Postupak : 2016/2695(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0857/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0857/2016

Rasprave :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0311

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 266kWORD 86k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0851/2016
29.6.2016
PE585.294v01-00
 
B8-0857/2016

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o sinergijama između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. (2016/2695(RSP))


Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o sinergijama između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. (2016/2695(RSP))  
B8-0857/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 4. i 162. te članke 174. – 190.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo(1) (dalje u tekstu „Uredba o zajedničkim odredbama”),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta”(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005(7),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ(8),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 30. srpnja 2013. naslovljeno „Zatvaranje inovacijskog jaza” (2013/C 218/03),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 20. studenoga 2014. naslovljeno „Mjere potpore za stvaranje ekosustava za novoosnovana poduzeća koja se bave visokom tehnologijom” (2014/C 415/02),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. siječnja 2014. o pametnoj specijalizaciji: umrežavanje centara izvrsnosti za učinkovitu kohezijsku politiku(9),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. lipnja 2014. naslovljenu „Istraživanje i inovacije kao izvori obnovljenog rasta” (COM(2014)0339),

–  uzimajući u obzir Šesto izvješće Komisije od 23. srpnja 2014. o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji naslovljeno „Ulaganja u radna mjesta i rast”,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 26. studenog 2014. naslovljenu „Plan ulaganja za Europu” (COM(2014)0903),

–  uzimajući u obzir vodič Komisije iz 2014. naslovljen „Omogućavanje sinergije između europskih strukturnih i investicijskih fondova, Obzora 2020. i ostalih programa Unije vezanih uz istraživanja, inovacije i konkurentnost”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. rujna 2015. o ulaganju u radna mjesta i rast: promicanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji(10),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. studenoga 2015. o pitanju „Prema pojednostavljenoj kohezijskoj politici usmjerenoj na učinak za razdoblje 2014. – 2020.”(11),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je u financijskom programskom razdoblju od 2014. do 2020. kohezijska politika i dalje glavni instrument EU-a za ulaganja u realno gospodarstvo koji pokriva sve regije, te da bi se njome trebalo doprinijeti smanjenju gospodarskih, društvenih i teritorijalnih nejednakosti na koje negativno utječu nastavak gospodarske i financijske krize, kao i politike štednje i proračunski rezovi;

B.  budući da je kohezijska politika izgrađena na povezivanju triju instrumenata, Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF), uz koordinaciju unutar Zajedničkog strateškog okvira s fondovima namijenjenima za ruralni razvoj, odnosno Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj (EPFRR) i onima namijenjenima za sektor pomorstva i ribarstva, odnosno Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo (EFPR);   

C.  budući da su u okviru Uredbe o zajedničkim odredbama utvrđene zajedničke odredbe za svih pet fondova koji zajedno čine europske strukturne i investicijske fondove, dok su posebna pravila koja se primjenjuju na svaki pojedinačni strukturni i investicijski fond te na cilj europske teritorijalne suradnje sadržana u zasebnim uredbama;

D.  budući da u cilju optimizacije dodane vrijednosti iz ulaganja koja su u cijelosti ili djelomično financirana iz proračuna Unije u području istraživanja i inovacija treba osobito težiti postizanju sinergijskog učinka između djelovanja fondova europskih strukturnih i investicijskih fondova te programa Obzor 2020.;

E.  budući da se pametna specijalizacija može definirati kao „strateški pristup gospodarskom razvoju putem ciljane potpore istraživanju i inovacijama” i budući da se njome daje prioritet ulaganjima u istraživanje i inovacije kojima se iskorištavaju stvarne ili potencijalne prednosti regija, čime se osigurava učinkovitije korištenje javnih sredstava te potiču privatna ulaganja;

F.  budući da je svrha jačanja sinergija između programa Obzor 2020. i europskih strukturnih i investicijskih fondova izgradnja važnih veza između investicijskih strategija i intervencija kojima bi se moglo znatno utjecati na gospodarstvo, pri čemu bi se ulaganja na zemljopisnoj osnovi u inovacije u prioritetnim područjima pametne specijalizacije spojila s vrhunskim inicijativama u području istraživanja i inovacija te tako osigurao veći učinak fondova;

G.  budući da u novom programskom razdoblju od 2014. do 2020. države članice i regije moraju osnovati „regionalne inovacijske strategije za pametnu specijalizaciju” (RIS3), što je preduvjet za primanje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjenih za ulaganja u istraživanje i inovacije;

