Návrh usnesení - B8-0855/2016Návrh usnesení
B8-0855/2016

NÁVRH USNESENÍ o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-0702/2016 a B8-0703/2016
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Renate Sommer za skupinu PPE
Renata Briano za skupinu S&D
Julie Girling, Angel Dzhambazki za skupinu ECR
Frédérique Ries za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0853/2016

Postup : 2016/2600(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0855/2016
Předložené texty :
B8-0855/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0855/2016

Usnesení Evropského parlamentu o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb

(2016/2600(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu Mezinárodní velrybářské komise (IWC) o nulových kvótách („moratoriu“) na komerční lov velryb, která vstoupila v platnost v roce 1986,

–  s ohledem na rezoluci 2014-5, kterou přijala Mezinárodní velrybářská komise na svém 65. zasedání v září 2014,

–  s ohledem na cíle z Aiči v oblasti biologické rozmanitosti přijaté na základě mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti,

–  s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích)[1],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o postupu Společenství v oblasti lovu velryb[2],

–  s ohledem na rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 31. března 2014 ve věci lovu velryb v Jižním oceánu (Austrálie v. Japonsko: za intervence Nového Zélandu),

–  s ohledem na demarši týkající se obnovení lovu velryb v Jižním oceánu Japonskem v rámci nového vědeckého programu pro výzkum velryb (program NEWREP-A), kterou v prosinci 2015 podepsala EU,

–  s ohledem na otázky k ústnímu zodpovězení Radě a Komisi o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (O-000058/2016 – B8-0702/2016 a O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní velrybářská komise (IWC) uvalila v roce 1982 moratorium na veškerý komerční lov velryb, který stále platí a jehož cílem je chránit velrybí populaci před vyhynutím a umožnit její obnovu; vzhledem k tomu, že moratorium umožňuje pouze výjimky pro odlov omezeného počtu velryb pro přísně vědecké účely, známé jako tzv. zvláštní povolení k odlovu velryb;

B.  vzhledem k tomu, že navzdory tomuto moratoriu několik zemí nadále provozuje komerční lov velryb; vzhledem k tomu, že od zavedení moratoria ve skutečnosti počet zabitých velryb vzrostl, a to na základě využití zvláštního povolení k odlovu pro účely údajného vědeckého výzkumu; vzhledem k tomu, že Japonsko již takto loví velryby (na základě zvláštního povolení) desítky let;

C.  vzhledem k tomu, že lov velryb způsobuje kruté utrpení jednotlivým exemplářům a ohrožuje (z hlediska zachování) stav celé velrybí populace;

D.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) ve své rozsudku ze dne 31. března 2014 nařídil, aby Japonsko ukončilo každoroční lov velryb na základě programu JARPA II, protože „nebyl shledán dostatečně vědecky přínosným“ a vydaná povolení nesloužila vědeckému výzkumu, jak Japonsko tvrdilo;

E.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2015 Japonsko v OSN uložilo prohlášení, v němž uznává rozsudek ICJ, avšak s výjimkou jakéhokoli sporu, který vyplyne z výzkumu, ochrany, řízení nebo využívání živých mořských zdrojů, který se výzkumu, ochrany, řízení nebo využívání živých mořských zdrojů týká nebo s nimi souvisí, čímž fakticky vyloučilo budoucí žaloby u ICJ na svůj velrybářský program prováděný na základě zvláštního povolení;

F.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 japonská agentura pro rybolov informovala Mezinárodní velrybářskou komisi o tom, že bude pokračovat v lovu velryb na základě nového programu pro vědecký výzkum velryb (NEWREP-A);

G.  vzhledem k tomu, že expertní panel Mezinárodní velrybářské komise, který program NEWREP-A projednával a posuzoval, došel k závěru, že v návrhu není doložena nutnost odebírat pro splnění uvedených záměrů vzorky prostřednictvím zabíjení;

H.  vzhledem k tomu, že hlavním cílem musí být ochrana biologické rozmanitosti, včetně ochrany živočišných druhů; konstatuje, že směrnice EU o stanovištích, kterou je určován postoj Společenství k otázkám týkajícím se velryb (a delfínů), neumožňuje obnovení jakéhokoli komerčního lovu velryb ve vodách EU;

I.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy kritizovaly Japonsko za obnovení lovu velryb a za to, že dostatečně nedbá pokynů obsažených ve stanovisku ICJ z roku 2014; vzhledem k tomu, že se v prosinci 2015 připojily k demarši Nového Zélandu vůči vládě Japonska;

J.  vzhledem k tomu, že Japonsko je strategickým partnerem EU a jejich dvoustranný vztah se opírá o společné hodnoty, mezi něž patří neochvějná víra v účinný multilateralismus a mezinárodní řád založený na pravidlech;

1.  důrazně podporuje zachování celosvětového moratoria na komerční lov velryb a zákaz mezinárodního obchodování s produkty z velryb; naléhavě vyzývá k ukončení „lovu velryb pro vědecké účely“ a podporuje určení dostatečně velkých oblastí oceánů a moří za přírodní rezervace, ve kterých bude veškerý lov velryb s časově neomezenou platností zakázán;

2.  je mimořádně znepokojen skutečností, že rozhodnutí pokračovat v lovu velryb v rámci nového programu NEWREP-A by umožňovalo zabít v sezóně 2015–2016 v Jižním oceánu 333 plejtváků malých a za celé 12leté období téměř 4 000 velryb;

3.  odsuzuje skutečnost, že Japonsko pokračováním v lovu velryb zcela jasně přehlíží rozsudek ICJ; domnívá se, že lov velryb je tudíž v rozporu s normami IWC a mezinárodním právem a podkopává ochranu biologické rozmanitosti a mořských ekosystémů; zdůrazňuje, že skutečný vědecký výzkum nevyžaduje pravidelně a ve velkém měřítku zabíjet velryby; vyzývá Japonsko, aby okamžitě ukončilo lov velryb a aby se řídilo závěry vědeckého výboru IWC;

4.  vítá připojení EU k demarši, jež má Japonsku tlumočit její vážné obavy; vyzývá Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Radu, aby naléhaly na Japonsko a přiměly ho k dodržování jeho mezinárodních závazků ohledně ochrany mořských savců;

5.  lituje, že navzdory diplomatické demarši a rozsáhlým mezinárodním protestům Japonsko své rozhodnutí dosud nepřehodnotilo; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby učinily vše pro to, aby byla tato otázka vyřešena cestou politického dialogu a prostřednictvím IWC;

6.  vyzývá Komisi, ESVČ a členské státy, aby nalezly vhodné mechanismy, které jim umožní s Japonskem o otázce lovu velryb pro vědecké účely jednat a povedou k zákazu této praktiky;

7.  schvaluje rezoluci IWC 2014-5, podle níž by další povolení k lovu velryb muselo být nejdříve předloženo k mezinárodnímu posouzení, včetně posouzení vědeckým výborem IWC; naléhavě žádá IWC, aby rozsudek ICJ začlenila do svých pracovních postupů a podle toho upravila svá pravidla; zdůrazňuje, že je bezodkladně zapotřebí IWC v tomto ohledu posílit, a vyzývá členské státy, aby na příštím zasedání IWC v říjnu usilovaly o přijetí nezbytných rozhodnutí;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Japonska.