Предложение за резолюция - B8-0853/2016Предложение за резолюция
B8-0853/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г.

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-0702/2016 и B8-0703/2016
внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Аня Хазекамп, Щефан Ек, Меря Кюльонен, Елеонора Форенца, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Хосу Хуаристи Абаунс, Марина Албиол Гусман, София Сакорафа, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Ане-Мари Миньор от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0853/2016

Процедура : 2016/2600(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0853/2016
Внесени текстове :
B8-0853/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0853/2016

Резолюция на Европейския парламент относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г.

(2016/2600(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид световния мораториум върху китолова за търговски цели, обявен от Международната комисия по китолов,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2012 г. относно търговските преговори на ЕС с Япония[1],

–  като взе предвид резолюция 2014-5 относно китолова по силата на специално разрешение (известен като китолов с научноизследователска цел), приета от Международната комисия по китолова на нейното 65-то годишно заседание в Словения през 2014 г.,

–  като взе предвид решението на Международния съд от 31 март 2014 г. по делото във връзка с китолова в Антарктика (Австралия срещу Япония: Нова Зеландия, встъпила страна),

–  като взе предвид японския изследователски план за Програма за нови научни изследвания на китовете в Антарктическия океан (NEWREP-A),

–  като взе предвид въпросите към Съвета и Комисията относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (O-000058/2016 – B8-0702/2016 и O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през 1982 г. Международната комисия по китолов (МКК) наложи забрана над китолова за търговски цели по отношение на всички видове едри китове, като забраната влезе в сила през 1986 г.;

Б.  като има предвид, че въпреки тази забрана Япония продължи китолова под различни необосновани претекст, включително научни, а между влизането на забраната в сила през 1986 г. и 2008/2009 г. от Япония са убити над 17 000 китове[2];

В.  като има предвид, че китоловните дейности, които продължават да се извършват от някои държави, могат да предизвикат тежко и продължително страдание на отделни животни и застрашават природозащитния статус на популациите от китове като цяло;

Г.  като има предвид, че в решението си от 31 март 2014 г. Международният съд отхвърли японската китоловна научна програма и заяви, че специалните разрешителни, издадени от Япония за убиване, вземане и третиране на финвали, гърбати китове и южни малки ивичести китове, не попадат в обхвата на член VIII, параграф 1 от Международната конвенция за регламентиране на китолова, и не са в съответствие със задълженията на Япония по няколко параграфа от Графика на Международната конвенция за регламентиране на китолова;

Д.  като има предвид, че въпреки тази присъда на Международния съд, след прекъсване през 2014 г. Япония възобнови китоловните си дейности през 2015 г. в рамките на своя план за научни изследвания в рамките на Програмата за нови научни изследвания на китовете в Антарктическия океан (NEWREP-A);

Е.  като има предвид, че по линия на програмата NEWREP-A Япония планира да улови общо 3 996 южни малки ивичести китове в рамките на 12-годишен период;

Ж.  като има предвид, че експертната група от учени на Международната комисия по китолов, която разгледа и преразглежда NEWREP-A заключи, че предложението не доказва необходимостта от вземане на проби от умъртвени животни за постигане на обявените цели;

З.  като има предвид, че Комисията, Съветът и Парламентът подкрепят запазването на световния мораториум върху китолова за търговски цели и забраната за международна търговия на китови продукти, като се стремят да сложат край на т.нар. китолов за научни цели и се обявяват в подкрепа на определянето на съществени по големина региони в океаните и моретата за резервати, в които китоловът да бъде забранен за неопределено време;

И.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки отправят критики към Япония по повод възобновяването на дейностите и недостатъчно зачитане на насоките, установени в становището на Международния съд от 2014 г.; като има предвид, че през декември 2015 г. те се присъединиха към демарша на Нова Зеландия пред правителството на Япония;

Й.  като има предвид, че преговорите по ССТ между ЕС и Япония бяха официално започнати на 25 март 2013 г.;

К.  като има предвид, че наред с другото търговските политики следва да служат като средство за по-голямо зачитане на правата на човека, хуманното отношение към животните и опазването на околната среда, включително опазване на морските бозайници;

1.  призовава Япония да спре всички свои китоловни дейности;

2.  призовава Комисията и Съвета да отправят настоятелен призив към Япония, в контекста на продължаващите преговори за ССТ между ЕС и Япония, да се придържа към своите международни задължения по отношение на опазването на морските бозайници;

3.  заявява, че докато Япония продължава своите китоловни дейности, това съставлява още една причина да не даде съгласието си за сключването на ССТ между ЕС и Япония;

4.  настоятелно призовава Съвета и Комисията, когато изготвят актуализирана обща позиция на ЕС относно китолова след 66-тото заседание на МКК през октомври 2016 г., да възприемат подход, който да бъде поне толкова предпазлив, колкото настоящата обща позиция (Решение на Съвета за установяване на позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз по въпросите от неговата компетентност на следващите три заседания на Международната комисия по китолов — 2011/0221 (NLE));

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Япония.