Förslag till resolution - B8-0853/2016Förslag till resolution
B8-0853/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-0702/2016 och B8-0703/2016
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0853/2016

Förfarande : 2016/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0853/2016
Ingivna texter :
B8-0853/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-0853/2016

Europaparlamentets resolution om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016

(2016/2600(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det internationella moratoriet för kommersiell valfångst, som utlysts av Internationella valfångstkommissionen,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2012 om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan[1],

–  med beaktande av resolution 2014-5 om valfångst med särskilda tillstånd (så kallad valfångst för vetenskapliga ändamål) som antogs av Internationella valfångstkommissionen vid dess 65:e årliga sammanträde i Slovenien 2014,

–  med beaktande av Internationella domstolens dom av den 31 mars 2014 i målet om valfångst i Antarktis (Australien mot Japan, med deltagande från Nya Zeeland),

–  med beaktande av den japanska forskningsplanen för ett nytt vetenskapligt valforskningsprogram i Antarktiska oceanen (New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean – Newrep-A),

–  med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 och O‑000059/2016 – B8-0703/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  1982 förbjöd Internationella valfångstkommissionen kommersiell valfångst på alla stora valarter och förbudet trädde i kraft 1986.

B.  Trots det internationella förbudet har Japan fortsatt med valfångst under diverse oberättigade förespeglingar, inklusive vetenskapliga sådana, och mellan det att förbudet trädde i kraft 1986 och 2008/2009 dödade Japan över 17 000 valar[2].

C.  De valfångstverksamheter som fortfarande bedrivs av vissa länder kan orsaka svårt och utdraget lidande för individuella djur och hota det totala valbeståndets bevarandestatus.

D.  Internationella domstolen avvisade i sin dom av den 31 mars 2014 Japans vetenskapliga valfångstprogram och menade att de särskilda tillstånd som Japan beviljat för fångst och bearbetning av sillval, knölval och antarktiska vikvalar inte faller inom bestämmelserna i artikel VIII, punkt 1 i den internationella konventionen för reglering av valfångsten, och inte följer Japans skyldigheter enligt ett antal punkter i planen för den internationella konventionen om reglering av valfångst.

E.  Trots domen från Internationella domstolen återupptog Japan efter ett avbrott 2014 valfångstverksamheten 2015 enligt sin forskningsplan för ett nytt vetenskapligt valforskningsprogram i Antarktiska oceanen (Newrep-A).

F.  Enligt Newrep-A-programmet planerar Japan att över en tolvårsperiod fånga totalt 3 996 vikvalar.

G.  Den vetenskapliga expertpanelen vid Internationella valfångstkommissionen som behandlade och granskade Newrep-A drog slutsatsen att förslaget inte visade på behovet av dödliga prover för att uppnå de angivna målen.

H.  Kommissionen, rådet och Europaparlamentet stöder ett fortsatt moratorium för kommersiell valfångst liksom ett förbud mot internationell handel med valprodukter, samt strävar efter att få ett slut på valfångst för så kallade vetenskapliga ändamål och stöder förslaget att betydande havsområden ska utses till skyddsområden där all valfångst förbjuds på obestämd tid.

I.  EU och dess medlemsstater har kritiserat Japan för att ha återupptagit verksamheten och för att inte ta tillräcklig hänsyn till vägledningen i Internationella domstolens utlåtande 2014. I december 2015 gick de samman med Nya Zeeland i en démarche till den japanska regeringen.

J.  Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Japan inleddes officiellt den 25 mars 2013.

K.  Handelspolitik ska bland annat fungera som ett medel för att förbättra respekten för mänskliga rättigheter och djur- och miljöskydd, däribland skyddet av havsdäggdjur.

1.  Europaparlamentet uppmanar Japan att upphöra med all valfångstverksamhet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att mot bakgrund av de pågående frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Japan eftertryckligen uppmana Japan att ta ställning för landets internationella skyldigheter när det gäller skyddet av havsdäggdjur.

3.  Europaparlamentet förklarar att så länge Japan fortsätter med valfångstverksamheten utgör detta ytterligare skäl att inte godkänna ingåendet av frihandelsavtalet mellan EU och Japan.

4.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen rådet och kommissionen att vid utarbetandet av EU:s gemensamma ståndpunkt om valfångst efter det 66:e sammanträdet i Internationella valfångstkommissionen i oktober 2016 inta en ståndpunkt som är minst lika försiktig som gällande gemensamma ståndpunkt (Rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt i frågor som faller under dess befogenhet vid Internationella valfångstkommissionens kommande tre möten – 2011/0221 (NLE)).

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Japans regering och parlament.