H.  budući da se u procesu promicanja sinergija treba voditi računa o strateškoj, programskoj i projektnoj razini djelovanja; budući da su strateška i programska razina od ključne važnosti za jamčenje kontinuiteta politika te dugoročne vizije i odlučnosti u provedbi strategije;

I.  budući da se načini planiranja i dodjele sredstava razlikuju između Okvirnog programa/Obzora 2020. i europskih strukturnih i investicijskih fondova u Vodiču o sinergijama klasificirano je pet vrsta aktivnosti koje proizvode sinergijski učinak pri provedbi projekta;

J.  budući da je Komisija usvojila komunikaciju o doprinosu europskih strukturnih i investicijskih fondova strategiji rasta EU-a, Planu ulaganja i prioritetima Komisije u sljedećem desetljeću, koja je zapravo izvješće predviđeno člankom 16. Uredbe o zajedničkim odredbama o fondovima, kao i o njihovoj dosadašnjoj provedbi, a koje sadrži i ishode pregovora sa svim državama članicama o sporazumima o partnerstvu i programima i ključne izazove za svaku pojedinačnu zemlju;

1.  naglašava da je iznimno važno osigurati optimalne sinergije između Obzora 2020. i europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se moglo suočiti sa sve većim pritiskom konkurenata s međunarodnih tržišta i maksimalno povećati učinak i djelotvornost javnog financiranja;

2.  ističe da Uredba o zajedničkim odredbama o europskim strukturnim i investicijskim fondovima prvi put obuhvaća pravni mandat za unapređenje sinergija ne samo između ta dva instrumenta, nego i s drugim programima, kao što su programi COSME, Erasmus + i Instrument za povezivanje Europe; podsjeća da je novi okvir kohezijske politike usmjeren na ograničen broj ciljeva politike i četiri prioritetna područja s visokim potencijalom rasta, a to su: istraživanje i inovacije, mala i srednja poduzeća, informiranje i komunikacija, tehnologije i niskougljično gospodarstvo;

3.  napominje da bi sinergije trebale doprinijeti provedbi strategija pametne specijalizacije koje su preduvjet za ulaganja u istraživanja i inovacije;

4.  naglašava da je pri stimuliranju sinergija nužno poticati stratešku suradnju između javnih tijela odgovornih za izradu programa, ali i koordinirati ulaganja u istraživanje i inovacije u utvrđenim prioritetnim područjima, čime se podupiru konkurentnost i rast;

5.  ističe da je potrebno osigurati potpunu dosljednost i sinergiju među svim instrumentima EU-a kako bi se izbjegla preklapanja i proturječnosti između njih ili na različitim razinama provedbe politike; u tom pogledu izražava žaljenje da je stvaranjem Europskog fonda za strateška ulaganja za 2,2 milijarde EUR smanjen proračun Obzora 2020., čime je umanjena njegova sposobnost za izvršavanje ciljeva i narušena deklarirana politika Unije kojom se potvrđuje da se ulaganjima u istraživanja najviše doprinosi izlasku iz krize, ali čime je dokazana nespojivost tog fonda s ciljevima socijalne, ekonomske i teritorijalne kohezije koji su utvrđeni u Ugovorima;

6.  prima na znanje da kohezijska politika u programskom razdoblju od 2014. do 2020. doprinosi tome da financijski instrumenti imaju važniju ulogu, ali podsjeća da bi se prema uvodnoj izjavi 53. Uredbe br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije financijskim instrumentima trebalo služiti na dopunskoj osnovi, na temelju ex ante evaluacije kojom se dokazuje da su učinkovitiji za postizanje ciljeva politike Unije od drugih oblika financiranja, uključujući bespovratna sredstva;

7.  ističe da provedba učinkovite politike o sinergijama iziskuje jasnu operativnu definiciju toga što se podrazumijeva pod sinergijom, te da se jednostavno zbrajanje fondova i prenošenje sredstava iz jednog fonda u drugi sigurno ne može smatrati sinergijom bilo kakve vrste; naglašava da sinergijska struktura mora biti jednostavna i učinkovita kako bi se spajanjem različitih čimbenika doprinijelo više nego što bi se postiglo korištenjem samostalnih elemenata; ističe da je preduvjet za postizanje sinergija potpuno iskorištavanje mogućnosti koje nudi stanje koje prethodi uspostavi sinergija; u tom kontekstu poziva na to da se strategija za sinergije spoji s detaljnim preispitivanjem provedbe i strukturnih fondova i Obzora 2020. kako bi se osiguralo da sinergije ne služe kao izlika za zatvaranje očiju pred dobro evidentiranim i čestim problemima pri provedbi koji pogađaju niz država članica;

8.  napominje da se sinergije između drugih politika i instrumenta moraju dodatno pojačati kako bi se maksimalno povećao učinak ulaganja; u tom kontekstu podsjeća na pilot-projekt Put prema izvrsnosti koji se financira iz proračuna EU-a, a kojim se nastavlja pružati potpora regijama 13 država članica u razvoju i istraživanju sinergija među europskim strukturnim i investicijskim fondovima; naglašava da je također važno utvrditi povezana područja specijalizacije drugih regija i država članica kako bi se povezalo s njima i bolje se pripremilo za višenacionalne projektne mogućnosti i međunarodno povezivanje;

9.  podsjeća da program Obzor 2020. ne raspolaže s dovoljno sredstava i da se mnogi projekti koji su ocijenjeni izvrsnima ne mogu financirati; naglašava da se moraju osloboditi alternativna sredstva, npr. bespovratnim sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova mogli bi se uz pomoć pečata izvrsnosti financirati projekti iz programa Obzor 2020.; predlaže da se njihov status u pogledu izvrsnosti kako je ocijenjen u programu Obzor 2020. unaprijed prihvati, s obzirom na to da ti kriteriji ocjenjivanja odgovaraju onima koje predviđa Uredba o zajedničkim odredbama za odgovarajuće tematske ciljeve (npr. „jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacije”);

10.  u tom smislu ponavlja važnost usklađivanja sadržaja i kriterija odabira za dodjelu sredstava koja se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova pružaju za one vrste aktivnosti koje bi se inače financirale iz Obzora 2020. kako bi se sredstvima iz tih fondova mogli financirati projekti koji su uspješno prošli evaluacijski prag programa Obzor 2020., ali nisu mogli biti financirani zbog nedostatnih sredstava u njegovu proračunu;

11.  poziva na to da se prije preispitivanja strategije Europa 2020. uspostavi sustav kojim bi se pratio uspjeh stvaranja sinergija radi širenja najboljih praksi i povećanja njihova utjecaja;

12.  naglašava da povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije mora osjetno poboljšati koordinaciju inicijativa za inovacije u Europskoj uniji, te neke od njih znatno zakonodavno i operativno prilagoditi, osiguravajući da financiranje aktivnosti u području inovacija ostane usko povezano sa stvarnom provedbom te usmjereno na postizanje konkretnih rezultata diljem Unije; u tom smislu naglašava da je prije uspostavljanja svakog novog tijela ili organizacije u tom području politički nužno iskoristiti sve mogućnosti postojećih tijela;

13.  skreće pozornost na pitanje veza između programa Obzor 2020. i europskih strukturnih i investicijskih fondova u smislu sigurnosti (potrebu za istom razinom infrastrukture IKT-a diljem EU-a), kao i na način uspostave te veze; smatra da bi bilo poželjno da se usklade strukture IKT-a u području sigurnosti kako bi se u sljedećem programskom razdoblju uredbama o europskim strukturnim i investicijskim fondovima moglo obuhvatiti i ta pitanja, te ističe da se u tu svrhu moraju osigurati dostatna financijska sredstva;

14.  traži od Komisije da objavi komunikaciju o provedbi sinergija s obzirom na to da se u izvješću sastavljenom na temelju članka16. Uredbe o zajedničkim odredbama navodi samo potencijal sinergija pri korištenju oskudnih investicijskih resursa te općenito spominju izgledi za rješavanje novih izazova u budućnosti, a tim su sinergijama obuhvaćene i preporuke za pojedine zemlje;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 289.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 470.

(4)

SL L 347, 20.12.2013., str. 259.

(5)

SL L 347, 20.12.2013., str. 303.

(6)

SL L 347, 20.12.2013., str. 281.

(7)

SL L 347, 20.12.2013., str. 487.

(8)

SL L 347, 20.12.2013., str. 104.

(9)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0002

(10)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0308

(11)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0419.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti