Návrh usnesení - B8-0858/2016Návrh usnesení
B8-0858/2016

  NÁVRH USNESENÍ o součinnosti mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, programem Horizont 2020 a jinými evropskými fondy v oblasti inovací

  29.6.2016 - (2016/2695(RSP))

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0851/2016

  Postup : 2016/2695(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0858/2016
  Předložené texty :
  B8-0858/2016
  Přijaté texty :

  B8-0858/2016

  Usnesení Evropského parlamentu o součinnosti mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, programem Horizont 2020 a jinými evropskými fondy v oblasti inovací

  (2016/2695(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 4, 162 a 174 až 178 této smlouvy,

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „nařízení o společných ustanoveních“)[1],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006[2],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006[3],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce[4],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení[5],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006[6],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005[7],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2014 o inteligentní specializaci: vytváření sítí excelence pro řádnou politiku soudržnosti[8],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 9. září 2015 o investicích pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii[9],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o snaze o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020[10],

  –  s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. června 2014 nazvané „Výzkum a inovace jako zdroj růstu v budoucnu“ (COM(2014)0339),

  –  s ohledem na šestou zprávu Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti nazvanou „Investice pro zaměstnanost a růst“ ze dne 23. července 2014,

  –  s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. listopadu 2014 nazvané „Investiční plán pro Evropu“ (COM(2014)0903),

  –  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise z roku 2014 nazvaný „Umožnění součinnosti mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, programem Horizont 2020 a dalšími programy Unie v oblasti výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti“ (SWD(2014)0205),

  –  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2010 nazvané „Příspěvek regionální politiky k inteligentnímu růstu v rámci strategie Evropa 2020“ (KOM(2010)0553),

  –  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 30. července 2013 nazvané „Odstranění inovační nespojitosti“,

  –  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 20. listopadu 2014 nazvané „Opatření na podporu vytvoření ekosystémů pro začínající podniky v oblasti vyspělých technologií“,

  –  s ohledem na tematický cíl 1 ( Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací z ESI fondů),

  –  s ohledem na tematické zaměření v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, a zejména na priority v oblasti podpory pro malé a střední podniky, jakož i program COSME, nástroj pro malé a střední podniky v rámci programu Horizont 2020 a složku Evropského fondu pro strategické investice určenou malým a středním podnikům,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že politika soudržnosti ve finančním programovém období 2014–2020 nadále představuje hlavní nástroj EU, který pokrývá všechny regiony z hlediska investic do reálné ekonomiky a současně je výrazem evropské solidarity, neboť navyšuje růst a prosperitu a snižuje ekonomické, sociální a územní rozdíly, které zhoršila hospodářská a finanční krize;

  B.  vzhledem k tomu, že politika soudržnosti by měla být plně sladěna se strategií Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a opírá se o vymezení svých tří fondů, Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (FS) spolu se širší koordinací na základě společného strategického rámce s fondy pro rozvoj venkova, jmenovitě s Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) a (v námořním a rybolovném odvětví) s Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF);

  C.  vzhledem k tomu, že byla určena společná ustanovení pro všech pět uvedených fondů (evropské strukturální a investiční fondy, ESI fondy) nařízením o společných ustanoveních, přičemž konkrétní pravidla pro každý ESI fond a cíl evropské územní spolupráce podléhala samostatným nařízením;

  D.  vzhledem k tomu, že nedávná reforma politiky soudržnosti zavedla omezený počet cílů a priorit, které tvoří tematické zaměření, přičemž současně umožňují určitou míru flexibility a přizpůsobení zvláštním charakteristikám; vzhledem k tomu, že reforma kromě toho zajistila zásadu posíleného partnerství a řádné víceúrovňové správy věcí veřejných, dobře definovaný přístup k územnímu rozvoji, zvýšenou součinnost mezi pěti uvedenými fondy, jakož i zvýšenou součinnost s ostatními relevantními fondy (např. programem Horizont 2020, programem pro zaměstnanost a sociální inovace, programem COSME, programem LIFE, Nástrojem pro propojení Evropy, programem Erasmus+ a programem NER300), další zjednodušení prováděcích pravidel, účinný systém monitorování a vyhodnocování, transparentní rámec výkonnosti, jasnou regulaci používání finančních nástrojů, důkladný systém řízení a kontroly a účinný systém finančního řízení;

