Πρόταση ψηφίσματος - B8-0855/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0855/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0702/2016 και Β8-0703/2016
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Renate Sommer εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Renata Briano εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Julie Girling, Angel Dzhambazki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Frédérique Ries εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0853/2016

Διαδικασία : 2016/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0855/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0855/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0855/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016

(2016/2600(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) για μηδενικά αλιεύματα (εφεξής «μορατόριουμ») όσον αφορά τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, που τέθηκε σε ισχύ το 1986,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2014-5 που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας κατά την 65η συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη του στόχους Aichi για τη βιοποικιλότητα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία περί οικοτόπων)[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινοτική δράση για τη φαλαινοθηρία[2],

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 31ης Μαρτίου 2014 στην υπόθεση φαλαινοθηρίας στην Ανταρκτική (Αυστραλία κατά Ιαπωνίας: παρέμβαση Νέας Ζηλανδίας),

–  έχοντας υπόψη το διάβημα που υπέγραψε η ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2015 σχετικά με την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας από την Ιαπωνία στον Νότιο Ωκεανό στο πλαίσιο του νέου προγράμματος φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς (πρόγραμμα «NEWREP-A»)

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας το 2015-2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 και O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1982 η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) θέσπισε μορατόριουμ όσον αφορά τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, το οποίο ισχύει ακόμα, προκειμένου να εμποδίσει την εξαφάνιση των αποθεμάτων φάλαινας και να επιτρέψει την αποκατάστασή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το μορατόριουμ, επιτρέπονται εξαιρέσεις μόνο για φαλαινοθηρία που αφορά περιορισμένο αριθμό ζώων για αυστηρά επιστημονικούς σκοπούς, γνωστή ως «φαλαινοθηρία μετά από χορήγηση ειδικής άδειας»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το εν λόγω μορατόριουμ, σε αρκετές χώρες εξακολουθεί να ασκείται η φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των φαλαινών που θανατώνονται με ειδική άδεια, για υποτιθέμενη επιστημονική έρευνα, έχει ουσιαστικά αυξηθεί μετά την επιβολή του μορατόριουμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους η φαλαινοθηρία με ειδική άδεια διεξάγεται στην Ιαπωνία εδώ και δεκαετίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φαλαινοθηρία προκαλεί μεγάλο πόνο στα ζώα και απειλεί το καθεστώς διατήρησης των πληθυσμών φαλαινών συνολικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Δικαστήριο, με την απόφασή του της 31ης Μαρτίου 2014, διέταξε την παύση της ετήσιας φαλαινοθηρίας στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο του προγράμματος JARPA II, διότι υπήρχε «έλλειψη επιστημονικής αξίας» και οι άδειες που εξέδιδε δεν αξιοποιούνταν για επιστημονική έρευνα όπως ισχυριζόταν η Ιαπωνία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2015, η Ιαπωνία κατέθεσε δήλωση στον ΟΗΕ με την οποία αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου αλλά με μια εξαίρεση για οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει από, αφορά ή σχετίζεται με έρευνα, ή με τη διατήρηση, τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση που αφορά ζώντες θαλάσσιους πόρους, αποκλείοντας ουσιαστικά μελλοντικές προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο σχετικά με το πρόγραμμα φαλαινοθηρίας μετά από χορήγηση ειδικής άδειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2015 ο Οργανισμός Αλιείας της Ιαπωνίας κοινοποίησε στη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας ότι θα αρχίσει εκ νέου τη φαλαινοθηρία βάσει ενός νέου προγράμματος φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς (πρόγραμμα «NEWREP-A»)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων επιστημόνων της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας που μελέτησε και αναθεώρησε το NEWREP-A κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν καταδεικνύει την ανάγκη θανατηφόρων δειγματοληψιών για την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η προστασία της βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των ειδών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία της ΕΕ περί οικοτόπων που καθορίζει την Κοινοτική θέση όσον αφορά τις φάλαινες (και τα δελφίνια) δεν επιτρέπει την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς σε βάρος οιουδήποτε αποθέματος φαλαινών στα ύδατα της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επέκριναν την Ιαπωνία για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων και για το γεγονός ότι δεν τηρεί επαρκώς τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνει η απόφαση του ΔΔ, του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2015 συντάχθηκαν με τη Νέα Ζηλανδία σε διάβημα προς την κυβέρνηση της Ιαπωνίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ και η διμερής σχέση θεμελιώνεται σε κοινές αξίες, μεταξύ άλλων σε μια ακλόνητη πεποίθηση στην αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες·

1.  στηρίζει ένθερμα τη διατήρηση του διεθνούς μορατόριουμ όσον αφορά τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς και την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας· ζητεί να δοθεί τέλος στην αδικαιολόγητη «φαλαινοθηρία για επιστημονικούς σκοπούς» και στηρίζει τον ορισμό μεγάλων περιοχών ωκεανών και θαλασσών ως καταφυγίων στα οποία θα απαγορεύεται επ' αόριστον κάθε μορφής φαλαινοθηρία·

2.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το ότι η απόφαση για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας στο πλαίσιο του νέου προγράμματος NEWREP-A θα επιτρέψει τη θανάτωση 333 ρυγχοφαλαινών στον Ανταρκτικό Ωκεανό κατά την περίοδο 2015-2016, και συνολικά περίπου 4.000 φαλαινών σε όλη τη δωδεκαετή περίοδο·

3.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, με την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας, η Ιαπωνία αγνοεί σαφώς την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου· θεωρεί, επομένως, ότι οι θηρευτικές δραστηριότητες παραβιάζουν τα πρότυπα της ΔΕΦ και το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν την προστασία της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων· τονίζει ότι η γνήσια επιστημονική έρευνα δεν απαιτεί μεγάλης κλίμακας και συστηματική φαλαινοθηρία· καλεί την Ιαπωνία να διακόψει άμεσα κάθε φαλαινοθηρική δραστηριότητα και να συμμορφωθεί με τα συμπεράσματα της επιστημονικής επιτροπής της ΔΕΦ·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμμετοχή της ΕΕ στο διάβημα με στόχο να εκφράσει τις σοβαρές ανησυχίες της στην Ιαπωνία· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Συμβούλιο να παροτρύνουν την Ιαπωνία να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έως τώρα η Ιαπωνία δεν έχει επανεξετάσει την απόφασή της παρά το διπλωματικό διάβημα και τις ευρύτατες διεθνείς διαμαρτυρίες· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του θέματος μέσω πολιτικού διαλόγου και μέσω της ΔΕΦ·

6.  καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να βρουν τους κατάλληλους μηχανισμούς για διαρκή συνεργασία με την Ιαπωνία στο θέμα της φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς, με στόχο την κατάργηση της εν λόγω πρακτικής·

7.  προσυπογράφει το ψήφισμα 2014-5 της ΔΕΦ, σύμφωνα με το οποίο δεν πρέπει να χορηγηθούν περαιτέρω άδειες φαλαινοθηρίας χωρίς πρότερη διεθνή αξιολόγηση, μεταξύ άλλων από την επιστημονική επιτροπή της ΔΕΦ· παροτρύνει τη ΔΕΦ να ενσωματώσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στις εργασιακές πρακτικές της και να προσαρμόσει ανάλογα τους κανόνες της· επισημαίνει την ανάγκη να αναληφθεί επειγόντως δράση για την ενίσχυση της ΔΕΦ στο πλαίσιο αυτό και καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση για τις απαραίτητες αποφάσεις στην επόμενη σύνοδο της ΔΕΦ τον Οκτώβριο·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας.