Procedure : 2016/2695(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0861/2016

Indgivne tekster :

B8-0861/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 267kWORD 68k
29.6.2016
PE585.298v01-00
 
B8-0861/2016

på baggrund af Kommissionens redegørelse

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om synergier for innovation mellem europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og andre europæiske innovationsfonde (2016/2695(RSP))


Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om synergier for innovation mellem europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og andre europæiske innovationsfonde (2016/2695(RSP))  
B8-0861/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 4, 162 og 174-178,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (i det følgende benævnt "forordningen om fælles bestemmelser")(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005(7),

–  der henviser til sin beslutning af 26. februar 2014 om optimering af udviklingen af regionerne i den yderste periferis potentiale ved at skabe synergier mellem strukturfondene og Den Europæiske Unions øvrige programmer(8),

–  der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om "Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen"(9),

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2015 om "Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020"(10),

–  der henviser til Kommissionens sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed med titlen "Investering i job og vækst" af 23. juli 2014,

–  der henviser til Kommissionens vejledning fra 2014 med titlen "Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes",

–  der henviser til COP21-aftalen, der blev underskrevet i Paris i 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at samhørighedspolitikken i den finansielle programmeringsperiode for 2014-2020 fortsat udgør det vigtigste EU-instrument, som omfatter alle regioner, og til, at den er den eneste fond, som omfordeler rigdom blandt EU-regioner, og har til formål at fremme velstanden og afhjælpe økonomiske, sociale og territoriale skævheder, som er blevet forværret af den økonomiske og finansielle krise samt sparepolitikker;

B.  der henviser til, at samhørighedspolitikken er bygget op omkring samspillet af dens tre fonde, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden (SF) sammen med fondene for udvikling af landdistrikter, navnlig Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL) og for hav- og fiskerisektoren, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF);

C.  der henviser til, at der blev fastlagt fælles bestemmelser for alle fem fonde – de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) – under forordningen om fælles bestemmelser, mens specifikke bestemmelser for hver ESI-fond og for målet om europæisk territorialt samarbejde var omfattet af særskilte bestemmelser;

D.  der henviser til, at den seneste reform af samhørighedspolitikken indførte et begrænset antal målsætninger og prioriteter, hvorved der oprettedes en tematisk koncentration;

1.  minder om, at synergierne ikke kan bruges som en måde til at aflede ESI-fondene fra deres mål om økonomisk, social og territorial samhørighed;

2.  minder om, at samhørighedspolitikken tager sigte på at fremme velstand og mindske de økonomiske, sociale og territoriale skævheder, som er blevet forværret af den økonomiske og finansielle krise og sparepolitikker; fordømmer i denne forbindelse på det kraftigste forbindelsen mellem økonomisk styring og samhørighedspolitikken;

3.  gentager, at forbindelser mellem samhørighedspolitikken og andre EU-politikker og initiativer er blevet styrket inden for den fælles strategiske ramme, som blev indført ved forordningen om fælles bestemmelser, og derved gennem alle sine instrumenter og målsætninger, herunder dagsordenen for byerne, den territoriale dagsorden, investering i små og mellemstore virksomheder, navnlig mikrovirksomheder, intelligent vækst og strategier for intelligent specialisering, og skal bidrage til opfyldelsen af målene om samhørighed;

4.  understreger, at forordningen om fælles bestemmelser i relation til ESI-fondene for første gang omfatter et juridisk mandat til at opnå størst mulig synergi, ikke alene blandt disse to instrumenter, men også med andre programmer såsom Cosme, Erasmus+ og Connecting Europe-faciliteten; minder om, at den nye ramme for samhørighedspolitikken fokuserer på et begrænset antal politiske mål og fire prioriterede områder;

5.  understreger, at synergierne skabes allerede ved den strategiske planlægning, og at det derfor fra begyndelsen kræves, at regioner og medlemsstater træffer strategiske valg og planlægger for at indkredse og skabe muligheder; påpeger, at det i tilfældet med Horisont 2020, består i at gennemføre programmerne på en synergivenlig måde i form af at man udbreder kendskabet, giver informationer, engagerer sig i kommunikationskampagner og forbinder nationale kontaktpunkter (NKP) så meget som muligt til nationale og regionale politiske beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder, der arbejder med ESI-fonde;

6.  understreger, at udviklingen af strategier for intelligent specialisering gennem deltagelse af nationale eller regionale forvaltningsmyndigheder og aktører såsom universiteter og andre højere læreanstalter samt arbejdsmarkedets parter er nyttige for de regioner og medlemsstater, der ønsker at investere EFRU-midler til forskning og innovation;

7.  erkender den øgede anvendelse af finansielle instrumenter i Unionens budget som en supplerende finansieringsform i forhold til subsidier og tilskud; bemærker, at finansielle instrumenter kan være et alternativ og en supplerende metode til finansiering, som kun bør anvendes til projekter, hvor denne form for finansiering udgør en merværdi og øger den forsvarlige forvaltning af offentlige midler;

8.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en dybdegående analyse af de finansielle instrumenters anvendelse, siden den nuværende programmeringsperiode begyndte; understreger, at gearingsdimensionen ikke må være det eneste evalueringskriterium ved vurdering af et finansielt instrument; minder i den forbindelse om betydningen af additionalitetsprincippet og vurderingen af bidraget til opfyldelsen af EU's samhørighedspolitik, eftersom det juridiske grundlag for ESIF er artikel 175, stk. 3, i TEUF;

9.  beklager på den baggrund manglen af et geografisk kriterium og et udviklingskriterium i Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); understreger, at politikken for EFSI og de europæiske struktur- og investeringsfonde (samhørighed, men også udvikling af landdistrikter og fiskeri) er rettet mod forskellige politiske og institutionelle plan; understreger, at der skal sikres fuld overensstemmelse og synergi mellem samtlige EU-instrumenter for at undgå overlapninger eller modsætninger mellem dem eller mellem de forskellige niveauer i forbindelse med politikgennemførelsen; beklager i denne forbindelse, at oprettelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) har medført budgetnedskæringer for Connecting Europe-faciliteten og Horisont 2020, hvilket har begrænset deres mulighed for at opfylde deres målsætninger, men også har påvist denne fonds manglende sammenhæng med målene om økonomisk, social og territorial samhørighed, som er forankret i traktaterne;

10.  minder om, at der ikke er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed i Horisont 2020, navnlig for mindre udviklede regioner og regionerne i EU's yderste periferi, og at projekter, som vurderes til at være fremragende, ikke modtager støtte; understreger, at der skal frigøres alternativ finansiering, f.eks. kunne ESIF-tilskud overtage de Horisont 2020-projekter, som er af fremragende kvalitet; foreslår, at den kvalitetsstatus, som tildeles projekter under Horisont 2020-vurderingen, skal godkendes efterfølgende, da evalueringskriterierne svarer til dem, der er fastsat i forordningen om fælles bestemmelser for det pågældende tematiske mål (dvs. "styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation");

11.  beklager, at EU-forskningsmidler er territorialt koncentreret i nogle få lande og universiteter; opfordrer til en forsknings- og innovationspolitik, der sikrer en retfærdig territorial fordeling i reel konvergens med samhørighedspolitikkens mål;

12.  opfordrer Kommissionen til hurtigt at levere en ramme, der styrker effektive synergieffekter mellem EFRU og EFD;

13.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en ramme for synergi mellem ESI-fonde, Horisont 2020 og strategien for blå vækst;

14.  minder om, at forordningen om fælles bestemmelser er baseret på det horisontale mål om bæredygtig udvikling, og mener i den forbindelse, at synergien mellem ESI-fonde og andre EU-politikker skal styrkes, navnlig i tråd med EU's mål om udviklingen af vedvarende energi, herunder COP21-målene, og med alle EU-fonde til beskyttelse af natur og biodiversitet;

15.  mener, at synergier mellem samhørighedspolitikken og Horisont 2020 ikke skal omfatte militær forskning;

16.  fremhæver de problemer, som sparepolitikker og finanspolitiske stramninger medfører for nationale, regionale og lokale myndigheders mulighed, når det gælder om at opnå medfinansieringsgraden for EU-midler; opfordrer Kommissionen til at vurdere den nuværende medfinansieringsgrad, og tillade midlertidige undtagelser for medlemsstater og regioner i EU, som har alvorlige økonomiske problemer;

17.  opfordrer til et kontrolsystem til at måle synergieffekter for at sprede bedste praksis og indhøste erfaringer forud for revisionen af Europa 2020-strategien;

18.  opfordrer Kommissionen til at vurdere muligheden for at anvende den "gyldne regel" til offentlige investeringer og dermed fritage offentlige investeringer fra det offentlige underskud for at give medlemsstaterne mulighed for at udvikle offentlige investeringer, herunder dem, der støttes af EU-midler;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470.

(4)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259.

(5)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 303.

(6)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 281.

(7)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487.

(8)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0133.

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0308.

(10)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0419.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik