Rezolūcijas priekšlikums - B8-0853/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0853/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-0702/2016 un B8-0703/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,
saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0853/2016

Procedūra : 2016/2600(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0853/2016
Iesniegtie teksti :
B8-0853/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0853/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības

(2016/2600(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā starptautisko moratoriju par vaļu medībām komerciālos nolūkos, ko pasludināja Starptautiskā Vaļu medību komisija,

–  ņemot vērā 2012. gada 25. oktobra rezolūciju par ES tirdzniecības sarunām ar Japānu[1],

–  ņemot vērā Rezolūciju 2014-5 par vaļu medībām ar speciālu atļauju (zināmas kā vaļu medības zinātniskos nolūkos), ko pieņēma Starptautiskās Vaļu medību komisija 65. gadskārtējā sanāksmē 2014. gadā Slovēnijā,

–  ņemot vērā Starptautiskās Tiesas 2014. gada 31. marta spriedumu lietā par vaļu medībām Antarktikā (Austrālija pret Japānu: ar Jaunzēlandes iesaistīšanos),

–  ņemot vērā Japānas Pētniecības plānu Jaunajai zinātniskās vaļu izpētes programmai Dienvidu okeānā (NEWREP-A),

–  ņemot vērā jautājumus Padomei un Komisijai par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (O-000058/2016 – B8-0702/2016 un O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Starptautiskā Vaļu medību komisija (IWC) 1982. gadā aizliedza visu lielo vaļu sugu komerciālās medības un šis aizliegums stājās spēkā 1986. gadā;

B.  tā kā Japāna, neskatoties uz šo starptautisko aizliegumu, turpināja vaļu medības, minot dažādus nepamatotus ieganstus, tostarp zinātniskus, un laikā no aizlieguma stāšanās spēkā 1986. gadā līdz 2008.–2009. gada sezonai Japāna ir atbildīga par vairāk nekā 17 000 vaļu nogalināšanu[2];

C.  tā kā dažas valstis joprojām veic vaļu medības, kas var radīt smagas un ilgstošas ciešanas vaļiem un apdraudēt šo dzīvnieku populācijas saglabāšanās stāvokli kopumā;

D.  tā kā Starptautiskā Tiesa (ICJ) 2014. gada 31. marta spriedumā noraidīja Japānas programmu vaļu medībām zinātniskos nolūkos un uzskatīja, ka īpašās atļaujas Japānai nogalināt, savākt un izmantot finvaļus, kuprvaļus un Antarktikas joslvaļus neiekļaujas Starptautiskās Konvencijas par vaļu medību regulēšanu VIII panta 1. punkta darbības jomā un pārkāpj Japānas saistības saskaņā ar vairākiem punktiem sarakstā, kas iekļauts Starptautiskajā Konvencijā vaļu medību regulēšanai;

E.  tā kā, neraugoties uz šo Starptautiskās Tiesas spriedumu, Japāna pēc 2014. gada pārtraukuma 2015. gadā atsāka vaļu medības saskaņā ar tās Pētniecības plānu Jaunajai zinātniskās vaļu izpētes programmai Dienvidu okeānā (NEWREP-A);

F.  tā kā saskaņā ar programmu NEWREP-A Japāna plāno divpadsmit gadu laikā kopumā nomedīt 3996 Antarktikas un mazos joslvaļus;

G.  tā kā Starptautiskās Vaļu medību komisijas zinātnieku ekspertu grupas apsprieda un izskatīja programmu NEWREP-A, un secināja, ka priekšlikums nepierāda nepieciešamību vaļus nogalināt, lai iegūtu paraugus un sasniegtu izvirzītos mērķus;

H.  tā kā Komisija, Padome un Parlaments atbalsta vaļu komerciālo medību vispārējā moratorija saglabāšanu un starptautiskās vaļu produktu tirdzniecības aizliegumu, cenšas izbeigt tā dēvētās vaļu medības zinātniskās izpētes nolūkos un atbalsta plašu okeānu un jūru teritoriju izveidi par rezervātiem ar vispārēju vaļu medību beztermiņa aizliegumu;

I.  tā kā ES un tās dalībvalstis ir kritizējušas Japānu par medību atsākšanu, kā arī par to, ka tā nepietiekami ņem vērā Starptautiskās Tiesas 2014. gada atzinuma norādes; tā kā 2015. gada decembrī tās pievienojās Jaunzēlandei demaršā pret Japānas valdību;

J.  tā kā 2013. gada 25. martā tika oficiāli sāktas sarunas par ES un Japānas brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN);

K.  tā kā tirdzniecības politikai, inter alia, vajadzētu būt līdzeklim, ar ko uzlabo cilvēktiesību ievērošanu, dzīvnieku labturību un vides aizsardzību, tostarp jūras zīdītāju aizsardzību,

1.  aicina Japānu pilnībā izbeigt vaļu medības;

2.  aicina Komisiju un Padomi kontekstā ar notiekošajām ES un Japānas BTN sarunām mudināt Japānu ievērot starptautiskās saistības attiecībā uz jūras zīdītāju aizsardzību;

3.  paziņo, ka tik ilgi, kamēr Japāna turpinās vaļu medības, tas būs vēl viens iemesls nesniegt piekrišanu ES un Japānas BTN noslēgšanai;

4.  mudina Padomi un Komisiju, izstrādājot atjauninātu ES kopējo nostāju par vaļu medībām pēc Starptautiskās Vaļu medību komisijas 66. sanāksmes 2016. gada oktobrī, izvēlēties pieeju, kas ir vismaz tikpat piesardzīga kā pašreizējā kopējā nostāja (Padomes Lēmums par nostāju, kas saistībā ar tās kompetencē esošiem jautājumiem Eiropas Savienības vārdā jāieņem turpmākajās trīs Starptautiskās Vaļu medību komisijas sanāksmēs – 2011/0221 (NLE));

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Japānas valdībai un parlamentam.