Prijedlog rezolucije - B8-0855/2016Prijedlog rezolucije
B8-0855/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016.

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0702/2016 i B8-0703/2016
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Renate Sommer u ime Kluba zastupnika PPE-a
Renata Briano u ime Kluba zastupnika S&D-a
Julie Girling, Angel Dzhambazki u ime Kluba zastupnika ECR-a
Frédérique Ries u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0853/2016

Postupak : 2016/2600(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0855/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0855/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0855/2016

Rezolucija Europskog parlamenta   o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016.

(2016/2600(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir sporazum Međunarodne komisije za kitolov, koji je stupio na snagu 1986., o apsolutnom ograničenju kitolova („moratorij”) u komercijalne svrhe,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju 2014-5 koju je Međunarodna komisija za kitolov usvojila na svojoj 65. sjednici u rujnu 2014.,

–  uzimajući u obzir ciljeve u vezi s biološkom raznolikošću dogovorene u Aichiju na Međunarodnoj konvenciji o biološkoj raznolikosti,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktiva o staništima)[1],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. veljače 2009. o djelovanju Zajednice u pogledu kitolova[2],

–  uzimajući u obzir presudu Međunarodnog suda (ICJ) od 31. ožujka 2014. u predmetu o kitolovu na Antarktici (Australija protiv Japana: intervenijent Novi Zeland),

–  uzimajući u obzir demarš koji je EU potpisao u prosincu 2015. u vezi s odlukom Japana da nastavi s kitolovom u Južnom oceanu u sklopu Novog programa znanstvenog istraživanja kitova na Antarktici (NEWREP-A),

–  uzimajući u obzir pitanja Komisiji i Vijeću o odluci Japana da nastavi s kitolovom u sezoni 2015./2016. (O-000058/2016 – B8-0702/2016 i O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Međunarodna komisija za kitolov 1982. donijela moratorij na sve oblike kitolova u komercijalne svrhe, koji je još uvijek na snazi, ne bi li zaštitila stokove od izumiranja i omogućila njihov oporavak; budući da su moratorijem dopuštena samo izuzeća za kitolov ograničenog broja životinja isključivo u znanstvene svrhe, poznatija kao „kitolov uz posebnu dozvolu”;

B.  budući da se unatoč spomenutom moratoriju kitolov u komercijalne svrhe i dalje prakticira u nekim zemljama; budući da je od uvođenja moratorija broj kitova ubijenih na temelju posebne dozvole za navodna znanstvena istraživanja zapravo u porastu; budući da Japan već desetljećima prakticira takav oblik kitolova uz posebnu dozvolu;

C.  budući da kitolov uzrokuje strašne patnje jedinki, a da na razini cjelokupne populacije predstavlja prijetnju njihovu očuvanju;

D.  budući da je u svojoj presudi od 31. ožujka 2014. Međunarodni sud naložio prekid godišnjeg kitolova u Japanu, koji se temelji na njegovu programu JARPA II, zbog nedostatka znanstvene vrijednosti te zbog toga što izdane dozvole nisu korištene za znanstvena istraživanja kao što je Japan tvrdio;

E.  budući da je u listopadu 2015. Japan u UN-u položio izjavu kojom prihvaća presudu Međunarodnog suda uz iznimku svakog spora koji proizlazi iz istraživanja, očuvanja, upravljanja ili iskorištavanja morskih bioloških resursa, koji se na navedeno odnosi ili je s time povezan, čime se zapravo isključuju budući prigovori Međunarodnom sudu u pogledu njihova programa posebnih dozvola za kitolov;

F.  budući da je japanska Agencija za ribarstvo u studenom 2015. obavijestila Međunarodnu komisiju za kitolov da će nastaviti s kitolovom u sklopu programa NEWREP-A;

G.  budući da je stručna skupina znanstvenika Međunarodne komisije za kitolov, koja je razmotrila i revidirala program NEWREP-A, zaključila da u tom prijedlogu nije dokazano da je smrtonosno uzorkovanje nužno za postizanje navedenih ciljeva;

