Процедура : 2016/2695(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0858/2016

Внесени текстове :

B8-0858/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0311

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 499kWORD 94k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0851/2016
29.6.2016
PE585.295v01-00
 
B8-0858/2016

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно полезните взаимодействия за целите на иновациите между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други европейски фондове за иновации (2016/2695(RSP))


Матейс ван Милтенбьорг, Лийве Вийринк, Искра Михайлова, Иван Яковчич от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно полезните взаимодействия за целите на иновациите между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020 “ и други европейски фондове за иновации (2016/2695(RSP))  
B8-0858/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 4, 162 и 174 — 178 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“)(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно „Интелигентно специализиране: мрежи за върхови постижения с оглед на стабилната политика на сближаване“(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 09 септември 2015 г. относно „Инвестиции за работни места и икономически растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза“(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г., озаглавена „Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014—2020 г.“(10),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2014 г., озаглавено „Научните изследвания и иновациите като източници за възстановяване на растежа“ (COM(2014)0339),

–  като взе предвид шестия доклад на Комисията за икономическото, социалното и териториалното сближаване, озаглавен „Инвестиции за работни места и икономически растеж“ от 23 юли 2014 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 2014 г., озаглавен „Постигане на синергии между европейските структурни и инвестиционни фондове, програмата „Хоризонт 2020“ и други научноизследователски програми на Съюза, иновациите и конкурентоспособността“ (SWD(2014)0205),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено „Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“ (COM (2010) 0553),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 юли 2013 г., озаглавено „Преодоляване на разликите по отношение на иновациите“,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 20 ноември 2014 г., озаглавено „Мерки в подкрепа на създаването на „екосистеми“ от стартиращи предприятия в областта на високите технологии“,

–  като взе предвид тематична цел 1 (укрепване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите от европейските структурни и инвестиционни фондове),

–  като взе предвид тематична концентрация в рамките на Европейския фонд за регионално развитие и по-специално приоритетите относно подкрепата за малките и средни предприятия (МСП), както и за Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП, инструментът за МСП на програма „Хоризонт 2020“, както и компонента МСП в рамките на ЕФСИ,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че политиката на сближаване през финансовия програмен период 2014—2020 г. продължава да представлява основният инструмент на ЕС, обхващащ всички региони, за инвестиции в реалната икономика и в същото време представлява израз на европейската солидарност, като увеличава растежа и благоденствието и намалява икономическите, социалните и териториалните различия, които са утежнени от икономическата и финансовата криза;

Б.  като има предвид, че политиката на сближаване следва да бъде изцяло приведена в съответствие със стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и се гради на взаимодействие на трите си фонда — Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), заедно с по-широката координация съгласно Общата стратегическа рамка (ОСР), с фондовете за развитието на селските райони, а именно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за морския сектор и сектора на рибарството — Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

В.  като има предвид, че общите разпоредби са установени за петте фонда — европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) — в рамките на Регламента за общите разпоредби, докато конкретните правила, приложими към всеки европейски структурен и инвестиционен фонд и към цел „Европейско териториално сътрудничество“, са предмет на отделни регламенти;

Г.  като има предвид, че неотдавнашната реформа на политиката на сближаване въведе ограничен брой цели и приоритети, създаващи тематичен акцент/тематична концентрация, като същевременно дава възможност за определена степен на гъвкавост и приспособяване към специфични характеристики; като има предвид освен това, че тя гарантира засилен принцип на партньорство и стабилно многостепенно управление, ясно определен подход за териториално развитие, увеличаване на полезните взаимодействия между петте фонда, както и с други съответни фондове („Хоризонт 2020„, Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации, COSME, LIFE, Механизма за свързване на Европа, „Еразъм +“ и Програмата NER300), по-нататъшното опростяване на правилата за изпълнение, ефективна система за мониторинг и оценка, прозрачна рамка на изпълнението, ясно регламентиране на употребата на финансови инструменти, стабилна система за управление и контрол и ефективна система за финансово управление;

Д.  като има предвид, че за да се улесни поставянето на акцент върху изпълнението и постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ беше въведен резерв за изпълнение за всяка държава членка, който се състои от 6 % от средствата, отпуснати на ЕФРР (без целта за европейско териториално сътрудничество), ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и, въз основа на преглед на изпълнението през 2019 г. се предвижда, че средства от резерва ще се предоставят единствено на програми и приоритети, по които са постигнати етапните цели; като има предвид, че по-тясна връзка между политиката на сближаване и икономическото управление на Съюза е въведена също, с цел да се осигури ефективността на разходите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове, като същевременно се гарантира чрез строг мониторинг и оценки, че политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. е политиката, подлежаща на най-много оценки в рамките на бюджета на ЕС;

