Návrh usnesení - B8-0861/2016Návrh usnesení
B8-0861/2016

NÁVRH USNESENÍ o součinnosti v oblasti inovací mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, Horizontem 2020 a dalšími inovačními fondy

29.6.2016 - (2016/2695(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Martina Michels za skupinu GUE/NGL

Postup : 2016/2695(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0861/2016
Předložené texty :
B8-0861/2016
Přijaté texty :

B8-0861/2016

Usnesení Evropského parlamentu o součinnosti v oblasti inovací mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, Horizontem 2020 a dalšími inovačními fondy

(2016/2695(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 4, 162 a 174 až 178 této smlouvy,

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen nařízení o společných ustanoveních)[1],

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006[2],

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006[3],

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce[4],

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení[5],

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006[6],

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005[7],

  s ohledem na své usnesení ze dne 17. února 2014 o optimalizaci rozvoje potenciálu nejvzdálenějších regionů vytvářením synergií mezi strukturálními fondy a ostatními programy Evropské unie[8],

  s ohledem na své usnesení ze dne ze dne 9. září 2015 o investicích pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii[9],

  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o snaze o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 20142020,

  s ohledem na šestou zprávu Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti nazvané Investice pro zaměstnanost a růstze dne 23. července 2014,

  s ohledem na pokyny Komise z roku 2014 nazvané Umožnění součinnosti mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, programem Horizont 2020 a dalšími programy Unie v oblasti výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti,

  s ohledem na dohodu 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 21) podepsanou v roce 2015 v Paříži,

  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že politika soudržnosti v rámci finančního programového období 20142020 nadále představuje hlavní nástroj EU, který se týká všech regionů, a vzhledem k tomu, že se jedná o jediný fond, který přerozděluje bohatství mezi regiony EU a cílí na rozšiřování prosperity a omezování hospodářských, sociálních a územních rozdílů, které se prohloubily v důsledku hospodářské a finanční krize a politik úsporných opatření;

B.  vzhledem k tomu, že politika soudržnosti staví na propojení svých tří fondů, Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti, spolu se širší koordinací v rámci společného strategického rámce s fondy pro rozvoj venkova, konkrétně Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRD) a pro námořní a rybolovné odvětví, konkrétně Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF);

C.  vzhledem k tomu, že pro všech pět těchto fondů byla zavedena společná ustanovení evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) v rámci nařízení o společných ustanoveních, zatímco konkrétní pravidla platná pro jednotlivé ESI fondy a pro cíl Evropská územní spolupráce řeší samostatná nařízení;

D.  vzhledem k tomu, že nedávná reforma společné územní politiky zavedla omezený počet cílů a priorit, čímž došlo k tematické koncentraci;

1.  připomíná, že součinnost nelze používat pro odklonění ESI fondů od jejich cílů týkajících se územní, hospodářské a sociální soudržnosti;

2.  připomíná, že politika soudržnosti má za cíl rozšiřovat prosperitu a omezovat hospodářské, sociální a územní odlišnosti, které prohloubila hospodářská a finanční krize a politiky úsporných opatření; důrazně v této souvislosti odsuzuje propojení správy ekonomických záležitostí a politiky soudržnosti;

3.  opětovně konstatuje, že propojení politiky soudržnosti a ostatních politik a iniciativ EU bylo posíleno společným strategickým rámcem zavedeným nařízením o společných ustanoveních, a tudíž i prostřednictvím veškerých jeho nástrojů a cílů, včetně městské agendy, územní agendy, investic do malých a středních podniků, zejména mikropodniků, inteligentního růstu a strategií pro inteligentní specializaci, a musí přispívat k dosažení cílů soudržnosti;

4.  zdůrazňuje skutečnost, že nařízení o společných ustanoveních týkající se ESI fondů poprvé zahrnuje i právní mandát k maximalizaci součinnosti nejen mezi těmito dvěma nástroji, ale také s ostatními programy, jako je COSME, Erasmus+ a Nástroj pro propojení Evropy; připomíná, že nový rámec politiky soudržnosti se zaměřuje na omezený počet politických cílů a čtyři prioritní oblasti;

5.  vyzdvihuje skutečnost, že součinnost vzniká již na úrovni strategického plánování, a proto již od počátku vyžaduje ze strany členských států strategické volby a plánování za účelem určování a vytváření příležitostí; poukazuje na to, že v případě Horizontu 2020 to spočívá v provádění programů způsobem, který je součinnosti nakloněný, pokud jde o zvyšování povědomí, poskytování informací, účast na komunikačních kampaních a propojování vnitrostátních kontaktních míst v nejvyšší možné míře s vnitrostátními a regionálními tvůrci politik a řídicími orgány v oblasti fondů ESI;