H.  budući da primarni ciljevi moraju biti zaštita biološke raznolikosti, uključujući očuvanje vrsta; budući da se Direktivom EU-a o staništima, kojom se određuje stajalište Zajednice u pogledu kitova (i delfina), ne dopušta nastavak kitolova u komercijalne svrhe ni za koji stok kitova u vodama EU-a;

I.  budući da su EU i njegove države članice kritizirale Japan zbog nastavka kitolova i zbog toga što nije dovoljno uzeo u obzir smjernice navedene u mišljenju Međunarodnog suda iz 2014.; budući da su se u prosincu 2015. pridružili Novom Zelandu u demaršu prema japanskoj vladi;

J.  budući da je Japan strateški partner EU-a i da se taj bilateralni odnos temelji na zajedničkim vrijednostima, uključujući čvrsto uvjerenje u učinkovit multilateralizam i međunarodni poredak utemeljen na propisima;

1.  snažno podržava zadržavanje svjetskog moratorija na komercijalni kitolov i zabranu međunarodne trgovine proizvodima od kitova; traži prekid neopravdanog „kitolova u znanstvene svrhe” i podržava označavanje velikih oceanskih i morskih područja kao utočišta u kojima je na snazi zabrana svih oblika kitolova na neograničeno vrijeme;

2.  ozbiljno je zabrinut da bi se odlukom o nastavku kitolova u okviru programa NEWREP-A omogućilo ubijanje 333 patuljasta kita u Južnom oceanu u sezoni 2015./2016., odnosno ukupno gotovo 4000 kitova tijekom cijelog dvanaestogodišnjeg razdoblja;

3.  izražava žaljenje zbog toga što nastavkom kitolova Japan očito zanemaruje presudu Međunarodnog suda; stoga smatra da se takvim lovom krše standardi Međunarodne komisije za kitolov i međunarodno pravo te ugrožava zaštita biološke raznolikosti i morskih ekosustava; ističe da prava znanstvena istraživanja ne zahtijevaju redovno ubijanje kitova u velikim razmjerima; poziva Japan da hitno obustavi kitolov i da poštuje zaključke znanstvenog odbora Međunarodne komisije za kitolov;

4.  pozdravlja sudjelovanje EU-a u demaršu s ciljem da Japanu prenese svoju ozbiljnu zabrinutost; poziva Komisiju, Europsku službu za vanjsko djelovanje i Vijeće da potaknu Japan da poštuje svoje međunarodne pravne obveze u pogledu zaštite morskih sisavaca;

5.  izražava žaljenje zbog toga što Japan do sada nije preispitao svoju odluku usprkos diplomatskom demaršu i međunarodnim prosvjedima diljem svijeta; potiče EU i njegove države članice da naprave sve što je u njihovoj moći kako bi se to pitanje riješilo političkim dijalogom i u okviru Međunarodne komisije za kitove;

6.  poziva Komisiju, Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da pronađu odgovarajuće mehanizme trajne suradnje s Japanom o pitanju kitolova u znanstvene svrhe radi ukidanja te prakse;

7.  podupire rezoluciju Međunarodne komisije za kitolov 2014-5 prema kojoj se više neće moći izdavati dozvole za kitolov bez prethodne međunarodne revizije, među ostalim i znanstvenog odbora Međunarodne komisije za kitolov; traži od Međunarodne komisije za kitolov da uklopi presudu Međunarodnog suda u svoju radnu praksu i da u skladu s njom prilagodi svoje propise; ističe da je u tom smislu potrebno hitno ojačati ulogu Međunarodne komisije za kitolov i poziva države članice da inzistiraju na donošenju potrebnih odluka na sljedećoj sjednici Međunarodne komisije za kitove u listopadu;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, vladama i parlamentima država članica te Vladi i Parlamentu Japana.