Projekt rezolucji - B8-0855/2016Projekt rezolucji
B8-0855/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B8-0702/2016 i B8-0703/2016
zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu

Renate Sommer w imieniu grupy PPE
Renata Briano w imieniu grupy S&D
Julie Girling, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR
Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0853/2016

Procedura : 2016/2600(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0855/2016
Teksty złożone :
B8-0855/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0855/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016

(2016/2600(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając porozumienie Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC) w sprawie całkowitego zakazu połowu wielorybów w celach zarobkowych („moratorium”), które weszło w życie w 1986 r.,

–  uwzględniając rezolucję 2014-5 przyjętą przez Międzynarodową Komisję Wielorybniczą na 65. posiedzeniu we wrześniu 2014 r.,

–  uwzględniając cele z Aichi uzgodnione w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej,

–  uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory („dyrektywa siedliskowa”)[1],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie działań Wspólnoty dotyczących połowów wielorybów[2],

–  uwzględniając orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie połowów wielorybów w obszarze Antarktyki (Australia przeciwko Japonii przy interwencji Nowej Zelandii),

–  uwzględniając démarche podpisane przez UE w grudniu 2015 r. w związku z wznowieniem przez Japonię połowów wielorybów w Oceanie Spokojnym w ramach nowego programu badań naukowych dotyczących wielorybów (New Scientific Research Whale Programme – NEWREP-A),

–  uwzględniając pytania do Rady i Komisji w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 i O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w 1982 r. Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza (IWC) ustanowiła nadal obowiązujące moratorium na wszelkie połowy wielorybów w celach zarobkowych, aby chronić populacje wielorybów przed wymarciem i umożliwić ich odnowę; mając na uwadze, że przedmiotowe moratorium dopuszcza odstępstwa wyłącznie w odniesieniu do połowów ograniczonej liczby osobników do celów ściśle naukowych, określonych jako „połowy wielorybów na podstawie specjalnych zezwoleń”;

B.  mając na uwadze, że bez względu na to moratorium kilka państw nadal prowadzi połów wielorybów w celach zarobkowych; mając na uwadze, że od ustanowienia moratorium w rzeczywistości wzrosła liczba wielorybów zabijanych na podstawie specjalnych zezwoleń w związku z rzekomymi badaniami naukowymi; mając na uwadze, że Japonia od dziesięcioleci prowadzi połowy wielorybów na podstawie specjalnych zezwoleń;

C.  mając na uwadze, że połowy wielorybów są przyczyną cierpienia poszczególnych zwierząt i stanowią zagrożenie dla statusu ochrony populacji wielorybów w ogóle;

D.  mając na uwadze, że w orzeczeniu z dnia 31 marca 2014 r. MTS nakazał wstrzymanie corocznego połowu wielorybów prowadzonego przez Japonię w ramach programu JARPA II ze względu na „brak wartości naukowej” oraz na fakt, że wbrew temu, co twierdziła sama Japonia, wydawane przez nią zezwolenia nie dotyczyły badań naukowych;

E.  mając na uwadze, że w październiku 2015 r. Japonia złożyła w ONZ oświadczenie o uznaniu jurysdykcji MTS, lecz z wyłączeniem wszelkich sporów wynikających z badania, ochrony, wykorzystywania żywych zasobów morskich lub gospodarowania nimi, a także dotyczących tych kwestii lub z nimi związanych, skutecznie wykluczając możliwość kwestionowania przed MTS japońskiego programu specjalnych zezwoleń na połowy wielorybów;

F.  mając na uwadze, że w listopadzie 2015 r. Japońska Agencja Rybołówstwa powiadomiła Międzynarodową Komisję Wielorybniczą o zamiarze wznowienia połowów wielorybów w ramach nowego programu badań naukowych dotyczących wielorybów (New Scientific Research Whale Programme – NEWREP-A);

G.  mając na uwadze, że zespół ekspertów naukowych Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej, który rozpatrzył program NEWREP-A i dokonał jego przeglądu, stwierdził, że w przedmiotowym wniosku nie dowiedziono zasadności uśmiercania zwierząt w celu pobrania próbek umożliwiających osiągnięcie wskazanych celów;

