Διαδικασία : 2016/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0857/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0857/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0311

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 490kWORD 91k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0851/2016
29.6.2016
PE585.294v01-00
 
B8-0857/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2016/2695(RSP))


Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2016/2695(RSP))  
B8-0857/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 162 και 174 έως 190,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας(1) (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 30ής Ιουλίου 2013 με τίτλο «Κάλυψη του χάσματος καινοτομίας» (2013/C 218/03),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών της 20ής Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Μέτρα για την υποστήριξη της δημιουργίας περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας» (2014/C 415/02),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2014, με τίτλο «Η έρευνα και η καινοτομία ως πηγές ανανέωσης της οικονομικής ανάπτυξης» (COM(2014)0339),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2014 για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2014 σχετικά με την ενεργοποίηση των συνεργειών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του «Ορίζοντας 2020» και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης για την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής κατά την περίοδο οικονομικού προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μέσο της ΕΕ, που καλύπτει όλες τις περιοχές, για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, που επιδεινώθηκαν από την οικονομική και δημοσιονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής συγκροτήθηκε γύρω από τη σύνδεση των τριών μέσων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), από κοινού με ένα ευρύτερο συντονισμό με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ), με τα ταμεία για την αγροτική ανάπτυξη, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και, για τον τομέα των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·   

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίστηκαν κοινές διατάξεις για τα πέντε αυτά ταμεία — τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – στο πλαίσιο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ενώ οι ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται για κάθε ένα από τα ΕΔΕΤ και για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας αποτέλεσαν αντικείμενο ξεχωριστών κανονισμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία από τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, θα πρέπει να αναζητηθούν συνέργειες, ιδίως μεταξύ των ΕΔΕΤ και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

Ε.  Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευφυής εξειδίκευση μπορεί να οριστεί ως «μια στρατηγική προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω στοχευμένης στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας», και ότι δίδεται προτεραιότητα σε επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, οι οποίες συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των υφιστάμενων ή δυνητικών πλεονεκτημάτων των περιφερειών, διασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, την αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων κεφαλαίων, και παρέχοντας κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογική της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος Ορίζων 2020 και των ΕΔΕΤ βασίζεται στην επίτευξη ουσιαστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ επενδυτικών στρατηγικών και παρεμβάσεων, ώστε να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία, συνδυάζοντας τις επενδύσεις στην καινοτομία με τοπική διάσταση για προτεραιότητες έξυπνης εξειδίκευσης με τις πρωτοβουλίες καινοτομίας παγκοσμίου κύρους, με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερου αντίκτυπου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο νέο προγραμματισμό 2014-2020, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες οφείλουν να δημιουργήσουν μια «περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση» (RIS3), που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση των επενδυτικών κεφαλαίων από την ΕΤΠΑ για την έρευνα και την καινοτομία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διαδικασία της προώθησης συνεργειών, τρία επίπεδα δράσης πρέπει να εξεταστούν συνδυαστικά - στρατηγική, προγραμματισμός και σχεδιασμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα στρατηγικής και προγραμματισμού είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της πολιτικής και ένα μακροπρόθεσμο όραμα και βούληση στην υλοποίηση της στρατηγικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι τα μέσα σχεδιασμού και χορήγησης διαφέρουν μεταξύ του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και των ΕΔΕΤ, ο «οδηγός για τις συνέργειες», προβλέπει την κατάταξη των συνεργειών σε πέντε δράσεις σε επίπεδο υλοποίησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με τη συμβολή των ΕΔΕΤ στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, το επενδυτικό σχέδιο και τις προτεραιότητες της Επιτροπής για την επόμενη δεκαετία, που συνιστούν στην πραγματικότητα την έκθεση, που προβλέπει το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τη μέχρι τούδε εφαρμογή τους, και η οποία περιλαμβάνει, επίσης τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις συμφωνίες και τα προγράμματα εταιρικής σχέσης, καθώς και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα·

1.  τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται η βέλτιστη συνέργεια μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της ολοένα αυξανόμενης ανταγωνιστικής πίεσης από τις παγκόσμιες αγορές, και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και της απόδοσης της δημόσιας χρηματοδότησης·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ περιλαμβάνει για πρώτη φορά μια νομική εντολή για μεγιστοποίηση των συνεργειών, όχι μόνο μεταξύ των δύο αυτών μέσων, αλλά και με άλλα προγράμματα, όπως το COSME, το Erasmus + και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»· υπενθυμίζει ότι το νέο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής και τέσσερις τομείς προτεραιότητας με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, την έρευνα και καινοτομία, τις ΜΜΕ, την πληροφόρηση και επικοινωνία, και τις τεχνολογίες και την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

3.  επισημαίνει ότι οι συνέργειες θα πρέπει να συμβάλουν στην υλοποίηση των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης που είναι η εκ των προτέρων προϋπόθεση για την έρευνα και τις επενδύσεις στην καινοτομία·

4.  τονίζει ότι στην προώθηση συνεργειών, η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων αρχών που είναι αρμόδιες για το σχεδιασμό των προγραμμάτων είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι είναι οι συντονισμένες επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία στους καθορισμένους τομείς προτεραιότητας που υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη·

5.  τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ όλων των μηχανισμών της ΕΕ προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις ή αντιφάσεις μεταξύ τους ή μεταξύ των διαφόρων επιπέδων υλοποίησης της πολιτικής· θεωρεί λυπηρό, σε αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) όχι μόνο οδήγησε στη μείωση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» κατά 2,2 δις ευρώ, περιορίζοντας έτσι την ικανότητά του να εκπληρώσει τους στόχους του και υπονομεύοντας την δεδηλωμένη πολιτική της Ένωσης, που αναγνωρίζει τις επενδύσεις στην έρευνα ως τον καλύτερο συντελεστή πολλαπλασιασμού για την έξοδο από την κρίση, αλλά και κατέδειξε την έλλειψη συνοχής του εν λόγω ταμείου με τους στόχους της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες·

6.  σημειώνει ότι κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής επιτρέπει στα χρηματοδοτικά μέσα να διαδραματίσουν έναν ισχυρότερο ρόλο, αλλά υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 53 του κανονισμού αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά, βάσει μιας εκ των προτέρων αξιολόγησης, που αποδεικνύει ότι είναι αποτελεσματικότερα για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης από άλλες μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων·

7.  επισημαίνει ότι η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τις συνέργειες, απαιτεί έναν σαφή και λειτουργικό ορισμό για το τι είναι και τι δεν είναι μια συνέργεια και ότι η απλή προσθήκη κεφαλαίων, ή η μεταφορά πόρων από το ένα ταμείο στο άλλο, σίγουρα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως συνέργεια· τονίζει ότι μια δομή υπέρ των συνεργειών πρέπει να είναι απλή και εστιασμένη, προκειμένου να έχει αισθητά περισσότερα αποτελέσματα μέσω του συνδυασμού των εισροών, σε σχέση με την περίπτωση κατά την οποία οι εισροές θα ήταν μεμονωμένες· τονίζει ότι προϋπόθεση για την επίτευξη συνεργειών είναι να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της κατάστασης που προηγήθηκε των συνεργειών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να συνδεθεί η στρατηγική για τις συνέργειες με τη λεπτομερή εξέταση της χρησιμοποίησης τόσο των διαρθρωτικών ταμείων όσο και του προγράμματος Ορίζοντας 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συνέργειες δεν χρησιμεύουν ως πρόσχημα για να παραβλεφθούν ορθά τεκμηριωμένα και συχνά επαναλαμβανόμενα προβλήματα υλοποίησης που απασχολούν πολλά κράτη μέλη·

8.  σημειώνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι συνέργειες με άλλες πολιτικές και άλλους μηχανισμούς προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων· υπενθυμίζει, προς τούτο, το πιλοτικό σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ με τίτλο «κλίμακα αριστείας», το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει την ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ σε περιφέρειες 13 κρατών μελών· υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία που έχει ο εντοπισμός σχετικών τομέων εξειδίκευσης σε άλλες περιφέρειες και κράτη μέλη με στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία, την καλύτερη προετοιμασία για την ανεύρεση ευκαιριών για σχέδια σε πολυεθνικό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία διεθνών διασυνδέσεων·

9.  υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και ότι πολλά έργα που έχουν αξιολογηθεί ως εξαιρετικά, δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση· τονίζει ότι πρέπει να αποδεσμευθούν μέσα εναλλακτικής χρηματοδότησης, π.χ. τα ΕΔΕΤ θα θα μπορούσαν να αναλάβουν επιχορηγήσεις για έργα αριστείας του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με τη βοήθεια της «σφραγίδας αριστείας»· προτείνει το καθεστώς αριστείας τους, όπως αξιολογείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 να είναι εκ των προτέρων παραδεκτό, δεδομένου ότι τα κριτήρια αξιολόγησης αντιστοιχούν με εκείνα που προβλέπονται από τον κανονισμό κοινών διατάξεων για τον σχετικό θεματικό στόχο (δηλαδή «ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»)·

10.  επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστεί το περιεχόμενο και τα κριτήρια επιλογής για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ με δραστηριότητες τύπου «Ορίζοντας 2020», προκειμένου να παρέχεται στήριξη από τα ΕΔΕΤ για έργα που έχουν περάσει επιτυχώς το όριο αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», αλλά που δεν κατέστη δυνατό να χρηματοδοτηθούν λόγω έλλειψης κεφαλαίων από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

11.  ζητεί να εφαρμοστεί ένα σύστημα εποπτείας για την παρακολούθηση της επιτυχίας των συνεργειών προκειμένου να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να αντληθούν διδάγματα πριν από την αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

12.  υπογραμμίζει ότι ο αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία Επίτροπος πρέπει να βελτιώσει σημαντικά τον συντονισμό των πρωτοβουλιών καινοτομίας στην ΕΕ, με σημαντικές νομοθετικές και λειτουργικές προσαρμογές σε ορισμένες από αυτές, διασφαλίζοντας ότι η χρηματοδότηση των σχετικών με την καινοτομία δραστηριοτήτων παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις πραγματικές επιδόσεις και στοχεύει στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων σε όλη την Ένωση· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πριν από την ενδεχόμενη δημιουργία ενός νέου οργάνου ή οργανισμού στον τομέα αυτό, αποτελεί πολιτική επιταγή να αξιοποιηθούν πλήρως όλες τις δυνατότητες των υφιστάμενων οργανισμών·

13.  εφιστά την προσοχή στο θέμα της σχέσης μεταξύ του «Ορίζων 2020» και των ΕΔΕΤ, όσον αφορά την ασφάλεια (δηλαδή την ανάγκη να υπάρχει το ίδιο επίπεδο ΤΠΕ σε όλη την Ευρώπη), και τις δυνατότητες παροχής· τάσσεται υπέρ της εναρμόνισης των δομών ασφαλείας στις ΤΠΕ, έτσι ώστε οι κανονισμοί των ΕΔΕΤ για την επόμενη προγραμματική περίοδο να εξετάσουν επίσης τα ζητήματα αυτά, και τονίζει ότι θα πρέπει προς τούτο να παρασχεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι·

14.  ζητεί να εκδώσει η Επιτροπή ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των συνεργειών, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό, με εξαίρεση μια αναφορά στο δυναμικό τους για την αξιοποίηση σπανιζόντων επενδυτικών πόρων και τις γενικές προοπτικές για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων στο μέλλον, δεν αναλύεται στην έκθεση που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ενώ οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) αποτελούν μέρος των συνεργειών αυτών·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 289.

(3)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 470.

(4)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 259.

(5)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 303.

(6)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 281.

(7)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487

(8)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 104.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0002.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0308.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου