Διαδικασία : 2016/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0858/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0858/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0311

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 496kWORD 93k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0851/2016
29.6.2016
PE585.295v01-00
 
B8-0858/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων καινοτομίας (2016/2695(RSP))


Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων καινοτομίας (2016/2695(RSP))  
B8-0858/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 162 και 174 έως 178,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα: «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2014 με τίτλο «Η έρευνα και η καινοτομία ως πηγές ανανέωσης της οικονομικής ανάπτυξης» (COM(2014)0339),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2014 για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2014 σχετικά με την ενεργοποίηση των συνεργειών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του «Ορίζων 2020» και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης για την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (SWD(2014)0205),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020» (COM(2010)0553),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 30ής Ιουλίου 2013, με θέμα «Γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 20ής Νοεμβρίου 2014, της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Μέτρα για την υποστήριξη της δημιουργίας περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας»,

–  έχοντας υπόψη τον θεματικό στόχο 1 (ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας μέσω των ΕΔΕΤ),

–  έχοντας υπόψη τη θεματική επικέντρωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ιδίως την προτεραιότητα που δίνεται στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς και το COSME, τον μηχανισμό του «Ορίζων 2020» για τη στήριξη των ΜΜΕ και το στοιχείο του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής κατά την περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθεί να συνιστά τον κύριο μηχανισμό της ΕΕ για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία σε όλες τις περιφέρειες και ταυτόχρονα αποτελεί έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, καθώς στηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία ενώ αμβλύνει τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και βασίζεται στη συνάρθρωση των τριών ταμείων της – του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής – καθώς και στον ευρύτερο συντονισμό, δυνάμει του κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΚΣΠ), με τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης, ήτοι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και, στον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίστηκαν κοινές διατάξεις για τα πέντε αυτά ταμεία – τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – στο πλαίσιο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ενώ ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται για κάθε ένα από τα ΕΔΕΤ και για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας αποτέλεσαν αντικείμενο ξεχωριστών κανονισμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής έθεσε έναν μικρό αριθμό στόχων και προτεραιοτήτων και δημιούργησε μία θεματική εστίαση/επικέντρωση, αλλά ταυτόχρονα επέτρεψε έναν βαθμό ευελιξίας και προσαρμογής σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά· λαμβάνοντας, επιπροσθέτως, υπόψη ότι η μεταρρύθμιση αυτή διασφάλισε τη βελτίωση της αρχής της εταιρικής σχέσης και τη σταθερότητα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, προσέφερε μια σαφώς προσδιορισμένη προσέγγιση για εδαφική ανάπτυξη, αύξησε τις συνέργειες μεταξύ των πέντε ταμείων καθώς και άλλων σχετικών ταμείων (π.χ. «Ορίζων 2020», Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, COSME, LIFE, μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», Erasmus+ και πρόγραμμα NER300), απλούστευσε περαιτέρω τους κανόνες εφαρμογής και θέσπισε ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, ένα διαφανές πλαίσιο επιδόσεων, ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση των χρηματοδοτικών μηχανισμών, αλλά και ένα σύστημα χρηστής διαχείρισης και ελέγχου και ένα σύστημα αποτελεσματικής δημοσιοοικονομικής διαχείρισης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η εστίαση στις επιδόσεις και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θεσπίστηκε αποθεματικό επίδοσης για κάθε κράτος μέλος, το οποίο αποτελείται από 6% των πόρων που κατανέμονται στο ETΠA (χωρίς τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας), το EKT, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, και προβλέπεται να κατανεμηθεί, βάσει αξιολόγησης επιδόσεων που θα πραγματοποιηθεί το 2019, μόνο σε προγράμματα και προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημιουργήθηκε και ένας στενότερος σύνδεσμος μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δαπανών δυνάμει των ΕΔΕΤ, ενώ η θέση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 ως η πλέον αξιολογούμενη πολιτική στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ εξασφαλίζεται χάρη σε αυστηρή παρακολούθηση και αξιολόγηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συμβολή των ΕΔΕΤ στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, στο επενδυτικό σχέδιο και στις προτεραιότητες της Επιτροπής για την επόμενη δεκαετία, που συνιστά στην πραγματικότητα την έκθεση, την οποία προβλέπει το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ, για τη μέχρι τούδε εφαρμογή τους και η οποία περιλαμβάνει, επίσης, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρηματικά προγράμματα, καθώς και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα·

1.  επαναλαμβάνει ότι οι δεσμοί της πολιτικής συνοχής με άλλες ενωσιακές πολιτικές, χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες (π.χ. «Ορίζων 2020», μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ενιαία ψηφιακή αγορά, ανάπτυξη της υπαίθρου, ένωση καινοτομίας και εμβληματικές πρωτοβουλίες της «Ευρώπη 2020»), έχουν ενισχυθεί εντός του κοινού στρατηγικού πλαισίου που θεσπίστηκε από τον κανονισμό κοινών διατάξεων και, ως εκ τούτου, συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέσω όλων των μηχανισμών και των στόχων του, συμπεριλαμβανομένων του αστικού θεματολογίου, της εδαφικής ατζέντας, των επενδύσεων σε ΜΜΕ, της έξυπνης ανάπτυξης και των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, των δυνητικών αποδεκτών καινοτόμων λύσεων, μεταξύ άλλων, για το περιβάλλον, την ενέργεια, την υγεία, το κλίμα, την ψηφιοποίηση, τις μεταφορές και αστικά ζητήματα, καθώς και των επενδύσεων για την υιοθέτησή τους·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες συνέργειες διαμορφώνονται ήδη κατά το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, και ως εκ τούτου απαιτούνται εξ αρχής στρατηγικές επιλογές και σχεδιασμός εκ μέρους των περιφερειών και των κρατών μελών για τον εντοπισμό και τη δημιουργία ευκαιριών, π.χ. για την προαγωγή της αριστείας στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης· επισημαίνει ότι, στην περίπτωση του «Ορίζων 2020», τούτο συνίσταται στην ευαισθητοποίηση, την παροχή πληροφοριών, (ιδιαίτερα για τα ερευνητικά αποτελέσματα των έργων του ΠΠ7 και του «Ορίζων 2020»), τη συμμετοχή σε εκστρατείες επικοινωνίας, τη διάνοιξη των υφιστάμενων δικτύων σε νεοεισερχομένους και στη διασύνδεση των εθνικών σημείων επαφής (NCP) όσο το δυνατόν περισσότερο με τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και τις διαχειριστικές αρχές των ΕΔΕΤ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

3.  τονίζει ότι είναι επιβεβλημένη η ανάπτυξη στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης μέσω της συμμετοχής εθνικών ή περιφερειακών διαχειριστικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων, όπως τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η βιομηχανία και οι κοινωνικοί εταίροι στο πλαίσιο μιας διεργασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επενδύσουν πόρους του ΕΤΠΑ στην έρευνα και την καινοτομία· υπενθυμίζει πως η μεθοδολογία έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να παραμείνει υπόδειγμα για τη διάρθρωση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, δεδομένου ότι οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις προηγούμενου σταδίου (δημιουργία ικανοτήτων και βελτίωση εθνικών/περιφερειακών συστημάτων έρευνας – καινοτομίας) και επόμενου (υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, στήριξη της καινοτομίας και πρόσβαση στην αγορά) σε σχέση με το «Ορίζων 2020», που με τη σειρά του τονώνει τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για τη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας στην Ευρώπη και την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, με παράλληλες επενδύσεις στις σχέσεις πρωτοπόρων – ακολούθων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εξάπλωσης της αριστείας και διεύρυνσης της συμμετοχής·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 επιτρέπει στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο και επισημαίνει ότι οι χρηματοδοτικοί αυτοί μηχανισμοί, δεδομένου ότι λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις επιχορηγήσεις, έχουν σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη απορροφησιμότητα μέσω της παροχής της αναγκαίας συγχρηματοδότησης· υπογραμμίζει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες για έργα που δεν είναι πλήρως επικερδή, όπως τα έργα έρευνας – καινοτομίας, και εκείνα που εστιάζουν έντονα στις κοινωνικές προκλήσεις·

5.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δίνουν συνεχώς προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ΕΔΕΤ και του «Ορίζων 2020», καθώς και στις μεταξύ τους συνέργειες· υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (P7_TA(2013)0036) και ως εκ τούτου τονίζει ότι είναι άκρως επιθυμητή η όποια επιπρόσθετη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει συντονισμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προκειμένου να εξομαλυνθεί η πρόσβαση στην πολυταμειακή χρηματοδότηση· επίσης, ζητεί τη διεξοδική αξιολόγηση των σχετικών προγραμμάτων για ΜΜΕ, όπως το COSME, το μέσο του «Ορίζων 2020» για τις ΜΜΕ και η συνιστώσα του ΕΤΣΕ για ΜΜΕ, όσον αφορά τόσο τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό και το ποσοστό επιτυχίας των έργων όσο και τον διοικητικό φόρτο και την ευκολία υλοποίησης·