H.  mając na uwadze, że nadrzędnym celem musi być ochrona bioróżnorodności, w tym ochrona gatunków; mając na uwadze, że dyrektywa siedliskowa określająca stanowisko Wspólnoty dotyczące wielorybów (i delfinów) nie zezwala na wznowienie połowów w celach zarobkowych którejkolwiek z populacji wielorybów w wodach UE;

I.  mając na uwadze, że UE i państwa członkowskie krytykują Japonię w związku z wznowieniem połowów i niedostatecznym uwzględnianiem wytycznych zawartych w opinii MTS z 2014 r.; mając na uwadze, że w grudniu 2015 r. przyłączyły się one do démarche wystosowanego przez Nową Zelandię wobec rządu Japonii;

J.  mając na uwadze, że Japonia jest strategicznym partnerem UE, a odnośne stosunki dwustronne opierają się na wspólnych wartościach, w tym na głębokiej wierze w zasadność skutecznego multilateralizmu i oparty na prawie międzynarodowy porządek;

1.  wyraźnie wspiera utrzymanie światowego moratorium na połowy wielorybów w celach zarobkowych oraz zakazu międzynarodowego handlu zarobkowego produktami z wielorybów; wzywa do zaprzestania nieuzasadnionych „połowów wielorybów do celów badań naukowych” oraz wspiera wyznaczenie znacznych obszarów oceanów i mórz jako rezerwatów, w których połowy wielorybów są bezterminowo zabronione;

2.  wyraża głębokie przekonanie, że decyzja o wznowieniu połowów wielorybów w ramach nowego programu NEWREP-A umożliwi zabicie 333 płetwali karłowatych w Oceanie Antarktycznym w sezonie 2015–2016 oraz łącznie około 4 000 wielorybów w całym 12-letnim okresie;

3.  wyraża głębokie ubolewanie, że wznawiając połowy wielorybów, Japonia jawnie lekceważy orzeczenie MTS; uważa, że tym samym połowy te stanowią naruszenie norm Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej oraz prawa międzynarodowego, a także zagrażają ochronie bioróżnorodności i ekosystemów morskich; podkreśla, że prawdziwe badania naukowe nie wymagają systematycznego zabijania wielorybów na dużą skalę; wzywa Japonię do niezwłocznego zaprzestania działalności związanej z połowami wielorybów oraz do stosowania się do ustaleń Komitetu Naukowego Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE przyłączyła się do démarche w celu przekazania Japonii swoich poważnych zastrzeżeń; apeluje do Komisji, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Rady o wezwanie Japonii do wypełniania przyjętych przez nią zobowiązań międzynarodowych w zakresie ochrony ssaków morskich;

5.  wyraża ubolewanie, że pomimo dyplomatycznego démarche i licznych protestów międzynarodowych Japonia dotychczas nie zrewidowała swojej decyzji; wzywa UE i jej państwa członkowskie do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu rozwiązania tego problemu na drodze dialogu politycznego oraz za pośrednictwem Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej;

6.  apeluje do Komisji, ESDZ i państw członkowskich o znalezienie właściwych mechanizmów umożliwiających stałą współpracę z Japonią w kwestii połowów wielorybów do celów badań naukowych z zamiarem doprowadzenia do zaniechania tego rodzaju działalności;

7.  popiera rezolucję 2014-5 przyjętej przez Międzynarodową Komisję Wielorybniczą, zgodnie z którą każde kolejne zezwolenie na połowy wielorybów powinno być udzielane wyłącznie po przeprowadzeniu przeglądu o charakterze międzynarodowym, w tym przez Komitet Naukowy Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej; wzywa Międzynarodową Komisję Wielorybniczą do włączenia orzeczenia MTS do swoich praktyk oraz do odpowiedniego dostosowania swoich przepisów; podkreśla potrzebę podjęcia pilnych działań w celu wzmocnienia Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej w tym względzie i apeluje do państw członkowskich o wywieranie presji w celu podjęcia koniecznych decyzji podczas następnego posiedzenia Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej w październiku;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Japonii.