  E.  vzhledem k tomu, že s cílem usnadnit zaměření na výkonnost a dosahování cílů strategie Evropa 2020 byla zavedena výkonnostní rezerva pro každý členský stát, kterou tvoří 6 % zdrojů přidělených pro EFRR (bez cíle evropské územní spolupráce), ESF, FS, EZFRV a ENRF, a na základě přezkumu výkonnosti v roce 2019 se předpokládá, že rezerva bude přidělována pouze programům a prioritám, které dosáhly svých milníků; vzhledem k tomu, že bylo rovněž zavedeno těsnější propojení mezi politikou soudržnosti a správou ekonomických záležitostí Unie s cílem zajistit účinnost výdajů v rámci ESI fondů, přičemž důsledná monitorování a hodnocení zajišťují, že politika soudržnosti pro období 2014–2020 je nejvíce hodnocenou politikou v rámci rozpočtu EU;

  F.  vzhledem k tomu, že dne 14. prosince 2015 Komise přijala sdělení o přínosu ESI fondů pro strategii růstu EU, investiční plán a priority Komise během následujících deseti let, které je v podstatě zprávou podle článku 16 nařízení o společných ustanoveních o ESI fondech týkající se jejich dosavadního provádění a zahrnuje i výsledky jednání se všemi členskými státy o dohodách o partnerství, operačních programech a klíčových výzvách pro každou zemi;

  1.  znovu opakuje, že vazby mezi politikou soudržnosti a ostatními politikami, programy financování a iniciativami EU (např. stěžejní iniciativy Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, jednotný digitální trh, rozvoj venkova, Unie inovací a Evropa 2020) jsou posíleny na základě společného strategického rámce, který zavedlo nařízení o společných ustanoveních, a nástroj tudíž prostřednictvím všech svých nástrojů a cílů (včetně městské agendy, územní agendy, investic do malých a středních podniků, strategií inteligentního růstu a inteligentní specializace, potenciální veřejné účasti a investic při využívání inovativních řešení týkajících se mimo jiné problémů v oblasti životního prostředí, energetiky, zdraví, klimatu, digitalizace, dopravy a měst) významně přispívá k posilování jednotného trhu a dosahování cílů strategie Evropa 2020;

  2.  zdůrazňuje, že výše zmíněná součinnost je budována přímo z fáze strategického plánování, a tudíž od počátku vyžaduje strategické volby a plánování ze strany regionů a členských států za účelem určení a generování příležitostí, například pro podporu vynikajících výsledků v oblastech inteligentní specializace; poukazuje na to, že v případě programu Horizont 2020 tato součinnost spočívá ve zvyšování povědomí, poskytování informací (zejména o výsledcích projektů výzkumu sedmého rámcového programu a programu Horizont 2020), v zapojování do komunikačních kampaní, otevírání stávajících sítí novým subjektům a co největším propojování vnitrostátních kontaktních míst s vnitrostátními a regionálními tvůrci politik a řídícími orgány v rámci ESI fondů;

  3.  zdůrazňuje, že rozvoj strategií inteligentní specializace prostřednictvím zapojení vnitrostátních nebo regionálních řídících orgánů a zúčastněných subjektů, jako jsou univerzity a ostatní vysokoškolské instituce, průmysl a sociální partneři, do procesu podnikatelského objevování je povinný pro regiony a členské státy, které chtějí investovat zdroje EFRR do výzkumu a inovací; připomíná, že vzhledem k tomu, že strategie inteligentní specializace by měly obsahovat předcházející akce (budování kapacit a zlepšování vnitrostátních/regionálních systémů výzkumu a inovací) a akce následné (využití výsledků výzkumu, podpora inovací a přístup na trh) v rámci programu Horizont 2020, což pak podněcuje spolupráci na úrovni EU při překonávání propasti v oblasti inovací v Evropě a posilování globální konkurenceschopnosti Unie, a současně by měly investovat i do propojování subjektů na špičce vývoje a jejich následovníků v kontextu činností šíření špičkové kvality a rozšiřování účasti, měla by metodika inteligentní specializace zůstat vzorem pro formulování politiky soudržnosti po roce 2020;

  4.  vyjadřuje své uspokojení nad tím, že v programovém období 2014–2020 politika soudržnosti umožňuje, aby finanční nástroje hrály významnější úlohu, a konstatuje, že finanční nástroje, které jsou doplňkem grantů, dosahují významného pákového efektu a mohou přispět k lepší míře čerpání tím, že zajistí potřebné spolufinancování; zdůrazňuje však, že granty nadále zůstávají nepostradatelné pro projekty, které nejsou plně ziskové, například projekty v oblasti výzkumu a inovací a projekty se silným zaměřením na společenské problémy;

  5.  vyzývá Komisi a členské státy, aby při přípravě a provádění ESI fondů a programu Horizont 2020 věnovaly soustavnou pozornost potřebám malých a středních podniků, jakož i součinnosti mezi fondy a programem; připomíná usnesení Parlamentu ze dne 5. února 2013 o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (P7_TA(2013)0036), a proto zdůrazňuje, že jakékoli dodatečné financování z EU je vysoce žádoucí; žádá Komisi, aby vypracovala koordinované výzvy k předkládání návrhů a usnadnila tak přístup k financování z více fondů; požaduje rovněž důkladné zhodnocení příslušných programů pro malé a střední podniky, jako je program COSME, nástroj programu Horizont 2020 pro malé a střední podniky a složka Evropského fondu pro strategické investice určená malým a středním podnikům, a to jak z hlediska rozpočtových přídělů a míry úspěšnosti projektů, tak z hlediska administrativní zátěže a snadnosti provádění;

  6.  upozorňuje, že je třeba dále posilovat součinnost s ostatními politikami a nástroji, aby se maximalizoval dopad investic; v této souvislosti připomíná pilotní projekt rozpočtu EU „cesta ke špičkovému výzkumu“ (S2E), který nadále poskytuje podporu regionům a členským státům při rozvoji a využívání součinnosti mezi ESI fondy; požaduje dostatečnou pružnost pro členské státy při využívání známky vynikající kvality; navrhuje, aby bylo možné využívat projekty se známkou vynikající kvality jako pilotní projekty pro slaďování a větší soudržnost v oblasti pravidel státní podpory a zadávání veřejných zakázek v kontextu ESI fondů a programu Horizont 2020; zdůrazňuje, jak je důležité také určit související oblasti specializace v jiných regionech a členských státech s cílem pracovat společně s nimi a dosáhnout lepší připravenosti na příležitosti týkající se projektů pro více zemí a mezinárodního propojení;

  7.  zdůrazňuje, že Evropský fond pro strategické investice musí být doplňkem a dodatkem ESI fondů a ostatních programů EU, jako je Horizont 2020, a tradičních činností Evropské investiční banky; konstatuje, že v důsledku toho Evropský fond pro strategické investice cílí na jiné druhy projektů než ty, k nimž bude směřována podpora ve výši 2,2 miliardy EUR prostřednictvím programu Horizont 2020; zdůrazňuje, že by měla být zajištěna plná soudržnost a součinnost mezi všemi nástroji EU, aby bylo dosaženo zastřešujících strategických cílů inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a aby se předešlo vzájemným překryvům nebo rozporům mezi těmito nástroji nebo mezi různými úrovněmi provádění politik a současně aby byly doplněny vnitrostátní a regionální fondy a programy; připomíná, že přezkum strategie Evropa 2020 se musí touto výzvou zabývat v zájmu využití veškerých dostupných zdrojů a dosažení očekávaných výsledků z hlediska zastřešujících strategických cílů, vzhledem k tomu, že je třeba posílit množství, kvalitu a dopad investic v oblasti výzkumu a inovací koordinovaným využitím nástrojů politiky soudržnosti a programu Horizont 2020; upozorňuje však, že vynikající výsledky by měly zůstat hlavním kritériem pro výběr projektů v rámci programu Horizont 2020;

  8.  vyzývá Komisi, aby sledovala úspěch součinnosti a informovala o něm s cílem šířit osvědčené postupy a zvýšit dopad součinnosti před nadcházejícím přezkumem strategie Evropa 2020; poukazuje na to, že žádný takový systém by neměl zvyšovat administrativní zátěž;

  9.  upozorňuje na průzkum, který provedl člen Komise pro výzkum, inovace a vědu ve věci možného zřízení Evropské rady pro inovace pro lepší koordinaci iniciativ v oblasti inovací v Evropské unii;

  10.  upozorňuje na otázku propojení programu Horizont 2020 a ESI fondů z hlediska auditních postupů; vyzývá proto Komisi, aby stanovila jasný, sladěný a koordinovaný přístup pro období po roce 2020 týkající se budoucího vývoje ESI fondů a rámcového programu pro výzkum a inovace, se zvláštním zřetelem k administrativním a auditním postupům, proporcionalitě a odpovědnosti;

  11.  žádá Komisi, aby v rámci přezkumu ESI fondů v polovině období vydala sdělení o provádění součinnosti, neboť kromě zmínky o potenciálu součinnosti při využívání omezených investičních zdrojů a obecných vyhlídkách na řešení nových výzev v budoucnosti tato problematika chybí ve zprávě Komise předložené podle článku 16 nařízení o společných ustanoveních, přestože společný strategický rámec je jejich součástí;

  12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, jakož i národním a regionálním vládám členských států.