Е.  като има предвид, че на 14 декември 2015 г. Комисията прие съобщение относно приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове за стратегията за растеж на ЕС, плана за инвестиции и приоритетите на Комисията за следващото десетилетие, което всъщност представлява докладът, предвиден в член 16 от Регламента за общоприложимите разпоредби относно европейските структурни и инвестиционни фондове за тяхното прилагане до момента, в който са включени и резултатите от преговорите с всички държави членки относно споразуменията за партньорство, оперативните програми и основните предизвикателства за всяка държава;

1.  отново заявява, че връзките между политиката на сближаване и други политики на ЕС, програми за финансиране и инициативи (например „Хоризонт 2020“, Механизмът за свързване на Европа, цифровият единен пазар, развитието на селските райони, Съюзът за иновации и водещите инициативи на „Европа 2020“) бяха укрепени в рамките на обща стратегическа рамка, въведена по силата на Регламента за общоприложимите разпоредби, и по този начин чрез всички свои инструменти и цели, включително програмата за градовете, Териториалната програма, инвестициите в МСП, интелигентния растеж и стратегиите за интелигентна специализация, потенциалната публика за прибягването към инвестиции във внедряването на новаторски решения за, inter alia , околната среда, енергетиката, здравеопазването, климата, цифровизацията, транспорта и въпроси, свързани с градската среда — тя има значителен принос за укрепването на единния пазар и постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

2.  подчертава факта, че горепосочените взаимодействия са изградени още от етапа на стратегическото планиране и поради това изискват от самото начало вземането на стратегически решения и планиране от страна на регионите и държавите членки с цел да се установят и създадат възможности, например за насърчаване на високите постижения в областите на интелигентна специализация; посочва, че в случая с „Хоризонт 2020“ това включва повишаване на осведомеността, предоставяне на информация (по-специално относно резултатите от научните изследвания по проектите на Седмата рамкова програма и „Хоризонт 2020“), участие в комуникационни кампании, отварянето на съществуващите мрежи за новодошлите и свързване на националните звена за контакт (NCP) във възможно най-голяма степен с лицата, вземащи решения относно ЕСИФ на национално и регионално равнище, и управляващите органи;

3.  подчертава, че развитието на интелигентни стратегии за специализация чрез включване на националните или регионалните управляващи органи и заинтересованите страни, като например университети и други висши учебни заведения, промишлеността и социалните партньори в един процес на опознаване на сферата на предприемачеството е задължително за региони и държави членки, които желаят да инвестират средствата от ЕФРР в областта на научните изследвания и иновациите; припомня, че като се има предвид, че стратегиите за интелигентна специализация следва да включват действия нагоре по веригата (изграждане на капацитет и подобряване на националните/регионалните системи за научни изследвания и иновации) и надолу по веригата (внедряване на резултатите от научните изследвания, подкрепа за иновациите и достъп до пазара) в рамките на „Хоризонт 2020“, което, от своя страна, стимулира сътрудничеството на равнище ЕС за преодоляване на различията по отношение на иновациите в Европа и за укрепване на конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб, като същевременно се инвестира и във връзките между лидерите и последователите в рамките на дейностите за разпространяването на високи научни постижения и разширяване на участието, методологията за интелигентна специализация следва да бъде запазена като модел за структурирането на политиката на сближаване за периода след 2020 г.;

4.  изразява задоволство, че през програмния период 2014—2020 г. политиката на сближаване позволява финансовите инструменти да играят по-голяма роля, и отбелязва, че финансовите инструменти, като допълнение към безвъзмездните средства, имат важно стимулиращо въздействие и могат да допринесат за по-добро усвояване чрез осигуряване на необходимото съфинансиране; подчертава обаче, че фактът, че безвъзмездните средства продължават да бъдат от жизненоважно значение за проекти, които не са напълно рентабилни, като например проекти в областта на научните изследвания и иновациите, и тези със засилен акцент върху предизвикателствата пред обществото;

5.  призовава Комисията и държавите членки да не престават да обръщат внимание на потребностите на МСП при проектирането и прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове и програмата „Хоризонт 2020“, както и на взаимодействието между тях; припомня резолюцията на Европейския парламент от 5 февруари 2013 г. относно улесняване достъпа на МСП до финансиране (P7_TA(2013)0036), и във връзка с това подчертава, че всяко допълнително финансиране от ЕС е силно желателно; отправя искане към Комисията да изготви координирани покани за представяне на предложения, с цел да се улесни достъпът до финансиране по няколко фонда; също така призовава за извършването на задълбочена оценка на съответните програми като COSME за МСП, инструмента за МСП на програма „Хоризонт 2020“ и на елемента МСП в ЕФСИ както по отношение на отпускането на бюджетни средства и успеваемостта на проекта,така и по отношение на административната тежест и улесняването на изпълнението;

