Förslag till resolution - B8-0855/2016Förslag till resolution
B8-0855/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-0702/2016 och B8-0703/2016
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Renate Sommer för PPE-gruppen
Renata Briano för S&D-gruppen
Julie Girling, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen
Frédérique Ries för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0853/2016

Förfarande : 2016/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0855/2016
Ingivna texter :
B8-0855/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-0855/2016

Europaparlamentets resolution om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016

(2016/2600(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Internationella valfångstkommissionens (IWC) överenskommelse om nollgräns för kommersiell valfångst (”moratoriet”), som trädde i kraft 1986,

–  med beaktande av resolution 2014-5, som antogs av Internationella valfångstkommissionen vid dess 65:e sammanträde i september 2014,

–  med beaktande av Aichimålen för biologisk mångfald, som antogs med stöd av den internationella konventionen om biologisk mångfald,

–  med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet)[1],

–  med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2009 om gemenskapens agerande i fråga om valfångst[2],

–  med beaktande av Internationella domstolens dom av den 31 mars 2014 i målet om valfångst i Antarktis (Australien mot Japan, med deltagande från Nya Zeeland),

–  med beaktande av den démarche som EU undertecknade i december 2015 och handlade om att Japan återupptagit valfångsten i Södra ishavet med stöd av det nya programmet för vetenskaplig forskning kring valar (New Scientific Research Whale Programme, NEWREP-A),

–  med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 och O‑000059/2016 – B8-0703/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  1982 införde Internationella valfångstkommissionen (IWC) ett moratorium för all kommersiell valfångst. Moratoriet är fortfarande i kraft och syftar till att skydda bestånden mot utrotning och låta dem återhämta sig. Moratoriet medger undantag för valfångst endast när det gäller begränsade mängder djur för strikt vetenskapliga ändamål. Detta kallas för ”valfångst med särskilt tillstånd”.

B.  Trots detta moratorium fortsätter ett flertal länder att bedriva kommersiell valfångst. Sedan moratoriet infördes har antalet valar som dödats med stöd av dessa särskilda tillstånd för vad som uppges vara vetenskapliga forskningsändamål i själva verket ökat. Japan har i flera årtionden bedrivit valfångst med stöd av särskilda tillstånd.

C.  Valfångsten åsamkar svåra lidanden för enskilda djur och utgör ett hot mot bevarandestatusen för hela valpopulationer.

D.  I sin dom av den 31 mars 2014 beordrade Internationella domstolen Japan att upphöra med sin årliga jakt på valar, som bedrivs utgående från landets program JARPA II. Domen motiverades med att valfångsten ”saknade vetenskapligt värde” och valfångsten med stöd av tillstånden inte bedrevs för några vetenskapliga forskningsändamål, såsom Japan påstod.

E.  I oktober 2015 deponerade Japan en förklaring hos FN, där landet erkände Internationella domstolens dom. I förklaringen ingick emellertid ett undantag som gällde alla tvister som uppstod till följd av, berörde eller hade anknytning till forskning kring eller bevarande, skötsel eller utnyttjande av havets levande resurser, vilket innebar att det i själva verket gjordes omöjligt att i framtiden inför Internationella domstolen framställa invändningar mot Japans program för valfångst med stöd av särskilda tillstånd.

F.  I november 2015 anmälde det japanska fiskeriverket till Internationella valfångstkommissionen att Japan skulle återuppta valfångsten med stöd av det nya programmet för vetenskaplig forskning kring valar (New Scientific Research Whale Programme, NEWREP-A).

G.  Den expertpanel från Internationella valfångstkommissionen som behandlade och såg över NEWREP-A kom fram till att förslaget inte påvisade att provtagning med dödlig utgång behövdes för att de mål som angetts skulle uppnås.

H.  Huvudmålet måste vara skydd av den biologiska mångfalden, vilket även omfattar bevarandet av arter. I EU:s habitatdirektiv definieras gemenskapens ståndpunkt i fråga om valar (och delfiner), och det direktivet tillåter inte att något som helst av valbestånden i EU:s vatten på nytt började utsättas för kommersiell valfångst.

I.  EU och dess medlemsstater har kritiserat Japan för att ha återupptagit verksamheten och för att inte ta tillräcklig hänsyn till vägledningen i Internationella domstolens utlåtande från 2014. I december 2015 gick de samman med Nya Zeeland i en démarche till den japanska regeringen.

J.  Japan är en strategisk partner till EU och de bilaterala förbindelserna grundar sig på gemensamma värden, bland vilka märks en fast övertygelse om värdet av effektiv multilateralism och en regelbaserad internationell ordning.

1.  Europaparlamentet uttalar sitt starka stöd för att det globala moratoriet för kommersiell valfångst får finnas kvar, liksom ett förbud mot internationell kommersiell handel med valprodukter. Parlamentet yrkar med kraft på ett slut på den omotiverade ”vetenskapliga valfångsten” och stöder tanken på att omfattande skyddsområden med förbud mot all valfångst på obestämd tid ska inrättas i världshaven och andra hav.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över att beslutet att återuppta valfångsten med stöd av det nya programmet NEWREP-A skulle tillåta att 333 vikvalar dödades i Södra ishavet under säsongen 2015–2016 och att sammanlagt nästan 4 000 valar skulle dödas under hela tolvårsperioden.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt att Japan, genom att återuppta valfångsten, uppenbart inte bryr sig om Internationella domstolens dom och anser att jakten således strider mot både IWC:s standarder och mot internationell rätt, och undergräver skyddet för den biologiska mångfalden och de marina ekosystemen. Parlamentet framhåller att seriös vetenskaplig forskning inte kräver att valar regelbundet dödas i stor skala. Parlamentet uppmanar Japan att omedelbart sluta med valfångsten och att rätta sig efter slutsatserna från IWC:s vetenskapliga kommitté.

4.  Europaparlamentet välkomnar att EU deltagit i démarchen för att framföra sina allvarliga betänkligheter till Japan. Parlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och rådet att med kraft uppmana Japan att förbinda sig att fullgöra sina internationella skyldigheter när det gäller skyddet av havsdäggdjur.

5.  Europaparlamentet beklagar att Japan ännu inte omprövat sitt beslut, trots den diplomatiska démarchen och utbredda internationella protester. Parlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att göra sitt yttersta för att lösa denna fråga genom politisk dialog och genom IWC.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att finna lämpliga mekanismer för fortlöpande kontakter med Japan kring frågan om vetenskaplig valfångst, i syfte att fångsten ska upphöra.

7.  Europaparlamentet ställer upp bakom IWC:s resolution 2014–5, enligt vilken inga fler tillstånd till valfångst bör beviljas utan föregående internationell översyn, bland annat genom försorg av IWC:s vetenskapliga kommitté. Parlamentet uppmanar med kraft IWC att ta med Internationella domstolens dom i sina arbetsrutiner och anpassa sina regler efter den. Parlamentet framhåller att man snabbt måste agera för att stärka IWC i detta hänseende, och uppmanar medlemsstaterna till kraftfulla insatser för att de beslut som behövs ska fattas vid IWC:s nästa sammanträde i oktober.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Japans regering och parlament.