Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0855/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0855/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B7-0702/2016 ir B8-0703/2016
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Renate Sommer PPE frakcijos vardu
Renata Briano S&D frakcijos vardu
Julie Girling, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu
Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0853/2016

Procedūra : 2016/2600(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0855/2016
Pateikti tekstai :
B8-0855/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0855/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną

(2016/2600(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės banginių žvejybos komisijos susitarimą dėl komercinės banginių medžioklės uždraudimo (moratoriumo), kuris įsigaliojo 1986 m.,

–  atsižvelgdamas į Rezoliuciją 2014-5, kurią 2014 m. rugsėjo mėn. per 65-ąjį susitikimą priėmė Tarptautinė banginių medžioklės komisija,

–  atsižvelgdamas į Aičio biologinės įvairovės tikslus, nustatytus pagal Tarptautinę biologinės įvairovės konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva)[1],

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl su banginių medžiokle susijusių Bendrijos veiksmų[2],

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo31 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimą byloje dėl banginių medžioklės Antarkties vandenyse (Australija prieš Japoniją: įstojusi į bylą Naujoji Zelandija),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio mėn. ES pasirašytą demaršą dėl Japonijos banginių medžioklės atnaujinimo Pietų vandenyne pagal Naują mokslinę su banginiais susijusių tyrimų programą Antarkties vandenyne (NEWREP-A),

–  atsižvelgdamas į klausimus Tarybai ir Komisijai dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (O-000058/2016 – B8-0702/2016 ir O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 1982 m. Tarptautinė banginių medžioklės komisija priėmė vis dar galiojantį bet kokios komercinės banginių medžioklės moratoriumą, siekdama apsaugoti rūšis nuo išnykimo ir sudaryti sąlygas joms atsinaujinti; kadangi pagal moratoriumą išimtys taikomos tik riboto skaičiaus banginių medžioklei išimtinai moksliniais tikslais, vadinamajai banginių medžioklei turint specialų leidimą;

B.  kadangi, nepaisant šio moratoriumo, keliose šalyse toliau vykdoma komercinė banginių medžioklė; kadangi priėmus moratoriumą banginių, nužudytų naudojantis specialiu leidimu dėl tariamų mokslinių tyrimų tikslų, skaičius faktiškai padidėjo; kadangi Japonija kelis dešimtmečius vykdo tokią banginių medžioklę pagal specialų leidimą;

C.  kadangi dėl banginių medžioklės pavieniai gyvūnai patiria sunkias kančias, taip pat kyla grėsmė visos banginių populiacijos išsaugojimo būklei;

D.  kadangi 2014 m. kovo 31 d. sprendime Tarptautinis Teisingumo Teismas nurodė sustabdyti Japonijos metinę banginių medžioklę pagal programą JARPA II, kadangi trūko mokslinių nuopelnų ir išduoti leidimai nebuvo naudojami moksliniams tyrimams, kaip tvirtino Japonija;

E.  kadangi 2015 m. spalio mėn. Japonija pateikė deklaraciją Jungtinėms Tautoms, pripažindama Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikciją, išskyrus bet kokius ginčus, kurie kyla dėl gyvųjų vandens išteklių tyrimo, išsaugojimo, tvarkymo arba naudojimo arba yra susiję su šiais klausimais, iš esmės panaikindama būsimus sunkumus, susijusius su specialių banginių medžioklės leidimų programa, Tarptautiniame Teisingumo Teisme;

F.  kadangi 2015 m. lapkričio mėn. Japonijos žuvininkystės agentūra pranešė Tarptautinei banginių medžioklės komisijai, kad ji atnaujins banginių medžioklę pagal Naują mokslinę su banginiais susijusių tyrimų programą Antarkties vandenyne (NEWREP-A);

G.  kadangi Tarptautinės banginių medžioklės komisijos mokslininkų ekspertų grupė paskelbė, kad NEWREP-A plane nenurodyta, kad, norint pasiekti nustatytus mokslinius tikslus, ėminius reikia imti iš nužudytų gyvūnų;

H.  kadangi visų pirma turi būti siekiama saugoti biologinę įvairovę, įskaitant gyvūnų rūšių išsaugojimą, kadangi pagal ES Buveinių direktyvą, kurioje apibrėžiama Bendrijos pozicija dėl banginių (ir delfinų), negalima atnaujinti jokių banginių, kurių populiacija aptinkama ES vandenyse, komercinės medžioklės;

I.  kadangi ES ir valstybės narės kritikavo Japoniją dėl to, kad ji atnaujina veiklą ir nepakankamai atsižvelgia į 2014 m. Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonėje pateiktas gaires; kadangi 2015 m. gruodžio mėn. jos prisijungė prie Naujosios Zelandijos demaršo prieš Japonijos vyriausybę;

J.  kadangi Japonija yra strateginė ES partnerė ir jų dvišaliai santykiai pagrįsti bendromis vertybėmis, įskaitant tvirtą tikėjimą veiksmingu daugiašališkumu ir taisyklėmis pagrįsta tarptautine tvarka;

1.  labai remia tolesnį visuotinį komercinės banginių medžioklės moratoriumą ir tarptautinės komercinės prekybos banginių produktais draudimą; primygtinai ragina sustabdyti nepagrįstą banginių medžioklę mokslo tikslais ir remia banginių draustinių steigimą dideliuose vandenynų ir jūrų regionuose, kuriuose būtų neribotam laikui uždrausta banginių medžioklė;

2.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad sprendimas atnaujinti banginių medžioklę pagal naują NEWREP-A programą sudarytų sąlygas per 2015–2016 m. sezoną Antarkties vandenyne nužudyti 333 mažuosius ruožuočius ir iš viso beveik 4 000 banginių per 12 metų laikotarpį;

3.  apgailestauja, kad atnaujindama banginių medžioklę Japonija aiškiai nepaiso Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo; mano, kad medžioklė pažeidžia Tarptautinės banginių medžioklės komisijos standartus ir tarptautinę teisę, taip pat kenkia biologinės įvairovės ir jūrų ekosistemų apsaugai; pabrėžia, kad tikriems moksliniams tyrimams nereikia dideliais mastais ir reguliariai žudyti banginių; ragina Japoniją nedelsiant sustabdyti banginių medžioklės veiklą ir tvirtai laikytis Tarptautinės banginių medžioklės komisijos Mokslinio komiteto išvadų;

4.  palankiai vertina tai, kad ES dalyvauja demarše, siekdama parodyti Japonijai, kad yra labai susirūpinusi; ragina Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Tarybą raginti Japoniją prisiimti tarptautinius įsipareigojimus dėl jūros žinduolių apsaugos;

5.  apgailestauja, kad Japonija iki šiol nepersvarstė savo sprendimo, nepaisydama diplomatinio demaršo ir plačiai paplitusių tarptautinių protestų; ragina ES ir jos valstybes nares padaryti viską, kad ši problema būtų išspręsta per politinį dialogą ir Tarptautinę banginių medžioklės komisiją;

6.  ragina Komisiją, EIVT ir valstybes nares nustatyti tinkamus mechanizmus, kaip nuolat bendradarbiauti su Japonija mokslinės banginių medžioklės klausimu, siekiant panaikinti šią praktiką;

7.  pritaria Tarptautinės banginių medžioklės komisijos rezoliucijai 2014-5, pagal kurią jokio banginių medžioklės leidimo negalima išduoti be išankstinio tarptautinio patikrinimo, įskaitant Tarptautinės banginių medžioklės komisijos Mokslinį komitetą; ragina Tarptautinę banginių medžioklės komisiją įtraukti Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimą į savo darbo praktiką ir atitinkamai pritaikyti jo nutarimus; pabrėžia, kad reikia imtis skubių veiksmų, siekiant šiuo atžvilgiu sustiprinti Tarptautinę banginių medžioklės komisiją ir ragina valstybes nares per kitą Tarptautinės banginių medžioklės susitikimą spalio mėn. daryti spaudimą priimti būtinus sprendimus;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Japonijos vyriausybei ir parlamentui.