Päätöslauselmaesitys - B8-0853/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0853/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Japanin päätöksestä käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

suullisesti vastattavien kysymysten B8-0702/2016 ja B8-0703/2016 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Anne-Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0853/2016

Menettely : 2016/2600(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0853/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0853/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0853/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Japanin päätöksestä käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016

(2016/2600(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Kansainvälisen valaanpyyntikomission kaupalliselle valaanpyynnille asettaman kansainvälisen moratorion,

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n kauppaneuvotteluista Japanin kanssa[1],

–  ottaa huomioon Kansainvälisen valaanpyyntikomission Sloveniassa vuonna 2014 pidetyssä 65. vuosikokouksessa hyväksytyn päätöslauselman 2014-5 erikoisluvalla harjoitettavasta valaanpyynnistä (niin sanottu tieteellinen valaanpyynti),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen 31. maaliskuuta 2014 antaman päätöksen valaanpyyntiä Eteläisellä jäämerellä koskevassa asiassa (Australia v. Japani: väliintulijana Uusi-Seelanti),

–  ottaa huomioon Japanin uuden tieteellisen valaantutkimusohjelman Eteläisellä jäämerellä (NEWREP-A),

–  ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle esitetyt kysymykset Japanin päätöksestä ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015–2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 ja O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen valaanpyyntikomissio kielsi kaikkien suurten valaslajien kaupallisen pyynnin vuonna 1982 ja että tämä kielto tuli voimaan vuonna 1986;

B.  toteaa, että kansainvälisestä kiellosta huolimatta Japani jatkoi valaanpyyntiä useiden perusteettomien syiden, myös tieteellisten syiden, nojalla ja tappoi yli 17 000 valasta kiellon voimaantulovuoden 1986 ja kauden 2008–2009 välillä[2];

C.  toteaa, että joidenkin maiden edelleen harjoittama valaanpyynti voi aiheuttaa vakavaa ja pitkällistä kärsimystä yksittäisille eläimille ja uhkaa valaskantojen suojelutilannetta kokonaisuudessaan;

D.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen tuomioistuin hylkäsi 31. maalikuuta 2014 antamassaan päätöksessä Japanin tieteellistä valaanpyyntiä koskevan ohjelman ja katsoi, että Japanin myöntämät erikoisluvat tappaa, ottaa alukselle ja käsitellä silli- ja ryhävalaita sekä Eteläisen jäämeren lahtivalaita eivät sisälly valaanpyynnin säätelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen VIII artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, eivätkä ne ole sopusoinnussa kyseisen yleissopimuksen säännöstön useiden kohtien nojalla Japanille kuuluvien velvoitteiden kanssa;

E.  toteaa, että Kansainvälisen tuomioistuimen päätöksestä huolimatta Japani käynnisti vuonna 2014 tapahtuneen keskeytyksen jälkeen valaanpyynnin uudelleen vuonna 2015 uuden tieteellisen valaantutkimusohjelman Eteläisellä jäämerellä (NEWREP-A) nojalla;

F.  ottaa huomioon, että Japani aikoo pyytää uuden NEWREP–A-ohjelman nojalla yhteensä 3 996 lahtivalasta 12 vuoden aikana;

G.  ottaa huomioon, että NEWREP-A-ohjelmaa tarkastellut ja arvioinut kansainvälisen valaanpyyntikomission tieteellinen asiantuntijapaneeli päätyi lopputulokseen, että ehdotus ei osoittanut, että asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää näytteenottoa kuolleista valaista;

H.  ottaa huomioon, että komissio, neuvosto ja parlamentti tukevat kaupalliselle valaanpyynnille asetetun yleisen moratorion ja valastuotteiden kansainvälistä kauppaa koskevan kiellon säilyttämistä ja pyrkivät myös lopettamaan niin sanotun tieteellisen valaanpyynnin ja kannattavat merkittävien valtameri- ja merialueiden nimeämistä valaiden suojelualueiksi, joilla kaikenlainen valaanpyynti on kielletty toistaiseksi;

I.  toteaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat kritisoineet Japania pyyntitoiminnan käynnistämisestä uudelleen ja siitä, että se ei kiinnitä riittävästi huomiota Kansainvälisen tuomioistuimen vuonna 2014 antaman lausunnon ohjeistukseen; ottaa huomioon, että ne allekirjoittivat joulukuussa 2015 Uuden-Seelannin virallisen yhteydenoton Japanin hallitukseen;

J.  ottaa huomioon, että neuvottelut unionin ja Japanin vapaakauppasopimuksesta käynnistettiin virallisesti 25. maaliskuuta 2013;

K.  katsoo, että kauppapolitiikkojen olisi muun muassa toimittava keinoina parantaa ihmisoikeuksien ja eläinten hyvinvoinnin kunnioittamista sekä ympäristön ja merinisäkkäiden suojelua;

1.  kehottaa Japania lopettamaan kaiken valaanpyyntitoimintansa;

2.  kehottaa komissiota ja neuvostoa vaatimaan parhaillaan käytävissä unionin ja Japanin vapaakauppaneuvotteluissa Japania sitoutumaan merinisäkkäiden suojelua koskeviin kansainvälisiin velvoitteisiinsa;

3.  toteaa, että Japanin valaanpyyntitoiminnan jatkuminen on lisäeste unionin ja Japanin vapaakauppasopimuksen tekemiselle;

4.  vaatii neuvostoa ja komissiota, kun ne laativat lokakuussa 2016 pidettävän Kansainvälisen valaanpyyntikomission 66. vuosikokouksen jälkeen ajantasaistettua unionin yhteistä kantaa valaanpyynnistä, käyttämään lähestymistapaa, joka on vähintään yhtä ennalta varautuva kuin nykyinen yhteinen kanta (neuvoston päätös Kansainvälisen valaanpyyntikomission kolmessa seuraavassa kokouksessa Euroopan unionin puolesta sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa omaksuttavasta kannasta – 2011/0221 (NLE));

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Japanin hallitukselle ja parlamentille.