Предложение за резолюция - B8-0855/2016Предложение за резолюция
B8-0855/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г.

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-0702/2016 и B8-0703/2016
внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Ренате Зомер от името на групата PPE
Рената Бриано от името на групата S&D
Джули Гърлинг, Ангел Джамбазки от името на групата ECR
Фредерик Рийс от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0853/2016

Процедура : 2016/2600(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0855/2016
Внесени текстове :
B8-0855/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0855/2016

Решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г.

(2016/2600(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид споразумението на Международната комисия по китолов (МКК) за ограничения за нулев улов (т. нар. „мораториум“) по отношение на китолова за търговски цели, влязло в сила през 1986 г.,

–  като взе предвид резолюция 2014-5, приета от Международната комисия по китолова на нейното 65-то заседание през септември 2014 г.,

–  като взе предвид Целите за биологичното разнообразие от Аичи, за които бе постигнато споразумение в рамките на Международната конвенция за биологично разнообразие,

–  като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията)[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно действия на Общността във връзка с китолова[2],

–  като взе предвид решението на Международния съд от 31 март 2014 г. по делото във връзка с китолова в Антарктика (Австралия срещу Япония: Нова Зеландия, встъпила страна),

–  като взе предвид подписания през декември 2015 г. от ЕС демарш относно възобновяването от страна на Япония на китоловните дейности през 2015 г. в Южния океан в рамките на Програмата за нови научни изследвания на китовете (NEWREP-A);

–  като взе предвид въпросите към Съвета и Комисията относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (O-000058/2016 – B8-0702/2016 и O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през 1982 г. Международната комисия по китолов (МКК) въведе мораториум върху търговския китолов, който е все още в сила, с оглед опазване на запасите от изчезване и създаване на условия за тяхното възстановяване; като има предвид, че мораториумът допуска изключения за китолов единствено на строго ограничени количества на животни за научни цели, известни като „китолов по силата на специално разрешение“;

Б.  като има предвид, че въпреки това мораториум върху китолова за търговски цели продължава да се практикува от няколко държави; като има предвид, че след въвеждането на мораториума, броят на убитите китове със специално разрешително за научни изследвания в действителност се е увеличил; като има предвид, че Япония вече десетилетия наред провежда такъв китолов със специални разрешителни;

В.  като има предвид, че китоловните дейности предизвикат тежки страдания на отделни животни и застрашават природозащитния статус на популациите от китове като цяло;

Г.  като има предвид, че в решението си от 31 март 2014 г. Международният съд постанови спиране на китоловните дейности на Япония в рамките на програмата JARPA II, поради „липса на научни постижения“, а издадените разрешителни не са били оползотворявани за научни изследвания, както твърдеше Япония;

Д.  като има предвид, че през октомври 2015 г. Япония депозира декларация пред ООН, с която признава юрисдикцията на Международния съд, но с изключение на всякакви спорове, произтичащи от, отнасящи се до, или във връзка с изследвания относно опазването, управлението и експлоатацията на живите ресурси на морето, като по този начин ефективно изключва възможността за бъдещи предизвикателства от страна на Международния съд спрямо нейните програми за китолов със специални разрешителни;

Е.  като има предвид, че през ноември 2015 г. японската Агенция по риболова уведоми Международната комисия по китолов, че ще възобнови китолова съгласно Програмата за нови научни изследвания на китовете (NEWREP-A);

Ж.  като има предвид, че експертната група от учени на Международната комисия по китолов, която разгледа и преразгледа NEWREP-A, заключи, че предложението не доказва необходимостта от вземане на проби от умъртвени животни за постигане на обявените цели;

З.  като има предвид, че първостепенната цел трябва бъде опазването на биологичното разнообразие, включително опазването на видовете; като има предвид, че Директивата на ЕС за местообитанията, която определя позицията на Общността по отношение на китовете (и делфините), не позволява възобновяването на търговския китолов на който и да е вид във водите на ЕС;

И.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки отправиха критики към Япония по повод възобновяването на дейностите и недостатъчното зачитане на насоките, установени в становището на Международния съд от 2014 г.; като има предвид, че през декември 2015 г. те се присъединиха към демарша на Нова Зеландия пред правителството на Япония;

Й.  като има предвид, че Япония е стратегически партньор на ЕС и двустранните отношения се основават на споделени ценности, включително ясен ангажимент за ефективно многостранно сътрудничество и основан на правила международен ред;

1.  настоятелно подкрепя запазването на всеобщия мораториум върху търговския китолов, както и забраната на международната търговия с китови продукти; настоятелно призовава за прекратяване на необоснования „китолов с научноизследователска цел“ и подкрепя определянето на обширни океански и морски зони като резервати, където всички видове китолов да бъдат забранени за неопределен период от време;

2.  изразява силна загриженост, че решението за възобновяване на китолова в рамките на новата програма NEWREP-A ще позволи умъртвяването на 333 южни малки ивичести китове в Антарктическия океан през сезон 2015-2016 г. и общо близо 4 000 кита през целия 12-годишен период;

3.  изразява съжаление, че с възобновяването на китолова Япония недвусмислено пренебрегва постановлението на Международния съд; счита, че следователно извършваният китолов нарушава стандартите на МКК и международното право и подкопава защитата на биологичното разнообразие и морските екосистеми; подчертава, че истинските научни изследвания не изисква мащабно и редовно убиване на китове; призовава Япония за незабавно прекратяване на лова на китове и за придържане към заключенията на Научния комитет на МКК;

4.  приветства участието на ЕС в демарша с оглед изразяване пред Япония на сериозната си загриженост; призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Съвета да отправят настоятелен призив към Япония да се придържа към своите международни задължения по отношение на опазването на морските бозайници;

5.  изразява съжаление, че досега Япония не е преразгледала решението си въпреки дипломатическия демарш и повсеместните международни протести; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да положат всички възможни усилия за разрешаване на въпроса чрез водене на политически диалог и чрез МКК;

6.  призовава Комисията, ЕСВД и държавите членки да намерят подходящите механизми с цел поддържане на траен диалог с Япония по отношение на китолова с научна цел с оглед премахване на тази практика;

7.  подкрепя Резолюция 2014—5 на МКК, според която вече не бива да се допуска предоставянето на разрешения за китолов без предварителен международен преглед, включително от Научния комитет на МКК; настоятелно призовава МКК да включи решението на Международния съд в своите работни практики и да адаптира своите правила в съответствие с него; подчертава, че е необходимо да се действа спешно за укрепването на МКК в това отношение и призовава държавите членки да настояват за необходимите решения на следващото заседание на МКК през октомври;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Япония.