Процедура : 2016/2695(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0857/2016

Внесени текстове :

B8-0857/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0311

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 492kWORD 90k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0851/2016
29.6.2016
PE585.294v01-00
 
B8-0857/2016

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно полезните взаимодействия между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (2016/2695(RSP))


Роза Д'Амато, Давид Борели, Изабела Адолфини, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно полезните взаимодействия между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (2016/2695(RSP))  
B8-0857/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 4, член 162 и членове 174 – 190 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство(1) (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(7),

–  като взе предвид Регламент № 1291/2013 на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO(8),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 юли 2013 г., озаглавено „Преодоляване на иновационната пропаст“ (2013/C 218/03),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 20 ноември 2014 г., озаглавено „Мерки в подкрепа на създаването на „екосистеми“ от стартиращи предприятия в областта на високите технологии“ (2014/C 415/02),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно „Интелигентно специализиране: изграждане на мрежи за върхови постижения за ефективна политика на сближаване“(9),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2014 г., озаглавено „Научните изследвания и иновациите като източници за възстановяване на растежа“ (СOM(2014)0339),

–  като взе предвид Шестия доклад на Комисията от 23 юли 2014 г. за икономическото, социалното и териториалното сближаване, озаглавен „Инвестиции за работни места и икономически растеж“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

–  като взе предвид наръчника на Комисията от 2014 г., озаглавен „Постигане на синергии между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други програми на Европейския съюз за научни изследвания, иновации и конкурентоспособност“,

–  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно „Инвестиции за работни места и икономически растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз“(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г., озаглавена „Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 – 2020 г.“(11),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през програмния период 2014 – 2020 г. политиката на сближаване продължава да представлява основния инструмент на ЕС, обхващащ всички региони, за инвестиции в реалната икономика, и следва да спомогне за намаляването на икономическите, социалните и териториалните неравенства, които се задълбочиха от икономическата и финансова криза и политиките на строги икономии и бюджетни ограничения;

Б.  като има предвид, че политиката на сближаване е изградена на основата на нейните три инструмента: Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), с по-широка координация по общата стратегическа рамка (ОСР) с фондовете за развитие на селските райони, по-конкретно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за морския и рибния сектор – Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);   

В.  като има предвид, че за всички тези пет фонда – европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), бяха установени общи разпоредби с Регламента за общоприложимите разпоредби, като същевременно специфичните правила за всеки ЕСИ фонд и за целта „Европейско териториално сътрудничество“ са определени в отделни регламенти;

Г.  като има предвид, че с цел извличане на оптимална добавена стойност от инвестициите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза в областта на научните изследвания и иновациите, следва да се търсят полезни взаимодействия най-вече по линия на ЕСИ фондовете и програма „Хоризонт 2020“;

Д.  като има предвид, че интелигентната специализация може да се определи като „стратегически подход към икономическото развитие посредством целева подкрепа за научните изследвания и иновациите“ и като има предвид, че отдава приоритет на инвестициите в научни изследвания и иновации, които развиват съществуващите или потенциалните предимства на регионите, гарантирайки по този начин по-ефективното използване на публичните средства и стимулирайки частните инвестиции;

Е.  като има предвид, че логиката на укрепване на полезните взаимодействия между програмата „Хоризонт 2020“ и ЕСИ фондове се състои в изграждането на значими взаимодействия между инвестиционните стратегии и намеси като начин за оказване на значително въздействие върху икономиката, като се съчетават ориентирани към местните условия инвестиции в иновации в приоритетите за интелигентна специализация с инициативи за научни изследвания и иновации на световно равнище, като по този начин се гарантира по-голямо въздействие на средствата;

Ж.  като има предвид, че в новите програми за периода 2014 – 2020 г. се изисква държавите членки и регионите да създадат „регионални иновационни стратегии за интелигентна специализация“ (RIS3), което е предварително условие за получаване на средства от ЕФРР за научни изследвания и иновации;

З.  като има предвид, че в рамките на процеса на насърчаване на полезните взаимодействия трябва да се разгледат комбинирано три равнища на действие – стратегическо, програмно и проектно равнище; като има предвид, че стратегическото и програмното равнище са от решаващо значение за осигуряването на приемственост в политиката и дългосрочна визия и решителност в прилагането на стратегията;

И.  като има предвид, че тъй като начините за планиране и изпълнение варират между Рамковата програма/„Хоризонт 2020“ и ЕСИ фондове, наръчникът относно постигането на синергии предвижда план от пет типови действия със синергичен характер на равнището на изпълнение на проекта;

Й.  като има предвид, че Комисията прие съобщение относно приноса на ЕСИ фондове за стратегията за растеж на ЕС, Плана за инвестиции и приоритетите на Комисията за следващото десетилетие, което всъщност е докладът, предвиден в член 16 от общоприложимите разпоредби за фондовете, относно изпълнението им до момента, в който са включени и резултатите от преговорите с всички държави членки по споразумения и програми за партньорство и основните предизвикателства за всяка държава;

1.  подчертава, че е изключително важно да се гарантират оптимални полезни взаимодействия между „Хоризонт 2020“ и ЕСИ фондове, за да може да се посрещне все по-големият конкурентен натиск от страна на световните пазари и за да се увеличи въздействието и ефективността на публичното финансиране;

2.  подчертава факта, че Регламентът за общоприложимите разпоредби за ЕСИ фондове включва за пръв път законови правомощия за максимално увеличаване на полезните взаимодействия между тези два инструмента, но също и с други програми като COSME, Еразъм+ и Механизма за свързване на Европа; припомня, че новата рамка на политиката на сближаване се фокусира върху ограничен брой цели на политиката и четири приоритетни области с голям потенциал за растеж, а именно научни изследвания и иновации, МСП, информационни и комуникационни технологии и нисковъглеродна икономика;

3.  посочва, че полезните взаимодействия следва да съдействат за изпълнението на стратегиите за интелигентна специализация, които са предварителните условия за инвестициите в научни изследвания и иновации;

4.  подчертава, че при насърчаването на полезните взаимодействия е абсолютно необходимо да се стимулира стратегическото сътрудничество между публичните органи, отговарящи за проектирането на програмите, както и да се координират инвестициите в научни изследвания и иновации в определените приоритетни области, които допринасят за конкурентоспособността и растежа;

5.  подчертава, че пълната съгласуваност и полезните взаимодействия между всички инструменти на ЕС следва да бъдат гарантирани, за да се избегне припокриване или противоречия между тях или между различните равнища на изпълнение на политиката; в тази връзка изразява съжаление, че създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) не само доведе до намаляването с 2,2 млрд. евро на бюджета на „Хоризонт 2020“, като ограничи способността на програмата да изпълнява целите си и подкопа обявената политика на Съюза, съгласно която инвестициите в научни изследвания осигуряват най-добрия мултипликационен коефициент за излизане от кризата, но също така доказа несъвместимостта на този фонд със залегналите в Договорите целите за социално, икономическо и териториално сближаване;

6.  отбелязва, че през програмния период 2014—2020 г. политиката на сближаване позволява финансовите инструменти да играят по-голяма роля, но припомня, че съгласно съображение 53 от Регламент № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, финансовите инструменти следва да се използват като допълнителна подкрепа, въз основа на предварителна оценка, която доказва, че те са по-ефективни за постигането на целите на политиката на Съюза от други форми на финансиране от Съюза, включително безвъзмездните средства;

7.  посочва, че прилагането на ефективна политика на полезни взаимодействия изисква ясно оперативно определение за това какво представлява взаимодействие и какво не, както и че простото добавяне на средства или прехвърлянето на ресурси от един фонд към друг със сигурност не представлява каквото и да било взаимодействие; подчертава, че структурата на полезни взаимодействия трябва да бъде проста и фокусирана, за да се постигнат, чрез комбинация от фактори, повече резултати отколкото от сбора на различните елементи, взети поотделно; подчертава, че предварително условие за постигането на полезни взаимодействия е да се използват в пълна степен възможностите, които предлага конфигурацията преди взаимодействията; в този контекст призовава да се установи връзка между стратегията за полезни взаимодействия и подробните прегледи на изпълнението на структурните фондове и програма „Хоризонт 2020“, за да се гарантира, че полезните взаимодействия не служат като претекст да си затваряме очите за добре документирани, често повтарящи се проблеми с изпълнението, които засягат редица държави членки;

8.  отбелязва, че полезните взаимодействия с други политики и инструменти трябва да бъдат допълнително засилени, с цел да се постигне максимално въздействие на инвестициите; припомня в този контекст бюджетния пилотен проект на ЕС „Път към високи постижения“ (S2Е), който продължава да подкрепя регионите на 13 държави членки в разработването и използването на полезните взаимодействия между ЕСИ фондове; подчертава, че е важно също да се идентифицират съответните области на специализация в други региони и държави членки с оглед на съвместната работа с тях, по-добрата им подготовка за възможности за многонационални проекти и международната им свързаност;

9.  припомня, че финансирането по „Хоризонт 2020“ е недостатъчно и много проекти, оценени като отлични, не могат да получат финансиране; подчертава, че трябва да бъде освободено алтернативно финансиране, например безвъзмездните средства по ЕСИФ биха могли да поемат отлични проекти по „Хоризонт 2020“ с помощта на печата за високи постижения; предлага техният отличен статус, преценен по „Хоризонт 2020“, да се приема предварително, тъй като критериите за оценяване съответстват на предвижданите в Регламента за общоприложимите разпоредби за съответната тематична цел (например „засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите“);

10.  ето защо отново изтъква значението на хармонизиране на съдържанието и критериите за подбор за финансиране от ЕСИ фондове с типовите дейности по „Хоризонт 2020“, за да може да се предостави подкрепа по линия на ЕСИ фондове за проектите, които отговарят на минималните изисквания за оценка по „Хоризонт 2020“, но които не могат да бъдат финансирани поради липсата на бюджет за „Хоризонт 2020“;

11.  призовава за система за наблюдение, която да следи успеха на полезните взаимодействия, за да се разпространяват най-добрите практики и да се увеличи тяхното въздействие преди прегледа на стратегията „Европа 2020“;

12.  подчертава факта, че членът на Комисията, отговарящ за изследванията, науката и иновациите, трябва значително да подобри координацията на инициативите в областта на иновациите в ЕС, внасяйки съществени законодателни и оперативни корекции в някои от тях и гарантирайки, че финансирането на свързаните с иновации дейности продължава да бъде тясно свързано с действителните резултати и е насочено към постигането на осезаеми резултати в целия Съюз; в тази връзка подчертава, че преди създаването на нов орган или организация в тази област е изключително важно, от политическа гледна точка, да се използват в пълна степен всички възможности на съществуващите органи;

13.  обръща внимание на въпроса за връзката между „Хоризонт 2020“ и ЕСИ фондове от гледна точка на сигурността (необходимостта от наличие на еднакво равнище на ИКТ инфраструктура в целия ЕС), както и производственото измерение на тази връзка; би приветствал хармонизирането на структурите за ИКТ сигурност, така че регламентите за ЕСИ фондове за следващия програмен период да разгледат също така тези аспекти, и подчертава, че трябва да бъдат осигурени достатъчно финансови средства за тази цел;

14.  отправя искане до Комисията да представи съобщение относно прилагането на полезни взаимодействия предвид факта, че с изключение на едно позоваване на техния потенциал в използването на оскъдните инвестиционни ресурси и на общите перспективи за справяне с новите предизвикателства в бъдеще, този аспект липсва в нейния доклад, изготвен в съответствие с член 16 от Регламента за общоприложимите разпоредби, докато специфичните за всяка държава препоръки (СДП) са част от тези взаимодействия;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470.

(4)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.

(5)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 303.

(6)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281.

(7)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(8)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104.

(9)

Приети текстове, P7_TA(2014)0002.

(10)

Приети текстове, P8_TA(2015)0308.

(11)

Приети текстове, P8_TA(2015)0419.

Правна информация - Политика за поверителност