Διαδικασία : 2016/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0861/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0861/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 487kWORD 86k
29.6.2016
PE585.298v01-00
 
B8-0861/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων καινοτομίας (2016/2695(RSP))


Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina, Martina Michels εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων καινοτομίας (2016/2695(RSP))  
B8-0861/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 162 και 174 έως 178,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(10),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2014 για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2014 σχετικά με την ενεργοποίηση των συνεργειών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του «Ορίζoντας 2020» και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης για την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία COP21 που υπεγράφη το 2015 στο Παρίσι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής κατά την περίοδο οικονομικού προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μέσο της ΕΕ, που καλύπτει όλες τις περιοχές, και το μοναδικό για την αναδιανομή του πλούτου μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, με στόχο την επέκταση της ευημερίας και με τη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, που επιδεινώθηκαν από την οικονομική και δημοσιονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αναπτύσσεται γύρω από τη σύνδεση των τριών ταμείων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), από κοινού με ένα ευρύτερο συντονισμό με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ), με τα ταμεία για την αγροτική ανάπτυξη, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και, για τον τομέα των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν θεσπιστεί κοινές διατάξεις για τα πέντε αυτά ταμεία — τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – δυνάμει του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ενώ ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται για κάθε ένα από τα ΕΔΕΤ και για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας αποτέλεσαν αντικείμενο ξεχωριστών κανονισμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής θέσπισε περιορισμένο αριθμό στόχων και προτεραιοτήτων δημιουργώντας μια θεματική συγκέντρωση·

1.  υπενθυμίζει ότι οι συνέργειες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε τα ΕΔΕΤ να αποκλίνουν από τους στόχους της εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

2.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει ως στόχο την επέκταση της ευημερίας και τη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, που επιδεινώθηκαν από την οικονομική και δημοσιονομική κρίση και τις πολιτικές λιτότητας· καταδικάζει έντονα, σε αυτό το πλαίσιο, τη σχέση μεταξύ οικονομικής διακυβέρνησης και πολιτικής για τη συνοχή·

3.  τονίζει ότι η διασύνδεση της πολιτικής συνοχής με άλλες πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ έχει ενισχυθεί στο πλαίσιο του κοινού στρατηγικού πλαισίου που θεσπίστηκε από τον κανονισμό κοινών διατάξεων και, κατ’ αυτόν τον τρόπο σε όλα τα μέσα και τους στόχους, συμπεριλαμβανομένων του αστικού θεματολογίου, της εδαφικής ατζέντας, των επενδύσεων σε ΜΜΕ, ιδίως σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, των στρατηγικών έξυπνης ανάπτυξης και έξυπνης εξειδίκευσης, και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της συνοχής·

4.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ περιλαμβάνει για πρώτη φορά μια νομική εντολή για μεγιστοποίηση των συνεργειών όχι μόνο μεταξύ των δύο αυτών μέσων, αλλά και με άλλα προγράμματα, όπως το COSME, το Erasmus + και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»· υπενθυμίζει ότι το νέο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής και τέσσερις τομείς προτεραιότητας·

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι συνέργειες διαμορφώνονται ήδη από το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, και ως εκ τούτου απαιτούνται, από την αρχή, στρατηγικές επιλογές και σχεδιασμός από πλευράς περιφερειών και κρατών μελών, με σκοπό τον εντοπισμό και τη δημιουργία ευκαιριών· επισημαίνει ότι, στην περίπτωση του προγράμματος «Ορίζων 2020», τούτο συνίσταται στην εφαρμογή των προγραμμάτων με τρόπο που σέβεται τις συνέργειες όσον αφορά την αύξηση της ευαισθητοποίησης, την παροχή πληροφοριών, τη συμμετοχή σε επικοινωνιακές εκστρατείες και την, κατά το δυνατόν στενότερη, διασύνδεση των εθνικών σημείων επαφής (NCP) με τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και τις διαχειριστικές αρχές των ΕΔΕΤ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

6.  τονίζει ότι η ανάπτυξη ευφυών στρατηγικών εξειδίκευσης μέσω της συμμετοχής εθνικών ή περιφερειακών διαχειριστικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων, όπως είναι τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και κοινωνικών εταίρων, είναι χρήσιμο για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επενδύσουν πόρους του ΕΤΠΑ στην έρευνα και την καινοτομία·

7.  αναγνωρίζει τον αυξημένο ρόλο των χρηματοοικονομικών μέσων στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ως μορφή συμπληρωματικής χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις· επισημαίνει ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικό και συμπληρωματικό τρόπο χρηματοδότησης αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο για έργα για τα οποία αυτό το είδος χρηματοδότησης αντιπροσωπεύει προστιθέμενη αξία και βελτιώνει την ορθή διαχείριση των δημοσίων πόρων·

8.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει διεξοδική ανάλυση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων, ξεκινώντας από την αρχή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· τονίζει ότι κατά την αξιολόγηση ενός χρηματοοικονομικού μέσου, η διάσταση της μόχλευσης δεν πρέπει να αποτελεί το μόνο κριτήριο αξιολόγησης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των «συμπληρωματικών» κριτηρίων και της αξιολόγησης της συμβολής στην επίτευξη των στόχων της συνοχής της ΕΕ, δεδομένου ότι το ΕΤΣΕ βασίζεται νομικά στο άρθρο 175 (3) της ΣΛΕΕ·

9.  εκφράζει, ως προς αυτό, τη λύπη του για την έλλειψη γεωγραφικών και αναπτυξιακών κριτηρίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· τονίζει ότι οι πολιτικές του ΕΤΣΕ και των ΕΔΕΤ (μεταξύ άλλων, για τη συνοχή, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αλιεία) στοχεύουν σε διαφορετικά πλαίσια πολιτικής και θεσμικά επίπεδα · τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ όλων των μηχανισμών της ΕΕ προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις ή αντιφάσεις μεταξύ τους ή μεταξύ των διαφόρων επιπέδων υλοποίησης της πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του, σε αυτό το πλαίσιο, για το ότι η δημιουργία του ΕΤΣΕ είχε ως συνέπεια τη μείωση του προϋπολογισμού της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του προγράμματος «Ορίζων 2020» , περιορίζοντας έτσι την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τους στόχους τους, και καταδεικνύοντας την έλλειψη συνοχής του εν λόγω ταμείου με τους στόχους της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες·

10.  υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, και ότι τα έργα που αξιολογούνται ως εξαιρετικά, δεν αντλούν χρηματοδότηση· τονίζει ότι πρέπει να αποδεσμευτούν μέσα εναλλακτικής χρηματοδότησης (π.χ. τα ΕΔΕΤ θα μπορούσαν να αναλάβουν επιχορηγήσεις για έργα αριστείας του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»)· προτείνει το καθεστώς αριστείας τους, όπως αξιολογείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, να γίνεται εκ των προτέρων παραδεκτό, δεδομένου ότι τα κριτήρια αξιολόγησης αντιστοιχούν με εκείνα που προβλέπονται από τον κανονισμό κοινών διατάξεων για τον σχετικό θεματικό στόχο (δηλαδή «ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»)·

11.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την εδαφική συγκέντρωση των ερευνητικών κονδυλίων της ΕΕ σε περιορισμένο αριθμό χωρών και πανεπιστημίων· προσβλέπει σε μια πολιτική έρευνας και καινοτομίας, η οποία θα διασφαλίζει την δίκαιη γεωγραφική κατανομή, σε πραγματική σύγκλιση με τους στόχους της πολιτικής συνοχής·

12.  καλεί την Επιτροπή να συντάξει ταχέως ένα πλαίσιο για την ενίσχυση αποτελεσματικών συνεργειών μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΤΑ·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει ένα πλαίσιο για τις συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της στρατηγικής για τη γαλάζια ανάπτυξη·

14.  υπενθυμίζει ότι ο ΚΚΔ βασίζεται στον οριζόντιο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης, και θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων πολιτικών της ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν, ιδίως σε συμφωνία με τους στόχους της ΕΕ για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τους στόχους της COP 21, καθώς και με όλα τα ταμεία της ΕΕ για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας·

15.  πιστεύει ότι οι συνέργειες μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» δεν θα πρέπει να στοχεύουν σε στρατιωτική έρευνα·

16.  επισημαίνει τα προβλήματα που θέτουν οι πολιτικές λιτότητας και δημοσιονομικών περιορισμών για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην επίτευξη του ποσοστού συγχρηματοδότησης από τα κονδύλια της ΕΕ. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το ισχύον ποσοστό συγχρηματοδότησης, επιτρέποντας προσωρινές εξαιρέσεις για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα·

17.  ζητεί τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της επιτυχίας των συνεργειών με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και την αποκόμιση διδαγμάτων πριν από την αναθεώρηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

18.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής του «χρυσού κανόνα» για τις δημόσιες επενδύσεις, εξαιρώντας τις δημόσιες επενδύσεις από τα αριθμητικά στοιχεία του δημόσιου ελλείμματος, και επιτρέποντας έτσι στα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις δημόσιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποστηρίζονται από τα ταμεία της ΕΕ·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 289.

(3)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 470.

(4)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 259.

(5)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 303.

(6)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 281.

(7)

ΕΕ  L 347, 20.12.2013, σ. 487.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0133.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0308.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου