Návrh usnesení - B8-0862/2016Návrh usnesení
B8-0862/2016

NÁVRH USNESENÍ o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb

29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-0702/2016 B8-0703/2016
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0853/2016

Postup : 2016/2600(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0862/2016
Předložené texty :
B8-0862/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0862/2016

Usnesení Evropského parlamentu o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb

(2016/2600(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na mezinárodní moratorium na komerční lov velryb, které vyhlásila Mezinárodní velrybářská komise,

–  s ohledem na rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 31. března 2014 ve věci lovu velryb v Jižním oceánu (Austrálie v. Japonsko: za intervence Nového Zélandu),

–  s ohledem na japonský výzkumný plán pro nový vědecký program výzkumu velryb (program NEWREP-A),

–  s ohledem na otázky k ústnímu zodpovězení Radě a Komisi o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (O-000058/2016 – B8-0702/2016 a O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní velrybářská komise (IWC) zakázala v roce 1982 komerční lov všech velkých druhů velryb, přičemž tento zákaz vstoupil v platnost v roce 1986;

B.  vzhledem k tomu, že dne 31. března 2014 nařídil Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) Japonsku, aby zastavilo lov velryb v Antarktidě, s vysvětlením, že tzv. „lov velryb pro vědecké účely“ není slučitelný s Mezinárodní úmluvou o regulaci velrybářství, výnosy IWC ani mezinárodním právem;

C.  vzhledem k tomu, že Japonsko navzdory tomuto mezinárodnímu zákazu, který vstoupil v platnost v roce 1986, zabilo od té doby do roku 2008/2009 s využitím falešných záminek, jako je vědecký výzkum, více než 17 000 velryb[1];

D.  vzhledem k tomu, že následkem toho japonští velrybáři odlovili v sezóně 2015–2016 v Jižním oceánu 333 plejtváků malých, včetně 200 březích samic, v rámci japonského fingovaného pseudovědeckého velrybářského programu NEWREP-A, a to navzdory IWC a rozsudku ICJ;

E.  vzhledem k tomu, že lov velryb, který je v Japonsku, Norsku a na Islandu dosud povolen, může závažně ohrozit biologickou rozmanitost, neboť doléhá na stav (z hlediska zachování) celé velrybí populace a současně působí neúměrné a zbytečné utrpení jednotlivým exemplářům mořských savců;

F.  vzhledem k tomu, že japonské loďstvo jenom v severním Tichém oceánu je schopno pod zástěrkou vědeckého výzkumu zabít ročně až 200 plejtváků malých, 50 plejtváků Brydeových, 100 plejtváků severních a 10 vorvaňů obrovských;

G.  vzhledem k tomu, že dne 27. listopadu 2015 Japonsko oznámilo, že v Antarktidě obnoví lov velryb pro tzv. vědecké účely, a to navzdory rozsudku ICJ a navzdory tomu, že se mu nepodařilo získat podporu IWC pro svůj nový smrtonosný program NEWREP-A, v jehož rámci hodlá v příštích 12 letech zabít na 4 000 plejtváků malých;

H.  vzhledem k tomu, že na základě vědeckých povolení může být velrybí maso prodáváno nebo darováno, přestože vědecké potřeby je možné naplnit zcela neškodnými alternativními postupy; vzhledem k tomu, že díky odběru DNA a monitorování na dálku mohou vědci studovat velryby, aniž by je zabíjeli, kdy vzorky velryb je možné odebírat např. ze zbytků velrybí kůže, tuku nebo trusu a zjišťovat z nich případné patogeny;

I.  vzhledem k tomu, že expertní panel Mezinárodní velrybářské komise prohlásil, že v plánu NEWREP-A není doložena nutnost odebírat pro splnění uvedených vědeckých záměrů vzorky prostřednictvím zabíjení;

J.  vzhledem k tomu, že velrybí maso již není součástí japonského jídelníčku; vzhledem k tomu, že podle informací Japonského ústavu pro výzkum kytovců zůstalo v roce 2014 až 75 % nabízeného velrybího masa neprodáno;

K.  vzhledem k tomu, že všechny instituce EU, jakož i několik zemí a mezinárodních orgánů, jsou zastánci celosvětového moratoria na komerční lov velryb a zákazu mezinárodního obchodu s velrybími produkty;

L.  vzhledem k tomu, že existuje celosvětová mezinárodní podpora vymezení mořských rezervací, v nichž by byl navždy zakázán veškerý lov velryb;

1.  naléhavě vyzývá Japonsko, aby lov velryb okamžitě zastavilo;

2.  vyzývá Komisi a Radu, aby Japonsku připomněly jeho závazky týkající se ochrany mořských savců;

3.  vyzývá žalobce ICJ, aby zahájil šetření ve věci porušení mezinárodního práva a rozsudku ICJ z roku 2014 ze strany Japonska;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Japonska, jakož i žalobci Mezinárodního soudního dvora.