Procedure : 2016/2695(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0858/2016

Indgivne tekster :

B8-0858/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0311

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 271kWORD 73k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0851/2016
29.6.2016
PE585.295v01-00
 
B8-0858/2016

på baggrund af Kommissionens redegørelse

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om synergier for innovation mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og andre europæiske innovationsfonde (2016/2695(RSP))


Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om synergier for innovation mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og andre europæiske innovationsfonde (2016/2695(RSP))  
B8-0858/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 4, 162 og 174-178,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 ("herefter benævnt forordningen om de fælles bestemmelser")(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005(7),

–  der henviser til sin beslutning af 14. januar 2014 om intelligent specialisering: topkvalitet gennem netværksdannelse for en velgennemtænkt samhørighedspolitik"(8),

–  der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om "Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen"(9),

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2015 om forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020(10),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. juni 2014 med titlen "Forskning og innovation som kilde til fornyet vækst" (COM(2014)0339),

–  der henviser til Kommissionens sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed med titlen "Investering i job og vækst" af 23. juli 2014,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 om en investeringsplan for Europa (COM(2014)0903),

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene fra 2014 med titlen "Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" (SWD(2014)0205),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 6. oktober 2010 "Regionalpolitikkens bidrag til intelligent vækst i Europa 2020" (COM(2010)0553),

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 30. juli 2013 med titlen "Bygge bro over innovationskløften",

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 20. november 2014 med titlen "Støtteforanstaltninger til økosystemer for opstart af højteknologiske virksomheder",

–  der henviser til den tematiske målsætning 1 (styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation fra ESI-fondene),

–  der henviser til den tematiske koncentration inden for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og navnlig til prioriteterne vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), samt til Cosme, SMV-instrumentet Horisont 2020 og SMV-komponenten i EFSI,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at samhørighedspolitikken i den finansielle programmeringsperiode 2014-2020 fortsat er det centrale EU-instrument, der dækker alle regioner med hensyn til investeringer i realøkonomien, og på samme tid er udtryk for europæisk solidaritet, idet den bidrager til vækst og velstand og mindsker de økonomiske, sociale og territoriale uligheder, der blev forværret af den økonomiske og finansielle krise;

B.  der henviser til, at samhørighedspolitikken bør være fuldt harmoniseret med Europa 2020-strategien om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og at den er bygget op omkring udformningen af dens tre fonde, Den Europæiske Regionalfond (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden samt en bredere koordinering som led i en fælles strategisk ramme (FSR) med fondene for udvikling af landdistrikter, nemlig Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og – for hav- og fiskerisektoren – Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF);

C.  der henviser til, at der blev oprettet fælles bestemmelser for alle disse fem fonde – de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) under forordningen om de fælles bestemmelser, mens de særlige regler, der gælder for hver ESI-fond og målet for det europæiske territoriale samarbejde, blev udformet i separate forordninger;

D.  der henviser til, at den nylige reform af samhørighedspolitikken indførte et begrænset antal målsætninger og prioriteter, der skabte et tematisk fokus/en tematisk koncentration, men som samtidig gav mulighed for en vis grad af fleksibilitet og tilpasning til visse karakteristika; der henviser til, at den endvidere sikrede et styrket partnerskabsprincip og en solid flerniveaustyring, en veldefineret tilgang til territorial udvikling, øgede synergier mellem de fem fonde, men også med andre relevante fonde (f.eks. Horisont 2020, EaSI, Cosme, LIFE, Connecting Europe-faciliteten, Erasmus+ og NER300), yderligere forenkling af gennemførelsesbestemmelserne, et effektivt overvågnings- og evalueringssystem, en gennemsigtig resultatorienteret ramme, en klar regulering af anvendelsen af de finansielle instrumenter, et fornuftigt forvaltnings- og kontrolsystem og et effektivt finansielt forvaltningssystem;

E.  der henviser til, at der for at fremme fokusset på resultatet og opfyldelsen af Europa 2020-strategiens målsætninger til hver medlemsstat blev indført en resultatreserve, som bestod af 6 % af de midler, der blev tildelt EFRU (uden det europæiske mål for territorialt samarbejde), ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL og EHFF, og til, at det på grundlag af en gennemgang af resultaterne i 2019 forudses, at reserven kun tildeles de programmer og prioriteter, der har opnået deres milepæle; der henviser til, at der også blev indført en tættere forbindelse mellem samhørighedspolitikken og den økonomiske styring af Unionen for at sikre effektiviteten af ESI-fondenes udgifter, mens en tæt overvågning og tætte evalueringer sikrer, at samhørighedspolitikken for 2014-2020 er den mest evaluerede politik i EU-budgettet;

F.  der henviser til, at Kommissionen den 14. december 2015 vedtog en meddelelse om ESI-fondenes bidrag til EU's vækststrategi, investeringsplanen og Kommissionens prioriteter i det næste årti, hvilket i virkeligheden udgør den rapport, der er fastsat i artikel 16 i forordningen om de fælles bestemmelser om ESI-fondene, om deres gennemførelse hidtil, der ligeledes omfatter resultaterne af forhandlingerne med alle medlemsstaterne om partnerskabsaftaler, operationelle programmer og de centrale udfordringer for hvert land;

1.  gentager, at forbindelserne mellem samhørighedspolitikken og andre EU-politikker, finansieringsprogrammer og -initiativer (f.eks. Horisont 2020, Connecting Europa-faciliteten, det digitale indre marked, udvikling af landdistrikter, Innovationsunionen og Europa 2020-flagskibsinitiativerne) er blevet styrket inden for den fælles strategiramme, der blev indført med forordningen om fælles bestemmelser, og at samhørighedspolitikken derfor gennem alle sine instrumenter og målsætninger, herunder dagsordenen for byerne, den territoriale dagsorden, investering i SMV'erne, strategierne for intelligent vækst og specialisering, det potentielle publikum for og private investeringer til igangsættelse af innovative løsninger inden for spørgsmål om blandt andet miljø, energi, sundhed, klima, digitalisering, transport og byer, bidrager væsentligt til at styrke det indre marked og nå målene for Europa 2020-strategien;

2.  understreger, at de førnævnte synergier bygges op helt fra den strategiske planlægningsfase og derfor fra begyndelsen kræver strategiske valg og planlægning fra regionernes og medlemsstaternes side med henblik på at fastlægge og skabe muligheder, f.eks. til fremme af topkvalitet på områderne for intelligent specialisering; påpeger, at dette inden for rammerne af Horisont 2020 består i at øge bevidstheden, levere oplysninger (navnlig om forskningsresultater fra projekter under RP7 og Horisont 2020), involvere sig i formidlingskampagner, give adgang til netværk for nye medlemmer og forbinde de nationale kontaktpunkter så meget som muligt til de nationale og regionale beslutningstagere og forvaltningsmyndighederne under ESIF;

3.  understreger, at udviklingen af intelligente specialiseringsstrategier gennem inddragelsen af de nationale eller regionale forvaltningsmyndigheder og interessenter, såsom universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter, i en proces for iværksættermæssige opdagelser er obligatorisk for de regioner og medlemsstater, der ønsker at investere EFRU-midler i forskning og innovation; minder om, at eftersom de intelligente specialiseringsstrategier bør inkludere forudgående (kapacitetsopbygning, styrkelse af nationale/regionale F&I-systemer) og efterfølgende (iværksættelse af forskningsresultater, innovationsstøtte og markedsadgang) tiltag inden for Horisont 2020, der på sin side stimulerer samarbejdet på EU-plan med henblik på at lukke innovationskløften i Europa og styrke Unionens konkurrenceevne på globalt plan, samtidig med at der også investeres i forbindelser mellem forløbere og efterfølgere i forbindelse med aktiviteterne for spredning af topkvalitet og udvidelse af deltagelse, bør metodologien for intelligent specialisering forblive en model for udformningen af samhørighedspolitikken efter 2020;

4.  udtrykker tilfredshed med, at samhørighedspolitikken i programmeringsperioden for 2014-2020 giver mulighed for, at finansielle instrumenter kan spille en stærkere rolle, og bemærker, at de finansielle instrumenter, da de udgør et supplement til tilskud, har en væsentlig løftestangseffekt og kan bidrage til en bedre absorptionsrate ved at levere den fornødne samfinansiering; understreger dog, at tilskud fortsat er uundværlige for projekter, der ikke er fuldt ud rentable, såsom F&I-projekter og projekter med et stærkt fokus på samfundsmæssige udfordringer;

5.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være konstant opmærksomme på SMV'ernes behov for så vidt angår udformningen og gennemførelsen af ESI-fondene og Horisont 2020 samt synergierne mellem disse; minder om Parlamentets beslutning af 5. februar 2013 om forbedring af adgangen til finansiering for SMV'erne (P7_TA(2013)0036) og understreger derfor, at enhver yderligere EU-finansiering er højst ønskværdig; anmoder Kommissionen om at udarbejde koordinerede indkaldelser af forslag for at lette adgangen til finansiering fra flere kilder; anmoder endvidere om en dybdegående evaluering af de relevante SMV-programmer, såsom Cosme, SMV-instrumentet under Horisont 2020 og SMV-komponenten under EFSI, med hensyn til både budgettildelings- og projektgennemførelsesraten samt den administrative byrde og lettelsen af gennemførelserne;

6.  bemærker, at synergien med andre politikker og instrumenter skal styrkes yderligere for at maksimere virkningen af investeringerne; minder i denne sammenhæng om det EU-finansierede pilotprojekt "Vejen til topkvalitet (S2E)", der fortsat støtter regionerne og medlemsstaterne inden for udvikling og udnyttelse af synergi mellem ESI-fondene; opfordrer til tilstrækkelig fleksibilitet for medlemsstaterne til at anvende topkvalitetsstemplet; foreslår, at projekter med et topkvalitetsstempel kan anvendes som forsøg til harmonisering og større sammenhæng vedrørende reglerne for statsstøtte og offentlige udbud i forbindelse med ESI-fondene og Horisont 2020; fremhæver betydningen af også at kortlægge beslægtede specialiseringsområder i andre regioner og medlemsstater med henblik på at indgå samarbejde med disse og for at være bedre forberedt på at indgå i mulige projekter mellem flere lande og blive internationalt forbundet;

7.  understreger, at EFSI skal være komplementær og et supplement til ESI-fondene og andre EU-programmer såsom Horisont 2020 og til traditionelle aktiviteter under Den Europæiske Investeringsbank; bemærker, at EFSI som et resultat heraf sigter mod andre former for projekter end dem, som de 2,2 mia. euro ville have sigtet mod via Horisont 2020; understreger, at der bør sikres fuld sammenhæng og synergi mellem alle EU-instrumenterne for at opnå de overordnede strategiske mål for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og undgå overlapninger eller modsigelser blandt dem eller de forskellige forvaltningsniveauer i forbindelse med gennemførelsen, samtidig med at de nationale og regionale midler og programmer suppleres; minder om, at gennemgangen af Europa 2020-strategien skal tage hensyn til denne udfordring med henblik på at anvende alle tilgængelige midler effektivt og opnå de forventede resultater vedrørende de overordnede strategiske mål, idet kvantiteten, kvaliteten og virkningen af F&I-investeringerne bør øges gennem en koordineret anvendelse af samhørighedspolitikkens instrumenter og Horisont 2020; bemærker imidlertid, at topkvalitet fortsat bør være et nøglekriterie for projektudvælgelse under Horisont 2020;

8.  opfordrer Kommissionen til at spore og videreformidle vellykkede synergier for at sprede bedste praksis og øge synergiernes virkning forud for gennemgangen af Europa 2020-strategien; påpeger, at ethvert sådant system ikke bør øge den administrative byrde;

9.  fremhæver det udforskende arbejde, som kommissæren for forskning, innovation og videnskab har påbegyndt med henblik på en mulig oprettelse af et europæisk innovationsråd til bedre koordinering af innovationsaktiviteter i Den Europæiske Union;

10.  henleder opmærksomheden på spørgsmålet om forbindelsen mellem Horisont 2020 og ESI-fondene med hensyn til revisionsprocesserne; opfordrer derfor Kommissionen til at etablere en klar, harmoniseret og koordineret tilgang til perioden efter 2020 vedrørende den fremtidige udvikling af ESI-fondene og F&I-rammeprogrammet med særligt fokus på de administrative processer og revisionsprocesserne samt proportionalitet og ansvarlighed;

11.  anmoder Kommissionen om som led i midtvejsgennemgangen af ESI-fondene at offentliggøre en meddelelse om gennemførelsen af synergier, da en sådan offentliggørelse mangler (ud over at synergierne nævnes som et potentiale i forbindelse med anvendelse af knappe investeringsmidler samt som generel mulighed for at tackle nye udfordringer i fremtiden) i den rapport, Kommissionen leverede i henhold til artikel 16 i forordningen om de fælles bestemmelser, selvom de landespecifikke henstillinger er en del af disse;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes nationale og regionale regeringer.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470.

(4)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259.

(5)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 303.

(6)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 281.

(7)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487.

(8)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0002.

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0308.

(10)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0419.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik