Rezolūcijas priekšlikums - B8-0855/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0855/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-0702/2016 un B8-0703/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,
saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

Renate Sommer PPE grupas vārdā
Renata Briano S&D grupas vārdā
Julie Girling, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā
Frédérique Ries ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0853/2016

Procedūra : 2016/2600(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0855/2016
Iesniegtie teksti :
B8-0855/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0855/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības

(2016/2600(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Starptautiskās Vaļu medību komisijas (IWC) vienošanos par nulles nozveju („moratoriju”) attiecībā uz vaļu komerciālajām medībām, kas stājās spēkā 1986. gadā,

–  ņemot vērā Rezolūciju Nr. 2014-5, ko Starptautiskā Vaļu medību komisija pieņēma 65. sanāksmē 2014. gada septembrī,

–  ņemot vērā Aiči mērķus bioloģiskās daudzveidības jomā, par ko panāca vienošanos Starptautiskās konvencijas par bioloģisko daudzveidību ietvaros,

–  ņemot vērā Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas aizsardzību[1],

–  ņemot vērā 2009. gada 19. februāra rezolūciju par Kopienas rīcību attiecībā uz vaļu medībām[2],

–  ņemot vērā Starptautiskās Tiesas (ICJ) 2014. gada 31. marta nolēmumu lietā par vaļu medībām Antarktikā (Austrālija pret Japānu: ar Jaunzēlandes iesaistīšanos),

–  ņemot vērā demaršu, ko ES parakstīja 2015. gada decembrī, attiecībā uz to, ka Japāna atsāka vaļu medības Dienvidu okeānā saistībā ar Jauno zinātniskās vaļu izpētes programmu (NEWREP-A),

–  ņemot vērā jautājumus Padomei un Komisijai par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (O-000058/2016 – B8-0702/2016 un O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Starptautiskā Vaļu medību komisija 1982. gadā ieviesa vaļu komerciālo medību moratoriju, kas joprojām ir spēkā, lai aizsargātu vaļu populāciju no izmiršanas un ļautu tai atjaunoties; tā kā moratorijs pieļauj izņēmumus vaļu medībām ierobežotā daudzumā tikai stingri zinātniskiem mērķiem, t. s. “īpašo atļauju vaļu medību sistēma”;

B.  tā kā, neraugoties uz šo moratoriju, vaļu komerciālās medības joprojām piekopj vairākās valstīs; tā kā kopš moratorija ieviešanas nogalināto vaļu skaits, izmantojot īpašās atļaujas it kā zinātniskajai izpētei, īstenībā ir palielinājies; tā kā Japāna šādas vaļu medības ar īpašām atļaujām veic gadu desmitiem;

C.  tā kā medības vaļiem rada smagas ciešanas un apdraud kopējo vaļu populāciju saglabāšanās stāvokli;

D.  tā kā Starptautiskā Tiesa 2014. gada 31. marta spriedumā uzdeva Japānai izbeigt ikgadējās vaļu medības, pamatojoties uz JARPA II programmu, jo trūkst zinātniski pietiekama pamata un atļauju izsniegšana nav saistīta ar zinātniskiem pētījumiem, kā to apgalvo Japāna;

E.  tā kā 2015. gada oktobrī Japāna Apvienoto Nāciju Organizācijā iesniedza deklarāciju par Starptautiskās Tiesas jurisdikcijas atzīšanu, bet noteica izņēmumu attiecībā uz jebkādiem strīdiem, kas rodas par vai saistībā ar jūras dzīvo resursu izpēti, saglabāšanu, pārvaldību vai izmantošanu, tādējādi faktiski izslēdzot Starptautiskās Tiesas turpmāko iespēju apstrīdēt īpašo atļauju vaļu medību programmu;

F.  tā kā Japānas Zivsaimniecības aģentūra 2015. gada novembrī paziņoja Starptautiskajai Vaļu medību komisijai, ka tā atsāks vaļu medības saskaņā ar Jauno zinātniskās vaļu izpētes programmu (NEWREP-A);

G.  tā kā Starptautiskās Vaļu medību komisijas zinātnieku ekspertu grupa, apspriežot un izskatot programmu NEWREP-A, secināja, ka tā nepierāda nepieciešamību izvirzīto mērķu sasniegšanai vaļus nogalināt;

