Prijedlog rezolucije - B8-0853/2016Prijedlog rezolucije
B8-0853/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016.

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0702/2016 i B8-0703/2016
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Anne-Marie Mineur u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0853/2016

Postupak : 2016/2600(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0853/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0853/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0853/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016.

(2016/2600(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir međunarodni moratorij na komercijalni kitolov koji je proglasila Međunarodna komisija za kitolov,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2012. o trgovinskim pregovorima EU-a s Japanom[1],

–  uzimajući u obzir Rezoluciju 2014-5 o kitolovu uz posebnu dozvolu (poznatom kao kitolovu u znanstvene svrhe) koju je Međunarodna komisija za kitolov usvojila na svojoj 65. godišnjoj sjednici u Sloveniji 2014.,

–  uzimajući u obzir presudu Međunarodnog suda od 31. ožujka 2014. u predmetu o kitolovu na Antarktici (Australija protiv Japana: intervenijent Novi Zeland),

–  uzimajući u obzir japanski plan istraživanja za Novi program znanstvenog istraživanja kitova u Južnom oceanu („NEWREP-A”),

–  uzimajući u obzir pitanja Vijeću i Komisiji o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016. (O-000058/2016 – B8-0702/2016 i O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Međunarodna komisija za kitolov 1982. zabranila komercijalni kitolov svih vrsta velikih kitova te da je ta zabrana stupila na snagu 1986.;

B.  budući da je Japan unatoč toj međunarodnoj zabrani nastavio s kitolovom, koristeći pritom razne izgovore, između ostalog i onaj o kitolovu u znanstvene svrhe, te da je u razdoblju od 1986., kada je zabrana stupila na snagu, do sezone 2008./2009. ta zemlja usmrtila više od 17 000 kitova[2];

C.  budući da kitolov, kojim se neke države i dalje bave, može prouzrokovati velike i dugotrajne patnje jedinkama, a da na razini cjelokupnih populacija predstavlja prijetnju njihovu očuvanju;

D.  budući da je Međunarodni sud u svojoj presudi od 31. ožujka 2014. odbacio japanski program kitolova u znanstvene svrhe te da je ocijenio da posebne dozvole koje Japan izdaje za ubijanje, lov i obradu velikih sjevernih kitova, grbavih kitova i antarktičkih patuljastih kitova ne potpadaju u okvir iz članka VIII. stavka 1. Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova niti su u skladu s obvezama Japana prema više stavaka navedenih u Dodatku Međunarodnoj konvenciji za regulaciju kitolova;

E.  budući da je Japan 2015. godine, usprkos toj presudi Međunarodnog suda i nakon prekida u 2014., nastavio s kitolovom u okviru Novog programa znanstvenog istraživanja kitova u Južnom oceanu (NEWREP-A);

F.  budući da u okviru programa NEWREP-A Japan planira izlov ukupno 3 996 patuljastih kitova tijekom dvanaestogodišnjeg razdoblja;

G.  budući da je Stručna skupina znanstvenika Međunarodne komisije za kitolov, koja je razmotrila i izvršila pregled programa NEWREP-A, utvrdila da u prijedlogu nije dokazano da je smrtonosno uzorkovanje nužno za postizanje navedenih ciljeva;

H.  budući da Komisija, Vijeće i Parlament podupiru zadržavanje svjetskog moratorija na komercijalni kitolov i zabranu međunarodne trgovine proizvodima od kitova, da žele stati na kraj takozvanom kitolovu u znanstvene svrhe i da podržavaju ideju da se veliki dijelovi oceana i mora proglase utočištima u kojima bi sve vrste kitolova bile zabranjene na neograničeno vrijeme;

I.  budući da su EU i njegove države članice kritizirale Japan zbog nastavka kitolova i zbog toga što nije u dovoljnoj mjeri uzeo u obzir smjernice navedene u mišljenju Međunarodnog suda iz 2014.; budući da su se u prosincu 2015. pridružili Novom Zelandu u demaršu prema japanskoj vladi;

J.  budući da su pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Japana službeno započeli 25. ožujka 2013.;

K.  budući da bi trgovinske politike, među ostalim, trebale služiti kao sredstvo kojim bi se trebalo postići veće poštovanje ljudskih prava te poboljšati dobrobit životinja i zaštita okoliša, što uključuje i zaštitu morskih sisavaca;

1.  poziva Japan da obustavi sve kitolovne aktivnosti;

2.  poziva Komisiju i Vijeće da potaknu Japan da u kontekstu tekućih pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Japana poštuje svoje međunarodne obveze u pogledu zaštite morskih sisavaca;

3.  izjavljuje da, ako Japan nastavi s kitolovom, to predstavlja dodatan razlog da se odbije dati suglasnost za zaključenje sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Japana;

4.  potiče Vijeće i Komisiju da prilikom izrade nacrta ažuriranog zajedničkog stajališta EU-a o kitolovu nakon 66. sjednice Međunarodne komisije za kitolov koja će se održati u listopadu 2016. zauzmu pristup koji bi bio barem jednako oprezan kao postojeće zajedničko stajalište (Odluka Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u pitanjima koju podliježu njenoj nadležnosti na sljedeće tri sjednice Međunarodne komisije za kitolov – 2011/0221 (NLE));

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, vladama i parlamentima država članica te Vladi i Parlamentu Japana.