6.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι συνέργειες με άλλες πολιτικές και άλλους μηχανισμούς προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, το πιλοτικό σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ με τίτλο «κλίμακα αριστείας», το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει την ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ στις περιφέρειες και τα κράτη μέλη· ζητεί επαρκή ευελιξία προκειμένου να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη τη σφραγίδα αριστείας· προτείνει να χρησιμοποιηθούν έργα με σφραγίδα αριστείας πιλοτικά με στόχο την ευθυγράμμιση και μεγαλύτερη συνοχή όσον αφορά την παροχή κρατικής ενίσχυσης και τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και του «Ορίζων 2020»· υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία που έχει ο εντοπισμός σχετικών τομέων εξειδίκευσης σε άλλες περιφέρειες και άλλα κράτη μέλη με στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία, την καλύτερη προετοιμασία με στόχο την ανεύρεση ευκαιριών για σχέδια πολυεθνικού επιπέδου, καθώς και τη δημιουργία διεθνών συνδέσεων·

7.  υπογραμμίζει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και επιπρόσθετα προς τα ΕΔΕΤ και άλλα ενωσιακά προγράμματα, όπως το «Ορίζων 2020», καθώς και προς παραδοσιακές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων· επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ αφορά, ως εκ τούτου, διαφορετικά είδη έργων από εκείνα που θα επωφεληθούν από τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ του «Ορίζων 2020»· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης συνοχή καθώς και συνέργειες μεταξύ όλων των μηχανισμών της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί στρατηγικοί στόχοι της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, να αποφευχθούν επικαλύψεις ή αντιφάσεις μεταξύ τους ή μεταξύ των διαφόρων επιπέδων υλοποίησης της πολιτικής και παράλληλα να συμπληρώνονται τα ταμεία και προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι η επανεξέταση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους, δεδομένου ότι η ποσότητα, η ποιότητα και ο αντίκτυπος των επενδύσεων σε έρευνα – καινοτομία θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω της συντονισμένης χρήσης των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής και του «Ορίζων 2020»· ωστόσο, επισημαίνει ότι το βασικό κριτήριο για την επιλογή έργων δυνάμει του «Ορίζων 2020» θα πρέπει να είναι πάντα η αριστεία·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ανακοινώνει την επιτυχία των συνεργειών με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση του αντίκτυπού τους πριν από την αναθεώρηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν θα πρέπει να αυξήσει τον διοικητικό φόρτο·

9.  τονίζει το διερευνητικό έργο που ανέλαβε ο Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες σχετικά με την πιθανή θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τον καλύτερο συντονισμό των πρωτοβουλιών καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

10.  εφιστά την προσοχή στο θέμα της σχέσης μεταξύ του «Ορίζων 2020» και των ΕΔΕΤ, όσον αφορά τις διαδικασίες λογιστικού ελέγχου· καλεί, λοιπόν, την Επιτροπή να εκπονήσει μία σαφή, ευθυγραμμισμένη και συντονισμένη προσέγγιση για την περίοδο μετά το 2020 όσον αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη των ΕΔΕΤ και του προγράμματος – πλαισίου για την έρευνα – καινοτομία και να εστιάσει συγκεκριμένα στις διεργασίες διοίκησης και λογιστικού ελέγχου, στην αναλογικότητα και τη λογοδοσία·

11.  ζητεί να εκδώσει η Επιτροπή ανακοίνωση, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης των ΕΔΕΤ, σχετικά με την αξιοποίηση των συνεργειών καθώς, με εξαίρεση μια αναφορά στο δυναμικό τους για τη χρήση σπανιζόντων επενδυτικών πόρων και στις γενικές προοπτικές για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων στο μέλλον, το ζήτημα αυτό δεν αναλύεται στην έκθεσή της που προβλέπει το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, παρόλο που οι ΣΑΧ αποτελούν μέρος τους·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.

(4)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.

(5)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.

(6)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.

(7)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0002.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0308.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου