Forslag til beslutning - B8-0855/2016Forslag til beslutning
B8-0855/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015–2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0702/2016 og B8-0703/2016
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Renate Sommer for PPE-Gruppen
Renata Briano for S&D-Gruppen
Julie Girling, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen
Frédérique Ries for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0853/2016

Procedure : 2016/2600(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0855/2016
Indgivne tekster :
B8-0855/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0855/2016

Europa-Parlamentets beslutning om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015–2016

(2016/2600(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Internationale Hvalfangstkommission aftale om en nulgrænse for fangster inden for kommerciel hvalfangst ("moratoriet"), der trådte i kraft i 1986,

–  der henviser til Den Internationale Hvalfangstkommissions resolution 2014-5 vedtaget på det 65. møde i september 2014,

–  der henviser til Aichi-biodiversitetsmålene vedtaget inden for rammerne af den internationale konvention om biologisk biodiversitet,

–  der henviser til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet)[1],

–  der henviser til sin beslutning af 19. februar 2009 om en fællesskabsaktion vedrørende hvalfangst[2],

–  der henviser til dommen afsagt af Den Internationale Domstol (ICJ) den 31. marts 2014 i sagen om hvalfangst ved Antarktis (Australien mod Japan: New Zealand interveneret),

–  der henviser til den diplomatiske henvendelse (demarchen) undertegnet af EU i december 2015 om Japans genoptagelse af hvalfangsten i det Sydlige Ishav som led i det nye videnskabelige hvalforskningsprogram (NEWREP-A),

–  der henviser til forespørgslerne til Rådet og Kommissionen om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015-2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 og O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Internationale Hvalfangstkommission i 1982 indførte et moratorium på al kommerciel hvalfangst, som stadig er gældende, i den hensigt at beskytte bestandene mod udryddelse og give dem mulighed for at komme sig; der henviser til, at den eneste undtagelser fra moratoriet gælder hvalfangst af et mindre antal dyr til rent videnskabelige formål, kaldet "hvalfangst med særlig tilladelse";

B.  der henviser til, at kommerciel hvalfangst til trods for moratoriet fortsat praktiseres af indtil flere lande; der henviser til, at antallet af hvaler dræbt ved hvalfangst med særlig tilladelse til angiveligt videnskabelige formål siden moratoriets indførelse faktisk er steget; der henviser til, at Japan har foretaget denne form for hvalfangst med særlig tilladelse i årtier;

C.  der henviser til, at hvalfangst forårsager alvorlige lidelser for det enkelte dyr og udgør en trussel mod hvalbestandenes bevaringsstatus som helhed;

D.  der henviser til, at Den Internationale Domstol i sin dom af 31. marts 2014 pålagde Japan at indstille sin årlige hvaljagt baseret på dets JARPA II-program, fordi den manglede "videnskabeligt belæg" og idet de udstedte tilladelser ikke blev brugt til videnskabelig forskning, som Japan hævdede;

E.  der henviser til, at Japan i oktober 2015 indgav en erklæring til FN med anerkendelse af ICJ's jurisdiktion, men med undtagelse for enhver tvist opstået som følge af, vedrørende eller relateret til forskning i, bevaring, forvaltning eller udnyttelse af levende havressourcer, hvormed det reelt udelukker enhver fremtidig indbringelse for ICJ af søgsmål om Japans program for særlig tilladelse til hvalfangst;

F.  der henviser til, at det japanske fiskeriagentur i november 2015 meddelte Den Internationale Hvalfangstkommission, at det ville genoptage hvalfangsten i henhold til det "nye videnskabelige hvalforskningsprogram" (NEWREP-A);

G.  der henviser til, at det ekspertpanel af videnskabsfolk fra Den Internationale Hvalfangstkommission, der behandlede og gennemgik NEWREP-A, konkluderede, at forslaget ikke godtgjorde behovet for dødbringende prøvetagning for at opfylde de anførte mål;

H.  der henviser til, at det primære mål skal være beskyttelse af biodiversitet, herunder bevaringen af arter; der henviser til, at EU's habitatdirektiv, der fastlægger Fællesskabets holdning til hvaler (og delfiner), ikke tillader genoptagelse af kommerciel hvalfangst af nogen som helst hvalbestand i EU-farvande;

I.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater har kritiseret Japan for at genoptage dets aktiviteter og for ikke at tage tilstrækkeligt hensyn til den vejledning, der indgik i ICJ's udtalelse fra 2014; der henviser til, at de i december 2015 gik sammen med New Zealand om en demarche-henvendelse til Japans regering;

J.  der henviser til, at Japan er en strategisk partner for EU, og at de bilaterale forbindelser er baseret på fælles værdier, herunder en fast tro på betydningen af et effektivt multilateralt system og en regelbaseret international orden;

1.  støtter på det kraftigste opretholdelsen af det globale moratorium på kommerciel hvalfangst og et forbud mod international handel med hvalprodukter; opfordrer indtrængende til, at der sættes en stopper for "videnskabelig hvalfangst" og går ind for, at større havområder og farvande udpeges til hvalreservater, hvor alle former for hvalfangst forbydes på ubestemt tid;

2.  er stærkt bekymret over, at beslutningen om at genoptage hvalfangsten under det nye NEWPREP-A-program vil være grundlag for drab på 333 vågehvaler i havet omkring Antarktis i sæsonen 2015–1016 og et samlet antal på næsten 4 000 hvaler over en 12-årig periode;

3.  beklager dybt, at Japan ved at genoptage hvalfangsten klart tilsidesætter ICJ's dom; finder således, at fangsterne er i strid med Den Internationale Hvalfangstkommissions standarder og med folkeretten og er undergravede for beskyttelsen af den biologiske mangfoldighed og de marine økosystemer; fremhæver, at ægte videnskabelig forskning ikke nødvendiggør storstilet og regelmæssigt drab på hvaler; opfordrer Japan til øjeblikkeligt at indstille sine hvalfangstaktiviteter og efterleve de konklusioner, der er fremsat af Den Internationale Hvalfangstkommissions videnskabelig udvalg;

4.  glæder sig over EU's deltagelse i demarchen for at overtyde Japan om disse alvorlige betænkeligheder; opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og Rådet til indtrængende at opfordre Japan til at efterleve sine internationale forpligtelser vedrørende beskyttelse af havpattedyr;

5.  beklager, at Japan hidtil ikke har taget sin beslutning op til revision til trods for det diplomatiske demarche og de mangfoldige internationale protester; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at gøre deres yderste for at løse dette spørgsmål gennem politisk dialog og gennem Den Internationale Hvalfangstkommission;

6.  opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at udfinde passende mekanismer til at opretholde dialogen med Japan om videnskabelig hvalfangst i den hensigt at afskaffe denne praksis;

7.  tilslutter sig Hvalfangstkommissionens resolution 2014-5, ifølge hvilken der ikke længere bør udstedes hvalfangsttilladelser uden forudgående international kontrol, inklusive af Hvalfangstkommissionens videnskabelige udvalg; opfordrer indtrængende Hvalfangstkommissionen til at indarbejde ICJ's dom i sin arbejdspraksis og til at tilpasse reglerne i overensstemmelse hermed; fremhæver behovet for at handle hurtigt for at styrke Den Internationale Hvalfangstkommission i denne henseende og opfordrer medlemsstaterne til at presse på for at udvirke de fornødne beslutninger på det næste møde i Hvalfangstkommissionen i oktober;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Japans regering og parlament.