Návrh uznesenia - B8-0855/2016Návrh uznesenia
B8-0855/2016

NÁVRH UZNESENIA o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0702/2014 a B8-0703/2016
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Renate Sommer v mene poslaneckého klubu PPE
Renata Briano v mene skupiny S&D
Julie Girling, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR
Frédérique Ries v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0853/2016

Postup : 2016/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0855/2016
Predkladané texty :
B8-0855/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0855/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016

(2016/2600(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu Medzinárodnej veľrybárskej komisie (IWC) o nulových kvótach („moratórium“) pre komerčný lov veľrýb, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1986,

–  so zreteľom na uznesenie č. 2014/5 prijaté Medzinárodnou veľrybárskou komisiou na jej 65. zasadnutí v septembri 2014,

–  so zreteľom na ciele v oblasti biodiverzity z Aichi dohodnuté v rámci Medzinárodného dohovoru o biologickej diverzite,

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch)[1],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o akcii Spoločenstva v súvislosti s lovom veľrýb[2],

–  so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora (MSD) z 31. marca 2014 vo veci lovu veľrýb v Antarktíde (Austrália/Japonsko: so zapojením Nového Zélandu),

–  so zreteľom na demarš týkajúci sa obnovenia lovu veľrýb v Južnom oceáne Japonskom v rámci nového programu vedeckého výskumu veľrýb (program NEWREP-A), ktorý EÚ podpísala v decembri 2015,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (O-000058/2016 – B8 – 0702/2016 a O-000059/2016 – B8 – 0703/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže v roku 1982 Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC) zaviedla moratórium na všetok komerčný lov veľrýb, ktorý je stále v platnosti, s cieľom chrániť populácie veľrýb pred vyhynutím a umožniť im zotaviť sa; keďže moratórium pripúšťa výnimky na lov veľrýb len v prípade obmedzeného množstva zvierat výlučne na vedecké účely, čo sa označuje ako „lov veľrýb na základe zvláštneho povolenia“;

B.  keďže napriek tomuto moratóriu komerčný lov veľrýb naďalej praktizujú viaceré krajiny; keďže od zavedenia moratória sa v skutočnosti zvýšil počet veľrýb zabitých na základe zvláštneho povolenia na údajný vedecký výskum; keďže takýto lov veľrýb na základe zvláštneho povolenia Japonsko vykonáva už desaťročia;

C.  keďže lov veľrýb spôsobuje jednotlivým zvieratám veľké utrpenie a celkovo ohrozuje stav ochrany populácie veľrýb;

D.  keďže vo svojom rozsudku z 31. marca 2014, MSD nariadil zastavenie japonského ročného lovu veľrýb na základe jeho programu JARPA II pre „nedostatočnú vedeckú prospešnosť“ a z dôvodu, že vydané povolenia v rozpore s tvrdením Japonska neslúžili na vedecký výskum;

E.  keďže v októbri 2015 Japonsko odovzdalo OSN vyhlásenie, v ktorom uznalo jurisdikciu MSD, avšak s výnimkou v prípade všetkých sporov týkajúcich, resp. vzťahujúcich sa na výskum alebo ochranu, riadenie alebo využívanie živých morských zdrojov, čím de facto vylúčilo možnosť v budúcnosti podať MSD sťažnosti na jeho lov veľrýb na základe zvláštneho povolenia;

F.  keďže v novembri 2015 japonská agentúra pre rybolov oznámila IWC, že obnoví lov veľrýb počas sezóny 2015 – 2016 v rámci nového programu vedeckého výskumu veľrýb (program NEWREP-A);

G.  keďže expertná skupina vedcov IWC, ktorá preskúmala a zrevidovala program NEWREP-A, dospela k záveru, že návrh nepreukázal potrebu smrteľných vzoriek na dosiahnutie stanovených cieľov;

H.  keďže prvoradým cieľom musí byť ochrana biodiverzity vrátane ochrany druhov; keďže smernica EÚ o biotopoch, v ktorej je vymedzená pozícia Spoločenstva k problematike veľrýb (a delfínov), neumožňuje obnovenie komerčného lovu žiadnej populácie veľrýb vo vodách EÚ;

I.  keďže EÚ a jej členské štáty kritizujú Japonsko za to, že obnovilo činnosti lovu veľrýb a v dostatočnej miere nezohľadňuje usmernenia uvedené v stanovisku MSD z roku 2014; keďže v decembri 2015 sa pripojili k demaršu Nového Zélandu voči vláde Japonska;

J.  keďže Japonsko je strategickým partnerom EÚ a dvojstranné partnerstvo je založené na spoločných hodnotách vrátane pevnej viery v účinný multilateralizmus a medzinárodný poriadok založený na pravidlách;

1.  dôrazne podporuje zachovanie globálneho moratória na komerčný lov veľrýb a zákazu medzinárodného obchodu s výrobkami z veľrýb; naliehavo žiada skončenie neodôvodneného „lovu veľrýb na vedecké účely“ a podporuje vyhlásenie dostatočne veľkých oceánskych a morských oblastí za chránené územia, v ktorých by sa lov veľrýb trvalo zakázal;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že rozhodnutie obnoviť lov veľrýb v rámci nového programu NEWREP-A umožňuje zabitie 333 vráskavcov malých v Antarktickom oceáne v sezóne 2015 – 2016 a celkovo takmer 4 000 veľrýb počas celého 12-ročného obdobia;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že obnovením lovu veľrýb Japonsko jasne ignoruje rozsudok MSD; domnieva sa, že lov je preto v rozpore s normami IWC a medzinárodným právom a ohrozuje ochranu biodiverzity a morských ekosystémov; zdôrazňuje, že skutočný vedecký výskum nevyžaduje rozsiahle a pravidelné zabíjanie veľrýb; vyzýva Japonsko, aby okamžite zastavilo svoje činnosti lovu veľrýb a dodržiavalo závery Vedeckého výboru IWC;

4.  víta účasť EÚ na demarši, čím Japonsku tlmočí svoje vážne obavy; vyzýva Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Radu, aby naliehali na Japonsko, aby dodržiavalo svoje medzinárodné záväzky v oblasti ochrany morských cicavcov;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Japonsko doteraz neprehodnotilo svoje rozhodnutie napriek diplomatického demaršu a rozsiahlym medzinárodným protestom; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie o vyriešenie tejto otázky politickým dialógom a prostredníctvom IWC;

6.  vyzýva Komisiu, ESVČ a členské štáty na nájdenie primeraných mechanizmov, aby mohli trvalo spolupracovať s Japonskom v otázke lovu veľrýb na vedecké účely s cieľom zrušiť túto prax;

7.  súhlasí s uznesením IWC č. 2014/5, podľa ktorého by sa nemalo udeliť žiadne ďalšie povolenie lovu veľrýb bez predchádzajúceho medzinárodného preskúmania, a to aj Vedeckým výborom IWC; naliehavo vyzýva IWC, aby rozsudok MSD zahrnula do svojich pracovných postupov a zodpovedajúco prispôsobila svoje pravidlá; zdôrazňuje potrebu urýchlene konať s cieľom posilniť IWC v tejto súvislosti a vyzýva členské štáty, aby sa na najbližšom zasadaní IWC v októbri usilovali o prijatie potrebných rozhodnutí;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Japonska.