H.  tā kā galvenajam mērķim ir jābūt bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, tostarp sugu saglabāšanai; tā kā ES Dzīvotņu direktīva, ar ko nosaka Kopienas nostāju attiecībā uz vaļiem (un delfīniem), aizliedz atsākt vaļu komerciālās medības visās populācijās, kas dzīvo ES ūdeņos;

I.  tā kā ES un tās dalībvalstis ir kritizējušas Japānu par medību atsākšanu, kā arī par to, ka tā nepietiekami ņem vērā Starptautiskās Tiesas 2014. gada atzinuma norādes; tā kā 2015. gada decembrī tās pievienojās Jaunzēlandei demaršā pret Japānas valdību;

J.  tā kā Japāna ir ES stratēģiska partnere un divpusējās attiecības ir balstītas uz kopīgām vērtībām, tostarp ciešu pārliecību par efektīvām daudzpusējām attiecībām un noteikumiem caurvītu starptautisko kārtību,

1.  stingri atbalsta globālā moratorija uzturēšanu spēkā attiecībā uz komerciālām vaļu medībām un starptautiskas vaļu produktu tirdzniecības aizliegumu; mudina izbeigt nepamatotās „vaļu medības zinātniskās izpētes nolūkos” un atbalsta plašu okeānu un jūru teritoriju noteikšana par rezervātiem ar visu vaļu medību beztermiņa aizliegumu;

2.  pauž nopietnas bažas par to, ka lēmums atsākt vaļu medības saskaņā ar jauno NEWREP-A ļautu 2015.–2016. gada sezonā Dienvidu okeānā nogalināt 333 mazos un Antarktikas joslvaļus un 12 gados kopumā gandrīz 4000 vaļus;

3.  pauž nožēlu par to, ka līdz ar vaļu medību atsākšanu Japāna nepārprotami ignorē Starptautiskās Tiesas nolēmumu; uzskata, ka tādējādi medības ir Starptautiskās Vaļu medību komisijas standartu un starptautisko tiesību pārkāpums un tās apdraud bioloģiskās daudzveidības un jūras ekosistēmu aizsardzību; uzsver, ka patiesa zinātniskā izpēte neprasa veikt plaša mēroga un regulāru vaļu nogalināšanu; aicina Japānu nekavējoties pārtraukt vaļu medības un ievērot Starptautiskās Vaļu medību komisijas Zinātniskās komitejas secinājumus;

4.  atzinīgi vērtē ES dalību demaršā, kura mērķis ir paust Japānai savas nopietnās bažas; aicina Komisiju Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Padomi mudināt Japānu ievērot starptautiskās saistības attiecībā uz jūras zīdītāju aizsardzību;

5.  pauž nožēlu, ka līdz šim Japāna nav pārskatījusi savu lēmumu, neskatoties uz diplomātisko demaršu un plašiem starptautiskiem protestiem; mudina ES un tās dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai šo jautājumu atrisinātu politiskā dialogā un ar Starptautiskās Vaļu medību komisijas starpniecību;

6.  aicina Komisiju, EĀDD un dalībvalstis rast atbilstošus mehānismus, lai nepārtraukti sadarbotos ar Japānu jautājumā par vaļu medībām zinātniskos nolūkos ar mērķi pilnībā atcelt šādu praksi;

7.  atbalsta Starptautiskās Vaļu medību komisijas Rezolūciju 2014-5, saskaņā ar kuru bez iepriekšējas starptautiskas izskatīšanas nevajadzētu piešķirt nevienu turpmāku vaļu medību atļauju, tostarp to nevajadzētu darīt arī Starptautiskās Vaļu medību komisijas Zinātniskajai komitejai; mudina Starptautisko Vaļu medību komisiju iekļaut Starptautiskās Tiesas nolēmumu darba praksē un attiecīgi pielāgot savus noteikumus; uzsver nepieciešamību steidzami rīkoties, lai šajā ziņā stiprinātu Starptautisko Vaļu medību komisiju, un aicina dalībvalstis nākamajā Starptautiskās Vaļu medību komisijas sanāksmē oktobrī izdarīt spiedienu, lai tiktu pieņemti vajadzīgie lēmumi;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Japānas valdībai un parlamentam.