6.  zdůrazňuje, že rozvoj strategií pro inteligentní specializaci prostřednictvím zapojení státních a regionálních řídicích orgánů a zúčastněných stran, jako jsou univerzity nebo jiné instituce vysokého školství, a sociálních partnerů je užitečný pro ty regiony a členské státy, které si přejí investovat zdroje z EFRR do výzkumu a inovací;

7.  uznává, že v rozpočtu Unie jsou stále více využívány finanční nástroje jakožto forma financování doplňující dotace a granty; konstatuje, že finanční nástroje mohou poskytnout alternativní a doplňkový způsob financování, ale měly by se uplatňovat pouze v případě projektů, pro které tento druh financování představuje přidanou hodnotu a zlepšuje řádné řízení veřejných prostředků;

8.  vyzývá Komisi, aby provedla hloubkovou analýzu používání finančních nástrojů již od počátku stávajícího programového období; zdůrazňuje, že při posuzování finančního nástroje nemůže být použit pákový efekt jako jediné kritérium; připomíná v této souvislosti význam kritéria adicionalitya posouzení přispění k plnění cílů EU v oblasti soudržnosti, neboť EFSI má právní základ v čl. 175 odst. 3 SFEU;

9.  lituje v této souvislosti, že Evropskému fondu pro strategické investice (EFSI) chybí zeměpisné a rozvojové kritérium; zdůrazňuje, že politiky EFSI a ESI fondů (včetně soudržnosti, rozvoje venkova a rybolovu) se týkají rozdílných oblastí politiky a rozdílných institucionálních úrovní; zdůrazňuje, že by měl být zajištěn plný vzájemný soulad a součinnost všech nástrojů EU, aby se zamezilo tomu, že se tyto nástroje nebo různé úrovně provádění politik budou mezi sebou překrývat nebo mezi nimi vzniknou rozpory; lituje v této souvislosti, že vytvoření EFSI vedlo ke snížení rozpočtů Nástroje pro propojení Evropy a Horizontu 2020, což omezilo jejich schopnost dosahovat svých cílů a ukázalo, že tento fond není v souladu s cíli sociální, hospodářské a územní soudržnosti zakotvenými ve Smlouvách;

10.  připomíná, že v rámci Horizontu 2020 chybí dostatečné financování, zejména pro méně rozvinuté a nejvzdálenější regiony, a že projekty, které jsou hodnoceny jako vynikající, nejsou financovány; zdůrazňuje, že musí být zpřístupněno alternativní financování (např. granty z ESIF by mohly převzít vynikající projekty z Horizontu 2020); navrhuje, aby byl jejich status, pokud jde o jejich vynikající úroveň podle hodnocení v rámci Horizontu 2020, přijat jako kritérium hodnocení, které odpovídá kritériím stanoveným v nařízení o společných ustanoveních pro příslušné tematické cíle (např. posilování výzkumu, technologické ho vývoje a inovací);

11.  vyjadřuje politování nad územní koncentrací výzkumných fondů EU v několika málo zemích a na několika málo vysokých školách; vyzývá k politikám výzkumu a inovací, které zaručí spravedlivé územní rozložení a které skutečně odpovídají cílům politiky soudržnosti;

12.  vyzývá Komisi, aby rychle vytvořila rámec posilující efektivní součinnost mezi EFRR a ERF;

13.  vyzývá Komisi, aby spustila rámec pro součinnost mezi ESI fondy, Horizontem 2020 a strategií modrého růstu;

14.  připomíná, že nařízení o společných ustanoveních vychází z horizontálního cíle udržitelného rozvoje a věří v této souvislosti, že součinnost mezi ESI fondy a dalšími politikami EU bude posílena, a to zejména v souladu s cíli pro rozvoj energie z obnovitelných zdrojů, včetně cílů COP 21, a se všemi fondy EU na podporu ochrany přírody a biologické rozmanitosti;

15.  věří, že součinnost mezi politikou soudržnosti a Horizontem 2020 by se neměla zaměřovat na vojenský výzkum;

16.  zdůrazňuje problémy, které pro vnitrostátní, regionální a místní orgány představují politiky úsporných opatření a omezení ve fiskální oblasti při dosahování poměru spolufinancování pro fondy EU; vyzývá Komisi, aby přezkoumala stávající poměry spolufinancování a umožnila dočasné výjimky pro členské státy a regiony EU, které čelí závažným ekonomickým problémům;

17.  žádá systém sledování zaznamenávající úspěchy v oblasti součinnosti s cílem rozšířit osvědčené postupy a poučit se ještě před přezkumem strategie Evropa 2020;

18.  vyzývá Komisi, aby posoudila možnost uplatnit na veřejné investice zlaté pravidlo, a tím vyjmout veřejné investice z údajů o schodku veřejných financí a umožnit členským státům rozvíjet veřejné investice včetně těch podporovaných z fondů EU;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.