Πρόταση ψηφίσματος - B8-0853/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0853/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0702/2016 και Β8-0703/2016
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Σοφία Σακοράφα, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Anne-Marie Mineur εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0853/2016

Διαδικασία : 2016/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0853/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0853/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0853/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016

(2016/2600(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές μορατόριουμ σχετικά με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, που κηρύχτηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2014-5 σχετικά με τη φαλαινοθηρία μετά από χορήγηση ειδικής άδειας (γνωστή ως φαλαινοθηρία για επιστημονικούς σκοπούς), που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας κατά την 65η ετήσια συνεδρίασή της στη Σλοβενία το 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, της 31ης Μαρτίου 2015 στην υπόθεση φαλαινοθηρίας στην Ανταρκτική (Αυστραλία κατά Ιαπωνίας: παρέμβαση Νέας Ζηλανδίας),

–  έχοντας υπόψη το ιαπωνικό ερευνητικό σχέδιο για νέα επιστημονική έρευνα των φαλαινών στον Νότιο Παγωμένο Ωκεανό (πρόγραμμα NEWREP-A),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας το 2015-2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 και O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1982 η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) απαγόρευσε την εμπορική φαλαινοθηρία για όλα τα είδη μεγάλης φάλαινας, απαγόρευση που τέθηκε σε ισχύ το 1986·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά αυτή τη διεθνή απαγόρευση, η Ιαπωνία συνέχισε τη φαλαινοθηρία με διάφορες αστήρικτες προφάσεις, περιλαμβανομένων επιστημονικών, ενώ κατά το διάστημα μεταξύ της έναρξης της απαγόρευσης το 1986 και την περίοδο 2008/2009 η Ιαπωνία έχει θανατώσει πάνω από 17.000 φάλαινες[2]·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φαλαινοθηρική δραστηριότητα που εξακολουθούν να ασκούν ορισμένες χώρες μπορεί να προκαλέσει μεγάλη και παρατεταμένη αγωνία στα ζώα και απειλεί το καθεστώς διατήρησης των πληθυσμών φαλαινών συνολικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ), με την απόφασή του της 31ης Μαρτίου 2014, απέρριψε το ιαπωνικό πρόγραμμα φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς και έκρινε ότι οι ειδικές άδεις που χορηγήθηκαν στην Ιαπωνία για τη θανάτωση πτεροφαλαιών, μεγάπτερων φαλαινών και ρυγχοφαάινών της Ανταρκτικής δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου VIII, παράγραφος 1, της διεθνούς σύμβασης για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας, ούτε είναι σύμφωνες προς τις υποχρεώσεις της Ιαπωνίας δυνάμει διαφόρων παραγράφων του προσαρτήματος της διεθνούς σύμβασης για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εν λόγω απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, η Ιαπωνία επανέλαβε, μετά από μια διακοπή το 2014, τις δραστηριότητες φαλαινοθηρίας της το 2015, στο πλαίσιο του σχεδίου έρευνας για νέο πρόγραμμα επιστημονικής έρευνας των φαλαινών στον Νότιο Παγωμένο Ωκεανό (NEWREP-A)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα NEWREP-A, η Ιαπωνία σχεδιάζει να κυνηγήσει συνολικά 3.996 ρυγχοφάλαινες κατά τη διάρκεια μιας δωδεκαετούς περιόδου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων επιστημόνων της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας που μελέτησε και αναθεώρησε το NEWREP-A κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν καταδεικνύει την ανάγκη θανατηφόρων δειγματοληψιών για την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υποστηρίζουν τη διατήρηση του διεθνούς μορατόριουμ σχετικά με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς και την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας, επιδιώκουν τον τερματισμό της αποκαλούμενης φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς, και υποστηρίζουν τον χαρακτηρισμό μεγάλων περιοχών σε ωκεανούς και θάλασσες ως καταφυγίων στα οποία θα απαγορεύεται επ’ αόριστον η φαλαινοθηρία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επέκριναν την Ιαπωνία για την επανάληψη των δραστηριοτήτων και για το γεγονός ότι δεν τηρεί επαρκώς τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνει η απόφαση του ΔΔ, του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2015 συντάχθηκαν με τη Νέα Ζηλανδία σε διάβημα προς την Κυβέρνηση της Ιαπωνίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ ΕΕ-Ιαπωνίας άρχισαν επίσημα στις 25 Μαρτίου 2013·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές πολιτικές θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να χρησιμεύουν ως μέσο για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καλή μεταχείριση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών·

1.  καλεί την Ιαπωνία να διακόψει κάθε φαλαινοθηρική δραστηριότητα·

2.  ζητεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καλέσουν την Ιαπωνία, στο πλαίσιο των διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων για τη ΣΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας, να τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών·

3.  δηλώνει ότι, όσο η Ιαπωνία συνεχίζει τις φαλαινοθηρικές δραστηριότητές της, τούτο αποτελεί πρόσθετο λόγο να μην δώσει την έγκρισή του για τη σύναψη της ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας·

4.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όταν καταρτίσουν επικαιροποιημένη κοινή θέση της ΕΕ όσον αφορά τη φαλαινοθηρία, μετά τη 66η σύνοδο της ΔΕΦ τον Οκτώβριο του 2016, να ακολουθήσουν μια προσέγγιση τουλάχιστον εξίσου επικεντρωμένη στην πρόληψη όσο και η παρούσα κοινή θέση (απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς της κατά τις τρεις προσεχείς συνόδους της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας – 2011/0221 (NLE))·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας.