigt som en viss grad av flexibilitet och anpassning till vissa egenskaper tillåts. Reformen säkerställde dessutom principen om förstärkt partnerskap och stabil flernivåstyrning, en väldefinierad syn på territoriell utveckling, ökade synergier mellan de fem fonderna, men även med andra relevanta fonder (t.ex. Horisont 2020, PSCI, Cosme och Life), ytterligare förenkling av genomförandebestämmelserna, ett effektivt system för övervakning och utvärdering, en genomblickbar resultatram och tydliga bestämmelser om användningen av finansieringsinstrument, liksom även ett sunt förvaltnings- och kontrollsystem och ett effektivt system för ekonomisk förvaltning.

E.  För att göra det lättare att fokusera på resultat och uppnående av målen i Europa 2020‑strategin infördes för varje medlemsstat en resultatreserv bestående av 6 % av de resurser som tilldelats Europeiska regionala utvecklingsfonden (utan det europeiska territoriella samarbetsmålet), Europeiska socialfonden, sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. På grundval av en resultatöversyn 2019 ska enligt planerna reserven tilldelas endast de program och prioriteringar som uppnått sina delmål. En närmare koppling mellan sammanhållningspolitiken och unionens ekonomiska styrning har också införts för att utgifterna inom ramen för ESI-fonderna ska vara effektiva, samtidigt som strikt övervakning och utvärderingar säkerställer att sammanhållningspolitiken 2014–2020 är den mest utvärderade politiken inom EU‑budgeten.

F.  Den 14 december 2014 antog kommissionen ett meddelande om ESI-fondernas bidrag till EU:s tillväxtstrategi, investeringsplanen och kommissionens prioriteringar för det kommande årtiondet. Meddelandet utgör i själva verket den rapport som föreskrivs i artikel 16 i förordningen om gemensamma bestämmelser och som rör ESI-fonderna och deras hittillsvarande genomförande, inklusive resultatet av förhandlingarna med alla medlemsstater om partnerskapsöverenskommelser och programmen samt de viktigaste utmaningarna för varje land.

1.  Europaparlamentet upprepar att kopplingarna mellan sammanhållningspolitiken och andra EU-strategier och EU-initiativ (Horisont 2020, Fonden för ett sammanlänkat Europa, landsbygdsutveckling, den digitala inre marknaden och energiunionen) har stärkts inom den gemensamma strategiska ram som infördes genom förordningen om gemensamma bestämmelser, och att denna genom alla sina instrument och mål, bland annat agendan för städer, den territoriella agendan, investeringar i små och medelstora företag, smart tillväxt och strategier för smart specialisering, därmed avsevärt bidrar till att stärka den inre marknaden och till att uppnå målen i Europa 2020-strategin.

2.  Europaparlamentet understryker att de ovannämnda synergierna byggs in redan vid den strategiska planeringen och därför från första början kräver strategiska val och planering från regionernas och medlemsstaternas sida för att identifiera och skapa möjligheter, exempelvis att främja spetskompetens inom områden för smart specialisering. I fråga om Horisont 2020 innebär detta att programmen ska genomföras på ett synergivänligt sätt genom att man ökar medvetenheten, sprider information, deltar i kommunikationskampanjer och i så stor omfattning som möjligt kopplar samman nationella kontaktpunkter med nationella och regionala ESI-fondansvariga beslutsfattare och förvaltningsmyndigheter.

3.  Europaparlamentet framhåller att utveckling av smarta specialiseringsstrategier genom att nationella och regionala förvaltningsmyndigheter och intressenter såsom universitet och andra högre utbildningsanstalter, näringslivet och arbetsmarknadens parter involveras i en entreprenörskapsprocess är en nödvändighet för de regioner och medlemsstater som önskar att satsa Eruf-resurser på forskning och innovation, då smarta specialiseringsstrategier bör inbegripa insatser både uppströms (kapacitetsuppbyggnad, nationella/regionala forsknings- och innovationssystem) och nedströms (innovation/market) i Horisont 2020, vilket i sin tur stimulerar samarbete på EU-nivå, under utnyttjande av kopplingarna mellan dem som tar täten och dem som följer efter, och den smarta specialiseringsmetoden måste fungera som modell för utformningen av sammanhållningspolitiken efter 2020.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att sammanhållningspolitiken under programperioden 2014–2020 låter finansieringsinstrument spela en större roll, och konstaterar att finansieringsinstrument, om de tillämpas effektivt, i betydande grad kan öka finansieringens verkan i mindre utvecklade regioner.

5.  Europaparlamentet poängterar att Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och politiken för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (sammanhållning, men även landsbygdsutveckling och fiskeri) inriktar sig på olika politiska och institutionella nivåer och därför måste förstärka varandra, inte minst resursmässigt.