6.  отбелязва, че трябва да бъдат допълнително укрепени взаимодействията с другите политики и инструменти, с цел да се постигне максимално въздействие на инвестициите; припомня, в тази връзка, пилотния бюджетен проект на ЕС „път към високи постижения“ (S2e) , който продължава да подпомага регионите и държавите членки при разработване и използване на полезните взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондове; призовава за достатъчна гъвкавост при държавите членки за използването на „печата за високи постижения“; предлага проекти с „печат за високи постижения“ да могат да се използват като пилотни за привеждане в съответствие и постигането на по-голяма съгласуваност по отношение на държавните помощи и правилата за обществени поръчки в контекста на европейските структурни и инвестиционни фондове и програмата „Хоризонт 2020“; подчертава, че е важно също идентифицирането на съответните области на специализация в други региони и държави членки с оглед на съвместната работа с тях и наличието на по-добра подготовка за възможностите за проекти с участието на повече държави, както и установяването на свързаност в международен аспект;

7.  Подчертава, че ЕФСИ трябва да има допълващ характер и да бъде прибавян към европейските структурни и инвестиционни фондове и другите програми на ЕС като например „Хоризонт 2020“ и традиционните дейности на Европейската инвестиционна банка; отбелязва, че в резултат на това ЕФСИ е насочен към проекти, които са различни от тези, към които би била насочена сумата в размер на 2.2 млрд. евро чрез програмата „Хоризонт 2020“; подчертава, че следва да бъде гарантирана пълна съгласуваност и полезни взаимодействия между всички инструменти на ЕС с оглед постигане на цялостните стратегически цели за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и за да се избегне припокриване или противоречия между тях или между различните равнища на прилагане на политиката, при същевременно допълване на националните и регионалните фондове и програми; припомня, че преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ трябва да отговори на това предизвикателство с оглед на ефективното използване на всички налични ресурси и на постигането на очакваните резултати по отношение на цялостните стратегически цели, като се има предвид, че количеството, качеството и въздействието на инвестициите в научните изследвания и иновациите следва да бъдат увеличени посредством координирано използване на инструментите на политиката на сближаване и програмата „Хоризонт 2020“; отбелязва обаче, че върховите постижения следва да продължат да бъдат основният критерий за подбор на проекти по „Хоризонт 2020“;

8.  призовава Комисията да следи и да докладва за успеха на полезните взаимодействия с цел разпространяването на най-добри практики и увеличаване на тяхното въздействие преди провеждането на преразглеждането на стратегията „Европа 2020“; посочва, че подобна система следва да не води до увеличаване на административната тежест;

9.  подчертава проучвателната работа, предприета от члена на Европейската комисия, отговарящ за изследователската дейност, иновациите и науката, за възможното създаване на Европейски съвет по иновациите за по-добра координация на инициативите в областта на иновациите в Европейския съюз;

10.  обръща внимание на въпроса за връзката между „Хоризонт 2020“ и европейските структурни и инвестиционни фондове по отношение на процесите на одит; поради това призовава Комисията да определи ясен, съгласуван и координиран подход за периода след 2020 г. по отношение на бъдещото развитие на европейските структурни и инвестиционни фондове и Рамковата програма за научни изследвания и иновации, при поставянето на специален акцент върху административните и одитните процедури, пропорционалността и отчетността;

11.  отправя искане към Комисията, в рамките на междинния преглед на европейските структурни и инвестиционни фондове, да публикува съобщение относно прилагането на полезните взаимодействия, тъй като, освен че изброява техния потенциал за използване на оскъдните инвестиционни средства и общите перспективи за справяне с новите предизвикателства в бъдеще, този аспект липсва в доклада й по член 16 от Регламента за общоприложимите разпоредби, въпреки че специфичните за всяка държава препоръки са част от тях;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на националните и регионалните правителства на държавите членки.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470.

(4)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.

(5)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 303.

(6)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281.

(7)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(8)

Приети текстове, P7_TA(2014)0002.

(9)

Приети текстове, P8_TA(2015)0308.

(10)

Приети текстове, P8_TA(2015)0419.

Правна информация - Политика за поверителност