Resolutsiooni ettepanek - B8-0855/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0855/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Jaapani otsuse kohta jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

suuliselt vastatavate küsimuste B8-0702/2016 ja B8-0703/2016 alusel
vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel
Renata Briano fraktsiooni S&D nimel
Julie Girling, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel
Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0853/2016

Menetlus : 2016/2600(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0855/2016
Esitatud tekstid :
B8-0855/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0855/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon Jaapani otsuse kohta jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016

(2016/2600(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Vaalapüügikomisjoni (IWC) kokkulepet tööstusliku vaalapüügi nullmäärade kohta (nn moratoorium), mis jõustus 1986. aastal,

–  võttes arvesse IWC resolutsiooni 2014-5, mis võeti vastu komisjoni 65. koosolekul 2014. aasta septembris,

–  võttes arvesse rahvusvahelise bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni raames kokku lepitud Aichi bioloogilise mitmekesisuse eesmärke,

–  võttes arvesse nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (edaspidi „elupaikade direktiiv“),[1]

–  võttes arvesse oma 19. veebruari 2009. aasta resolutsiooni vaalapüügi suhtes kohaldatavate ühenduse meetmete kohta,[2]

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kohtu 31. märtsi 2014. aasta otsust vaalapüügi kohta Antarktikas (Austraalia vs. Jaapan; sekkus ka Uus-Meremaa),

–  võttes arvesse ELi poolt 2015. aasta detsembris allkirjastatud demarši Jaapani vaalapüügi jätkamise kohta Lõuna-Jäämeres uue vaalade uurimise teadusliku programmi („programm NEWREP-A“) raames,

–  võttes arvesse nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi Jaapani otsuse kohta jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 ja O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 1982. aastal kehtestas Rahvusvaheline Vaalapüügikomisjon (IWC) tööstuslikule vaalapüügile moratooriumi, mis on siiani jõus, et vältida liikide väljasuremist ja võimaldada varudel taastuda; arvestades, et moratoorium võimaldab erandkorras püüda piiratud arvul vaalu rangelt teaduslikel eesmärkidel ja eriloa alusel;

B.  arvestades, et moratooriumile vaatamata on mitu riiki tööstuslikku vaalapüüki jätkanud; arvestades, et moratooriumi kehtestamisest saadik on väidetavalt teaduslikel eesmärkidel ja eriloa alusel tapetud vaalade arv kasvanud; arvestades, et Jaapanis on vaalapüük selliste erilubade alusel jätkunud aastakümneid;

C.  arvestades, et vaalapüügi käigus põhjustatakse vaaladele suuri kannatusi ning nende püük ohustab vaalapopulatsiooni kaitsestaatust üldiselt;

D.  arvestades, et oma 31. märtsi 2014. aasta otsuses käskis Rahvusvaheline Kohus Jaapanil iga-aastase vaalapüügi JARPA II programmi raames lõpetada, sest selle teaduslik väärtus ei ole piisav ning väljastatud lube ei ole kasutatud teadustöö eesmärgil, nagu Jaapan väitis;

E.  arvestades, et 2015. aasta oktoobris esitas Jaapan ÜRO-le deklaratsiooni, milles tunnistati Rahvusvahelise Kohtu pädevust selles valdkonnas, kuid väideti, et see ei ulatu mere bioloogiliste ressursside uurimisest, säilitamisest, majandamisest ja kasutamisest tulenevatele, nendega seonduvatele või neid puudutavatele vaidlustele, nii et sellega välistati tõhusalt Rahvusvahelise Kohtu edaspidine sekkumine Jaapanis eriloa alusel toimuvasse vaalapüüki;

F.  arvestades, et 2015. aasta novembris teavitas Jaapani kalandusamet IWCd sellest, et kavatseb vaalapüüki uue vaalade uurimise teadusliku programmi („programm NEWREP-A“) raames jätkata;

G.  arvestades, et teadlastest koosnev IWC eksperdirühm vaatas NEWREP-A läbi ning arutas seda, jõudes järeldusele, et ettepanekust ei nähtu selget vajadust uurimisobjektid välja toodud eesmärkide täitmiseks tappa;

H.  arvestades, et esmane eesmärk peab olema bioloogilise mitmekesisuse kaitse, sealhulgas liikide säilimine; arvestades, et ELi elupaikade direktiiv, milles määratletakse ühenduse seisukoht vaalade (ja delfiinide) suhtes, keelab taasalustada tööstuslikku vaalapüüki mis tahes ELi vetes asuvatest varudest;

I.  arvestades, et EL ja selle liikmesriigid on Jaapanit vaalapüügi jätkamise ning Rahvusvahelise Kohtu 2014. aasta arvamuses esitatud suuniste ebapiisava arvestamise eest kritiseerinud; arvestades, et 2015. aasta detsembris ühinesid liikmesriigid Uus-Meremaa poolt Jaapani valitsuse vastu algatatud demaršiga;

J.  arvestades, et Jaapan on ELi strateegiline partner ning kahepoolsed suhted rajanevad jagatud väärtustel, sh kindlal usul tõhusasse mitmepoolsusesse ja eeskirjadel põhinevasse rahvusvahelisse korda;

1.  toetab kindlalt tööstusliku vaalapüügi ülemaailmse moratooriumi säilitamist ja vaalatoodetega rahvusvahelise kauplemise keelamist; nõuab tungivalt, et põhjendamatu vaalapüük nn teaduslikul eesmärgil lõpetataks, ning toetab ulatuslike ookeani- ja merealade nimetamist kaitsealadeks, kus igasugune vaalapüük on määramata ajaks keelatud;

2.  peab äärmiselt murettekitavaks, et otsus jätkata vaalapüüki uue NEWREP-A programmi raames võimaldab tappa aastatel 2015–2016 Lõuna-Jäämeres 333 kääbusvaala ning kogu 12-aastase perioodi jooksul kokku peaaegu 4000 vaala;

3.  peab taunitavaks, et Jaapan ignoreerib vaalapüügi jätkamisega ilmselgelt Rahvusvahelise Kohtu otsust; on seisukohal, et sellest tulenevalt on vaalapüük vastuolus IWC standardite ja rahvusvahelise õigusega ning õõnestab bioloogilise mitmekesisuse ja mereökosüsteemide kaitset; toonitab, et tõelise teadustöö jaoks ei ole vaalu vaja massiliselt ja regulaarselt tappa; palub Jaapanil vaalapüük viivitamata lõpetada ning võtta arvesse IWC teaduskomitee järeldusi;

4.  peab kiiduväärseks ELi ühinemist demaršiga, mille eesmärk on näidata Jaapanile mure tõsidust; palub, et komisjon, Euroopa välisteenistus ja nõukogu nõuaksid Jaapanilt tungivalt võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmist mereimetajate kaitsmise valdkonnas;

5.  peab kahetsusväärseks, et seni ei ole Jaapan oma otsust diplomaatilisele demaršile ja ulatuslikele rahvusvahelistele protestidele vaatamata muutnud; nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid teeksid kõik endast oleneva, et küsimus poliitilise dialoogi abil ja IWC raamistikus lahendada;

6.  kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles leidma sobivad mehhanismid teadustöö eesmärgil korraldatava vaalapüügi teema pidevaks arutamiseks Jaapaniga, et see tava täielikult kaotada;

7.  kiidab heaks IWC resolutsiooni 2014-5, mille kohaselt ei tohiks ilma eelneva rahvusvahelise läbivaatamise ja heakskiiduta enam väljastada ühtegi vaalapüügiluba, isegi IWC teaduskomitee poolt; nõuab tungivalt, et IWC arvestaks oma tegevuspraktikas Rahvusvahelise Kohtu otsust ning kohendaks oma eeskirju sellele vastavalt; toonitab vajadust võtta kiireid meetmeid IWC tõhustamiseks selles valdkonnas ning kutsub liikmesriike üles tegema jõupingutusi selleks, et vajalikud otsused IWC järgmisel koosolekul oktoobris vastu võetaks;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Jaapani valitsusele ja parlamendile.