Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0853/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0853/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B7-0702/2016 ir B8-0703/2016
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Anne-Marie Mineur GUE/NGL frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0853/2016

Procedūra : 2016/2600(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0853/2016
Pateikti tekstai :
B8-0853/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0853/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną

(2016/2600(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tarptautinį komercinės banginių medžioklės moratoriumą, kurį paskelbė Tarptautinė banginių medžioklės komisija,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl ES derybų dėl prekybos su Japonija[1],

–  atsižvelgdamas į Rezoliuciją 2014-5 dėl banginių medžioklės turint specialų leidimą (vadinamosios mokslinės banginių medžioklės), kurią 2014 m. per 65-ąjį metinį susitikimą Slovėnijoje priėmė Tarptautinė banginių medžioklės komisija,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo31 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimą byloje dėl banginių medžioklės Antarkties vandenyse (Australija prieš Japoniją: įstojusi į bylą Naujoji Zelandija),

–  atsižvelgdamas į moksliniais tyrimais pagrįstą Japonijos planą dėl Naujos mokslinės su banginiais susijusių tyrimų programos Antarkties vandenyne (NEWREP-A),

–  atsižvelgdamas į klausimus Tarybai ir Komisijai dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (O-000058/2016 – B8-0702/2016 ir O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Tarptautinė banginių medžioklės komisija (angl. International Whaling Commission, IWC) 1982 m. uždraudė visų didžiųjų banginių rūšių komercinę medžioklę ir šis draudimas įsigaliojo 1986 m.;

B.  kadangi Japonija, nepaisydama tarptautinio draudimo, toliau medžiojo banginius, remdamasi įvairiais nepagrįstais pretekstais, įskaitant mokslinius tikslus, ir nuo draudimo įsigaliojimo 1986 m. iki 2008–2009 m. Japonijoje buvo nužudyta daugiau kaip 17 000 banginių[2];

C.  kadangi dėl kai kurių šalių vis dar vykdomos banginių medžioklės veiklos pavieniai gyvūnai gali patirti sunkias ir ilgalaikes kančias, taip pat gali kilti grėsmė visos banginių populiacijos išsaugojimo būklei;

D.  kadangi Tarptautinis Teisingumo Teismas 2014 m. kovo 31 d. sprendime atmetė Japonijos mokslinės banginių medžioklės programą ir laikėsi nuomonės, kad specialūs Japonijai suteikti leidimai žudyti, gaudyti ir apdoroti finvalus, kuprotuosius banginius ir antarktinius mažuosius ruožuočius nepatenka į Tarptautinės banginių medžioklės reguliavimo konvencijos VIII straipsnio 1 dalies taikymo sritį ir neatitinka Japonijos įsipareigojimų pagal kelias Tarptautinės banginių medžioklės reguliavimo konvencijos priedo dalis;

E.  kadangi, nepaisydama šio Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo, Japonija (po pertraukos 2014 m.) 2015 m. atnaujino banginių medžioklės veiklą pagal savo planą dėl Naujos mokslinės su banginiais susijusių tyrimų programos Antarkties vandenyne (NEWREP-A);

F.  kadangi pagal NEWREP-A programą Japonija planuoja per 12 metų laikotarpį iš viso sumedžioti 3 996 mažuosius ruožuočius;

G.  kadangi Tarptautinės banginių medžioklės komisijos mokslininkų ekspertų grupė, svarsčiusi ir peržiūrėjusi NEWREP-A programą, padarė išvadą, kad pasiūlyme nenurodyta, kad, norint pasiekti nustatytus tikslus, ėminius reikia imti iš nužudytų gyvūnų;

H.  kadangi Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas remia tolesnį visuotinį komercinės banginių medžioklės moratoriumą ir tarptautinės komercinės prekybos banginių produktais draudimą, taip pat siekia sustabdyti vadinamąją banginių medžioklę mokslo tikslais ir remia banginių draustinių steigimą dideliuose vandenynų ir jūrų regionuose, kuriuose banginių medžioklė būtų uždrausta visam laikui;

I.  kadangi ES ir valstybės narės kritikavo Japoniją dėl to, kad ji atnaujina veiklą ir nepakankamai atsižvelgia į 2014 m. Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonėje pateiktas gaires; kadangi 2015 m. gruodžio mėn. jos prisijungė prie Naujosios Zelandijos demaršo prieš Japonijos vyriausybę;

J.  kadangi 2013 m. kovo 25 d. buvo oficialiai pradėtos derybos dėl ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo;

K.  kadangi prekybos politika turėtų, inter alia, būti naudojama kaip priemonė, siekiant didinti pagarbą žmogaus teisėms, gyvūnų gerovę ir aplinkos apsaugą, įskaitant jūros žinduolių apsaugą;

1.  ragina Japoniją nutraukti bet kokią banginių medžioklės veiklą;

2.  ragina Komisiją ir Tarybą vykstančiose ES derybose dėl ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo raginti Japoniją prisiimti tarptautinius įsipareigojimus dėl jūros žinduolių apsaugos;

3.  skelbia, kad kol Japonija tęs banginių medžioklės veiklą, tai bus papildoma priežastis neleisti sudaryti ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo;

4.  primygtinai ragina Tarybą ir Komisiją, rengiant atnaujintą ES bendrąją poziciją dėl banginių žvejybos po 2016 m. spalio mėn. 66-ojo Tarptautinės banginių medžioklės komisijos susitikimo, laikytis požiūrio, kuris būtų bent tokio prevencinio pobūdžio kaip dabartinė bendroji pozicija (Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma artimiausiuose trijuose Tarptautinės banginių medžioklės komisijos susitikimuose Europos Sąjungos vardu priimtina pozicija jos kompetencijai tenkančiais klausimais – 2011/0221 (NLE));

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Japonijos vyriausybei ir parlamentui.