Forslag til beslutning - B8-0853/2016Forslag til beslutning
B8-0853/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015–2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0702/2016 og B8-0703/2016
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0853/2016

Procedure : 2016/2600(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0853/2016
Indgivne tekster :
B8-0853/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0853/2016

Europa-Parlamentets beslutning om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015–2016

(2016/2600(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det internationale moratorium for kommerciel hvalfangst, som Den Internationale Hvalfangstkommission har bekendtgjort,

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan[1],

–  der henviser til resolution 2014-5 om hvalfangst efter særlig tilladelse (også kaldet videnskabelig hvalfangst), som blev vedtaget af Den Internationale Hvalfangstkommission på dennes 65. årsmøde i Slovenien i 2014,

–  der henviser til Den Internationale Domstols (ICJ) dom af 31. marts 2014 i sagen vedrørende hvalfangst i Antarktis (Australien mod Japan: New Zealand har interveneret),

–  der henviser til den japanske forskningsplan om et Nyt Videnskabeligt Hvalforskningsprogram i Antarktis (NEWREP-A),

–  der henviser til forespørgslerne til Rådet og Kommissionen om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015-2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 og O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) forbød kommerciel hvalfangst på alle store hvalarter i 1982, og at dette forbud trådte i kraft i 1986;

B.  der henviser til, at Japan til trods for dette internationale forbud har fortsat sin hvalfangst under forskellige uberettigede påskud, herunder videnskabelige, og fra 1986, hvor forbuddet trådte i kraft, til 2008/2009 har dræbt over 17 000 hvaler[2];

C.  der henviser til, at de hvalfangstaktiviteter, der stadig udfoldes af nogle lande, kan forårsage alvorlig og langvarig lidelse for de enkelte dyr og true hvalbestandenes bevaringsstatus som helhed;

D.  der henviser til, at Den Internationale Domstol (ICJ) i sin dom af 31. marts 2014 afviste Japans videnskabelige hvalfangstprogram og fandt, at de særlige tilladelser, som Japan udsteder til at dræbe, fange og behandle finhvaler, pukkelhvaler og antarktiske vågehvaler, ikke falder ind under anvendelsesområdet for artikel VIII, stk. 1, i den internationale konvention om regulering af hvalfangst og ikke er i overensstemmelse med landets forpligtelser i henhold til flere artikler i vedtægterne til den internationale konvention angående regulering af hvalfangst;

E.  der henviser til, at Japan trods denne dom fra ICJ efter en afbrydelse i 2014 genoptog sine hvalfangstaktiviteter i 2015 under sin forskningsplan for et Nyt Videnskabeligt Hvalforskningsprogram i Antarktis (NEWREP-A),

F.  der henviser til, at Japan under NEWREP-A-programmet planlægger at jage i alt 3 996 vågehvaler i løbet af en 12-årsperiode;

G.  der henviser til, at det ekspertpanel af videnskabsfolk fra Den Internationale Hvalfangstkommission, der behandlede og gennemgik NEWREP-A, konkluderede, at forslaget ikke godtgjorde, at det er nødvendigt med dødbringende prøvetagning for at opfylde de anførte mål;

H.  der henviser til, at Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet støtter opretholdelsen af det globale moratorium for kommerciel hvalfangst og et forbud mod international kommerciel handel med hvalprodukter og søger at få afskaffet den såkaldt videnskabelige hvalfangst og går ind for, at væsentlige havområder og farvande udpeges til hvalreservater, hvor alle former for hvalfangst forbydes på ubestemt tid;

I.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater har kritiseret Japan for at genoptage dets aktiviteter og for ikke at tage tilstrækkeligt hensyn til den vejledning, der indgik i ICJ's udtalelse fra 2014; der henviser til, at de i december 2015 gik sammen med New Zealand om en henvendelse til Japans regering;

J.  der henviser til, at der officielt blev indledt forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Japan den 25. marts 2013;

K.  der henviser til, at handelspolitikker blandt andet bør fungere som et middel til at øge respekten for menneskerettighederne, dyrevelfærd og miljøbeskyttelse, herunder beskyttelsen af havpattedyr;

1.  opfordrer Japan til at indstille alle sine hvalfangstaktiviteter;

2.  opfordrer Kommissionen og Rådet til i forbindelse med de igangværende forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Japan indtrængende at opfordre Japan til at efterleve sine internationale forpligtelser vedrørende beskyttelse af havpattedyr;

3.  tilkendegiver, at så længe Japan fortsætter sine hvalfangstaktiviteter, udgør dette en yderligere grund til ikke at godkende indgåelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Japan;

4.  opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til, når de udarbejder en opdateret fælles EU-holdning om hvalfangst efter det 66. IWC-møde i oktober 2016, at anlægge en tilgang, der er mindst lige så forsigtig som den nuværende fælles holdning (Rådets afgørelse om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning for så vidt angår spørgsmål henhørende under dens kompetence på de næste tre møder i Den Internationale Hvalfangstkommission - 2011/0221 (NLE));

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Japans regering og parlament.