6.  Europaparlamentet konstaterar att synergier med andra politiska åtgärder och instrument måste stärkas ytterligare för att investeringarnas verkan ska kunna maximeras. Parlamentet påminner i detta sammanhang om ”spetsforskningsstegen”, EU:s pilotprojekt med avseende på budgeten, som fortsatt stöder regioner i 13 medlemsstater i arbetet med att utveckla och utnyttja synergierna mellan ESI‑fonderna. Det är även viktigt att identifiera närbesläktade specialiseringsområden i andra regioner och medlemsstater i syfte att göra gemensam sak, att förbereda sig bättre inför projektmöjligheter som inbegriper flera olika länder och att knyta internationella kontakter.

7.  Europaparlamentet välkomnar genomförandet av de väsentliga delar av Horisont 2020‑budgeten som avsatts för offentlig-offentliga och offentlig-privata partnerskap, vilket kommer att erbjuda möjligheter att använda de offentlig-offentliga partnerskapens styrmekanismer i syfte att optimera synergierna med RIS3 och program genom att forma de årliga arbetsplanerna.

8.  Europaparlamentet understryker att Efsi måste fungera som komplement och tillägg till ESI-fonderna och andra EU-program, såsom Horisont 2020, och till Europeiska investeringsbankens traditionella verksamhet. Parlamentet betonar att fullständig samstämdhet och synergier mellan alla EU-instrument bör säkerställas, så att överlappningar och inkonsekvens dem emellan eller mellan de olika nivåerna av genomförande av de politiska åtgärderna kan undvikas. Parlamentet erinrar om att översynen av Europa 2020-strategin måste ta upp denna utmaning så att alla tillgängliga resurser kan utnyttjas effektivt och de förväntade resultaten i fråga om de övergripande strategiska målen kan uppnås, med tanke på att investeringarna i forskning och innovation bör förbättras kvantitativt och kvalitativt och få större verkan genom samordnad användning av de sammanhållningspolitiska instrumenten och Horisont 2020.

9.  Europaparlamentet tar i betraktande den ”pakt för innovation” som initierades vid det sjunde europeiska innovationstoppmötet (december 2015) i parlamentet, och vill se ett övergripande angreppssätt i EU:s innovationspolitik, maximerade synergier mellan industripolitiken, den digitala politiken och regionalpolitiken och en gemensam insats för att skapa innovationsvänliga villkor i syfte att råda bot på välkända svagheter när det handlar om att omvandla kunskap som kommit till stånd genom forskning och uppfinningar till innovation, och på så vis skapa mervärde för Europas ekonomi och medborgare.

10.  Europaparlamentet tar i betraktande det förberedande arbetet av kommissionsledamoten med ansvar för forskning, vetenskap och innovation inför det eventuella inrättandet av Europeiska innovationsrådet för bättre samordning av innovationsinitiativen i Europeiska unionen (december 2015). Parlamentet noterar att huvudsyftet med Europeiska innovationsrådet bör vara att bidra till att minska hindren för kommersiellt utnyttjande i Europa och överbrygga innovationsklyftan. Parlamentet framhåller att Europeiska innovationsrådet bör inbegripa alla berörda parter, ha insynsvänliga och snabba samråd och beslutsprocesser och fungera som komplement åt andra EU-organ, varvid överlappningar bör undvikas. Vidare understryker parlamentet att det inte bör göras några fler nedskärningar i de anslag som för närvarande föreskrivs inom Horisont 2020-budgeten, med tanke på att nedskärningar redan gjorts inom ramen för Efsi.

11.  Europaparlamentet efterlyser ett övervakningssystem för att hålla koll på framgångsrika synergier i syfte att sprida bästa praxis och lärdomar inför översynen av Europa 2020‑strategin.

12.  Europaparlamentet uppmärksammar frågan om kopplingen mellan Horisont 2020 och ESI-fonderna ur ett säkerhetsperspektiv (behovet av att ha samma nivå på IKT‑infrastrukturen över hela EU) samt den tillverkningsdimension som denna koppling rymmer. Parlamentet skulle välkomna en harmonisering av IKT‑säkerhetsstrukturerna så att förordningarna om ESI-fonderna för nästa programperiod även tar upp dessa aspekter, och understryker att tillräckliga finansiella medel måste ställas till förfogande för detta ändamål.

13.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska utfärda ett meddelande om förverkligande av synergier med tanke på att denna fråga, med undantag för en hänvisning till deras potential vid användningen av knappa investeringsresurser och till de allmänna utsikterna i fråga om att bemöta nya utmaningar i framtiden, saknas i kommissionens rapport, utarbetad i enlighet med artikel 16 i förordningen om gemensamma bestämmelser, samtidigt som landsspecifika rekommendationer utgör en del av dessa synergier.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 289.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.

(4)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 259.

(5)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 303.

(6)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 281.

(7)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.

(8)

Antagna texter, P7_TA(2014)0002.

(9)

Antagna texter, P8_TA(2015)0308.

(10)

Antagna texter, P8_TA(2015)0419.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy