Projekt rezolucji - B8-0853/2016Projekt rezolucji
B8-0853/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B8-0702/2016 i B8-0703/2016
zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0853/2016

Procedura : 2016/2600(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0853/2016
Teksty złożone :
B8-0853/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0853/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016

(2016/2600(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając międzynarodowe moratorium na wielorybnictwo komercyjne ogłoszone przez Międzynarodową Komisję Wielorybniczą (IWC),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2012 r. w sprawie negocjacji handlowych między UE a Japonią[1],

–  uwzględniając rezolucję 2014-5 dotyczącą połowów wielorybów na podstawie specjalnego zezwolenia (zwanego zezwoleniem na połowy do celów naukowych), przyjętego przez Międzynarodową Komisję Wielorybniczą na 65. dorocznym posiedzeniu w Słowenii w 2014 r.,

–  uwzględniając orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie połowu wielorybów w Antarktyce (Australia przeciwko Japonii: interwencja Nowej Zelandii),

–  uwzględniając japoński plan badawczy dotyczący Nowego programu badań naukowych wielorybów na Oceanie Antarktycznym (NEWREP-A),

–  uwzględniając pytania do Rady i Komisji w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 i O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza (IWC) objęła zakazem połowów w celach zarobkowych wszystkie wielkie gatunki wielorybów w 1982 r., i że zakaz ten wszedł w życie w 1986 r.;

B.  mając na uwadze, że pomimo tego międzynarodowego zakazu Japonia kontynuowała połowy wielorybów pod różnymi nieuzasadnionymi pretekstami, w tym naukowymi, oraz że od wejścia w życie zakazu w 1986 r. do lat 2008–2009 Japonia złowiła ponad 17 000 wielorybów[2];

C.  mając na uwadze, że połowy wielorybów nadal prowadzone przez niektóre kraje mogą powodować poważne i długotrwałe cierpienia poszczególnych zwierząt oraz stanowią zagrożenie dla ochrony populacji wielorybów jako całości;

D.  mając na uwadze, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w wyroku z dnia 31 marca 2014 r. nakazał wstrzymanie naukowego programu wielorybniczego Japonii i uznał, że specjalne zezwolenia udzielone przez Japonię na zabijanie i przetwórstwo płetwali zwyczajnych, długopłetwców oceanicznych i antarktycznych płetwali karłowatych nie wchodzą w zakres art. VIII ust. 1 Międzynarodowej konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów i że nie są zgodne ze zobowiązaniami Japonii sformułowanymi w kilku punktach załącznika do Międzynarodowej konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów;

E.  mając na uwadze, że pomimo wyroku MTS Japonia, po przerwie w 2014 r., wznowiła połowy wielorybów w 2015 r. w ramach planu badawczego w ramach Nowego programu badań naukowych wielorybów na Oceanie Antarktycznym (NEWREP-A);

F.  mając na uwadze, że w ramach programu NEWREP-A Japonia planuje upolować w sumie 3 996 płetwali karłowatych w okresie 12 lat;

G.  mając na uwadze, że panel naukowców Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej po rozpatrzeniu i ocenieniu NEWREP-A stwierdził, że we wniosku nie wykazano, iż do osiągnięcia zamierzonych celów konieczne jest zabicie wieloryba, aby pobrać próby;

H.  mając na uwadze, że Komisja, Rada i Parlament popierają utrzymanie światowego moratorium na połowy wielorybów w celach zarobkowych oraz zakazu międzynarodowego handlu zarobkowego produktami z wielorybów, a także dążą do zaprzestania połowów wielorybów do celów badań naukowych oraz wspierają wyznaczenie znacznych obszarów oceanów i mórz jako rezerwatów, w których połowy wielorybów są bezterminowo zabronione;

I.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie krytykują Japonię i jej decyzję o wznowieniu połowów wielorybów oraz niebranie pod uwagę wskazówek w opinii MTS z 2014 r.; mając na uwadze, że w grudniu 2015 r. Nowa Zelandia przyłączyła się do krytyki w stosunku do rządu Japonii;

J.  mając na uwadze, że w dniu 25 marca 2013 r. zostały oficjalnie rozpoczęte negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Japonia;

K.  mając na uwadze, że polityka handlowa powinna m. in. służyć poprawie przestrzegania praw człowieka, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska, w tym ochrony ssaków morskich;

1.  wzywa Japonię do wstrzymania połowów wielorybów;

2.  wzywa Komisję i Radę do nakłonienia Japonii, w kontekście trwających negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Japonia, do przestrzegania jej międzynarodowych zobowiązań dotyczących ochrony ssaków morskich;

3.  oświadcza, że fakt kontynuowania przez Japonię połowów wielorybów stanowi kolejny powód, aby nie wyrazić zgody na zawarcie umowy o wolnym handlu UE-Japonia;

4.  wzywa Radę i Komisję, aby przy opracowywaniu uaktualnionego wspólnego stanowiska UE w sprawie połowów wielorybów po 66. posiedzeniu IWC w październiku 2016 r. przyjęły stanowisko co najmniej równie ostrożne, jak obecne wspólne stanowisko (decyzja Rady określająca stanowisko, które należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw wchodzących w zakres jej kompetencji na najbliższych trzech posiedzeniach Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej – 2011/0221 (NLE));

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Japonii.